Raport opisuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2020 r. oraz podsumowuje działania zrealizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w 2020 r.

To był trudny rok

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, omawiając Raport podkreślał, że powstał on za wyjątkowo trudny, z uwagi na pandemię COVID-19, rok.

– Pandemia wywołała nowy rodzaj kryzysu społeczno-gospodarczego, wpływając na funkcjonowanie wielu dziedzin życia. Najważniejszym wyzwaniem było zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego mieszkańców, a także wsparcie przedsiębiorców – mówił marszałek Struk.

Konieczne było wprowadzenie zmian do RPO WP lata 2014-2020. Dzięki temu 20 mln euro przeznaczono na wsparcie przedsiębiorców, a 25 mln euro na rzecz podmiotów leczniczych.

Dynamiczny rozwój gospodarki

Jeśli chodzi o pomorską gospodarkę, to od lat znajduje się na 7. pozycji pod względem wielkości PKB, ale już na 5. miejscu pod względem PKB na mieszkańca. Mieszkańcy województwa należą do jednych z bardziej przedsiębiorczych w kraju.

– Region plasował się też w czołówce województw (4. miejsce) o dużym potencjale innowacyjnym, co podnosi naszą atrakcyjność zwłaszcza wśród zagranicznych inwestorów – tłumaczył Mieczysław Struk.

Nasz region cechuje m.in. doskonałe nadmorskie położenia i wynikająca z niego oferta turystyczna. Niestety, liczba korzystających z usług branży turystycznej, z uwagi na obostrzenia i lockdowny, bardzo zmalała. Odnotowano gigantyczny spadek liczby turystów zagranicznych. Zaobserwowano też zmniejszenie uczestnictwa w kulturze.

Tu warto pracować, mieszkać i żyć

Z raportu wynika, że nasz region jest dobrym miejscem do życia, nauki i pracy. Podkreślono w nim wysoką atrakcyjność osiedleńczą (m.in. praca, edukacja, ochrona zdrowia, komunikacja), dodatnie saldo migracji. Możemy pochwalić się najwyższym w Polsce przyrostem liczby mieszkańców, który wymaga zapewnienia opieki najmłodszym mieszkańcom naszego województwa. W 2020 r. w regionie funkcjonowało o 13,5 proc. żłobków więcej niż rok wcześniej.

– Niestety, na rynku pracy widać niekorzystny wpływ pandemii. Pomimo że współczynnik aktywności zawodowej nie uległ zmianie, to stopa bezrobocia wzrosła i na koniec 2020 r. wynosiła 5,9 proc. – zaznaczył marszałek województwa.

Co ważne, sytuacja na rynku pracy nie wpłynęła na wielkość wsparcia socjalnego. Zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

Ochrona zdrowia, komunikacja i środowisko

Poprawia się dostępność do usług medycznych, w tym wysokospecjalistycznych w zakresie leczenia i poziomu diagnostyki medycznej. W raporcie zaznaczono, że duża część problemów wynika z braku adekwatnej do ponoszonych kosztów wyceny świadczeń medycznych. Jeśli chodzi o transport, to jednym z największych wyzwań jest poprawa dostępności do zachodniej części województwa.

– Sfinansowaliśmy m.in. projekt dokumentacyjny dotyczący rewitalizacji linii kolejowych nr 211 i 212 na odcinkach Lipusz – Bytów i Lipusz – Kościerzyna. Niestety, utraciliśmy bezpośredni wpływ finansowy na rozwój linii kolejowych w nadchodzącej perspektywie – informował marszałek województwa.

Fundamentalnym działaniem jest realizacja drogi krajowej nr S6.

– Dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy informację o ogłoszeniu przetargów na realizację dalszych odcinków tej drogi pomiędzy Słupskiem a Bożympolem Wielkim – dodał Mieczysław Struk.

Kontynuowana jest modernizacja infrastruktury transportowej, dzięki czemu stopniowo poprawia się bezpieczeństwo na drogach. Pomorskie stawia na kolej. Liczba pasażerów w ostatnich latach rosła, ale w 2020 r., wskutek pandemii, zmniejszyła się o prawie 40 proc. w stosunku do 2019 r. Konieczna jest też wymiana taboru. Warto też dodać, że Pomorskie dba o stan środowiska. – Zajmujemy 1. miejsce pod względem odsetka mieszkańców obsługiwanego przez zbiorczą kanalizację sanitarną oraz 4. w przypadku korzystających z oczyszczalni ścieków – zauważył marszałek Struk. Co ważne, niższy od ogólnopolskiego jest poziom zróżnicowania pomiędzy obszarami zurbanizowanymi a wsią. Rośnie produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Co zrobił Zarząd?

W 2020 r. wdrożono 45 strategii, planów i programów, m.in. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, regionalne programy strategiczne czy RPO WP na lata 2014-2020. Sejmik podjął 139 uchwał. Marszałek Mieczysław Struk powiedział, że zajmowano się rozwojem Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Ponadto, rozstrzygnięto konkurs na operatora pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP w ramach projektu SPEKTRUM.

– Podejmowaliśmy też działania mające na celu zachowanie i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego – zaznaczył Struk.

Na przykład zakończono II etap adaptacji Centrum św. Jana, udzielono 19 dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. Realizowano programy zdrowotne dotyczące m.in. profilaktyki cukrzycy typu 2, rehabilitacji kardiologicznej, szczepień przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka. Przyjęto Pomorski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz dofinansowano punkty konsultacyjno-diagnostyczne wykonujące badania w kierunku HIV. Realizowano inwestycje w podmiotach leczniczych oraz kontynuowano w nich termomodernizację. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to oddano do użytku 4 odcinki dróg wojewódzkich (DW 203 Ustka – granica województwa, DW 211 Mojusz – Kartuzy, DW 515 Malbork – Grzymała, DW 521 Kwidzyn – Prabuty). Opracowano dokumentację projektową dotyczącą elektryfikacji linii kolejowej nr 248 (wraz z linią nr 253) jako kolejnej fazy projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W celu przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu mieszkańców regionu przywrócono komunikację autobusową na 36 liniach. Opracowano też program ochrony powietrza, przyjęto uchwały antysmogowe. Warto dodać, że mimo pandemii, udało się przeprowadzić konsultacje społeczne, a także dopracować Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Burzliwa dyskusja

Po przedstawieniu raportu rozpoczęła się debata nad dokumentem. Przewodniczący klubu radnych PiS Jerzy Barzowski odniósł się do inwestycji komunikacyjnych. Podkreślał, że nadal najbardziej zaniedbana komunikacyjnie jest zachodnia część województwa pomorskiego i powinny się znaleźć na to środki. Przypomniał też, że Bytów nie ma komunikacji kolejowej ze stolicą województwa. Pozytywnie ocenił natomiast inwestycje w służbę zdrowia, ale zaznaczył, że dostępność do usług medycznych jest słaba, zwłaszcza w zachodniej części województwa.
Z kolei radny PiS Karol Guzikiewicz zarzucił marszałkowi, że nie dotrzymał słowa odnośnie regionalnego dofinansowania przejazdów kolejowych dla osób represjonowanych. Marszałek Struk zaznaczył, że pamięta o zobowiązaniu i będą dopłaty, ale trzeba zakończyć projekt wspólnej platformy rozliczeniowej między samorządami. Wówczas można uwzględnić tego typu ulgi. Marszałek przypomniał też, że była okazja, żeby uregulować duże zniżki dla represjonowanych, ale poseł PiS Janusz Śniadek wystąpił tylko o zniżki na poziomie 50 proc.
Radni PiS podkreślali, że za mało środków jest wydawanych na remonty dróg wojewódzkich. Marszałek, odnosząc się do uwag, zaznaczył, że przez ostatnie 2 lata wyremontowano 240 km dróg. Podkreślił, że nie da się zrealizować wszystkich pomysłów i oczekiwań nawet w ciągu kilku lat.

– Zdajemy sobie sprawę, że są niedostatki transportu, ale potrzebna jest zmiana na poziomie rządu – mówił marszałek. Chodzi m.in. zmianę kategoryzacji dróg z wojewódzkich na krajowe. Wiemy, jaki jest budżet województwa i wykonałyśmy tyle, na ile nas stać –  dodał Struk.

Za raportem i jednocześnie udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Województwa Pomorskiego głosowało 19 radnych, 11 było przeciw i jedna osoba wstrzymała się.