Decyzję o utworzeniu młodzieżowego sejmiku podjęli radni województwa 25 lipca 2022 r., a uchwała w tej sprawie została przez nich przyjęta jednogłośnie.

Młodzieżowy sejmik z prawdziwego zdarzenia

Wielu młodych mieszkańców naszego regionu jest zaangażowanych w różnego rodzaju działania społeczne i obywatelskie, m.in. jako działacze organizacji pozarządowych czy radni gmin i miast. Natomiast Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego (MSWP) to inicjatywa stosunkowo nowa.

– Powołanie młodzieżowego sejmiku na poziomie regionalnym to bardzo ważne wydarzenie. Przez lata nie mogliśmy się doczekać podstawy prawnej, żeby go utworzyć. Teraz, kiedy pojawiły się zmiany w ustawie o samorządzie województwa, w końcu możemy powołać młodzieżowy sejmik z prawdziwego zdarzenia – mówi Michał Szczupaczyński, dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa.

Dlatego też w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego spotkali się młodzi społecznicy i ich opiekunowie z pomorskich samorządów, aby dowiedzieć się, jakie są zasady rekrutacji do MSWP. Przedstawił je dyrektor Sejmiku Województwa Pomorskiego Łukasz Grzędzicki.

Kto może zostać młodzieżowym radnym?

Kandydatami na radnych zasiadających w MSWP mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat, którzy mieszkają w województwie pomorskim.

– Muszą oni mieć rekomendację młodzieżowej rady gminy lub powiatu, samorządu uczniowskiego albo organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą – zaznacza dyrektor Grzędzicki. – Dodatkowo, w formularzu zgłoszeniowym należy opisać swoje dotychczasowe doświadczenie w działalności na rzecz młodzieży w mieście, gminie i powiecie, jak również wymienić najważniejsze powody, dla których ktoś chce zostać radnym młodzieżowego sejmiku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata wraz z rekomendacją w terminie do 11 października 2022 r. można przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej UMWP (liczy się data wypływu do urzędu). Koperta z dokumentami powinna być opatrzona dopiskiem „Kancelaria Sejmiku. Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego”.

Oceny nadesłanych kandydatur dokonywać będzie specjalna komisja składająca się z marszałka województwa pomorskiego, przewodniczącego sejmiku oraz trzech radnych województwa. Listę 33 wybranych kandydatów zatwierdzi ostatecznie Sejmik Województwa Pomorskiego.

Jak będzie działać młodzieżowy sejmik?

Kadencja młodzieżowego radnego potrwa rok, a pierwsze posiedzenie MSWP odbędzie się pod koniec listopada. W ramach swoich uprawnień MSWP będzie mógł wydawać opinie o projektach uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz samodzielnie podejmować inicjatywy uchwałodawcze dotyczące młodzieży, kierować wnioski czy przyjmować apele wzywające do podjęcia określonych działań przez Sejmik i Zarząd Województwa.

– Przede wszystkim chcielibyśmy się wsłuchać w głos samej młodzieży. Posłuchać, co ich interesuje. Młodzi są dziś dużo bardziej zorientowani na sprawy ekologii, zielone rozwiązania, cyfrowy świat czy tematy cyberbezpieczeństwa – wyjaśnia dyrektor Szczypaczyński. – Młodzi ludzie mają dużo ciekawych pomysłów i mogą być inspiracją dla nas, starszych. Myślę, że pokazałoby to też młodych ludzi jako liderów w lokalnych społecznościach.

„Mamy mnóstwo energii do działania”

W spotkaniu w urzędzie marszałkowskim udział wzięli udział m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad z Gdańska, Sopotu, Malborka, Dzierzgonia, Chojnic i Ustki.

– Będę startował do młodzieżowego sejmiku – zapowiada Michał Olęcki z Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. – Powołanie młodzieżowego sejmiku jest dobrą inicjatywą, a jego celem powinno być pokazanie naszej otwartości na realizację nowych pomysłów. Jestem pewien, że dzięki temu sejmikowi będziemy mieli do tego środki i narzędzia. Mamy mnóstwo energii do działania.

Jak podkreśla Ryszard Świder, przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierzgoniu i opiekun tamtejszej młodzieżowej rady:

– Jako dorośli możemy się nauczyć od młodych nowego spojrzenia na świat. Następuje zmiana pokoleniowa i nie jesteśmy w stanie zawsze nadążyć za ich sposobem myślenia. Ale młodzież to jest nasza przyszłość!

*  *  *

Wszelkie informacje na temat rekrutacji kandydatów do MSWP dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Aleksandra Burlińska, pracownik Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego, tel. 58 32 68 744, e-mail: a.burlinska@pomorskie.eu