Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/01/nowy-dwór-g.jpg Ławki na boisku sportowym

Odmień swoją wieś dzięki Aktywnemu Sołectwu Pomorskiemu 2021

Dzięki Aktywnemu Sołectwu Pomorskiemu doposażono boisko i plac zabaw w miejscowości Gozdawa-Osada (gm. Nowy Dwór Gdański). Fot. mat. UMWP.

W ramach przedsięwzięcia Aktywne Sołectwo Pomorskie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać dotacje w wysokości 10 tys. zł. Środki można przeznaczyć na modernizację świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców np. wiaty. Wnioski należy składać do 15 lutego 2021 r, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

To już czwarta edycja Aktywnego Sołectwa Pomorskiego, które co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory z dotacji skorzystało 106 sołectw na terenie województwa, a łączna kwota zrealizowanych projektów to ponad 1 milion zł.

 

Nowa jakość dla mieszkańców

Dzięki środkom dostępnym poprzez Aktywne Sołectwo Pomorskie wsie w regionie wzbogacają się o place zabaw, boiska, sceny plenerowe czy drewniane wiaty. W ten sposób m.in. zmodernizowano ogrzewanie w budynku dla Koła Gospodyń Wiejskich, zrewitalizowany został zespół parkowo-dworski czy wybudowano studnię głębinową zapewniającą wodę do podlewania boiska dla lokalnej drużyny piłkarskiej.

Zadania, które mogą otrzymać dofinansowanie, powinny służyć potrzebom mieszkańców wsi. – Chcemy, by pomorskie wsie piękniały i stawały się bardziej przyjazne dla mieszkańców właśnie poprzez wspieranie rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – mówi Józef Sarnowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Inicjatywy umacniają kontakty społeczne przez tworzenie wspólnych przestrzeni. Dlatego mile widziane są wszelkie miejsca, które integrują mieszkańców wsi, jak świetlice, boiska, wiaty, miejsca na ognisko, sceny plenerowe – tłumaczy Sarnowski.

Wśród pożądanych kryteriów, którymi powinny się cechować zgłaszane projekty, są nieodpłatny wkład pracy własnej mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo publiczne. Komisja oceniająca wnioski będzie zwracała uwagę także na wpływ przedsięwzięcia na jakość środowiska, jego wymiar edukacyjny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zasady Aktywnego Sołectwa Pomorskiego

Starający się o dofinasowane mogą dysponować wkładem własnym, a o środki finansowe dla sołectw mogą ubiegać się gminy. Zgodnie z regulaminem realizacja projektów musi zakończyć się najpóźniej 29 października 2021 roku.

– To ważne, by wypełniony wniosek złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2021 roku – podkreśla Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP. – Liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego – dodaje Pałkowski.

Wnioski oceni specjalny zespół powołany przez marszałka województwa pomorskiego. O przyznaniu dotacji zadecyduje Sejmik Województwa Pomorskiego w maju 2021 roku.

Informacji w zakresie Aktywnego Sołectwa Pomorskiego udziela Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem (58) 32 68 324/635.

Dokumenty:

Zasady aplikowania Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021 (pdf)

Wniosek aplikacyjny (Word)

Karta oceny formalnej (pdf)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.