Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/09/Obraz-0016.jpg Zabierz głos w sprawie wody! Konsultacje planów gospodarowania wodami

Zabierz głos w sprawie wody! Konsultacje planów gospodarowania wodami

Fot. Aleksander Olszak
13.09.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
13.09.2021

Jak poprawić stan wód w Twoim sąsiedztwie? Jak chronić cenne ekosystemy zależne od wody? Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW).

Konsultacje trwają do 14 października 2021 r.

Chrońmy wodę

Dane pochodzące z państwowego monitoringu wskazują, że zdecydowaną większość wód w naszym kraju charakteryzuje zły stan, zarówno z uwagi na ich jakość (elementy fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne), jak i stan ilościowy – występujące niedobory wody. . To z kolei wpływa na możliwość gospodarczego czy rekreacyjnego ich wykorzystania, jak również funkcjonowanie ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Skuteczna współpraca zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i innych podmiotów gospodarki jest drogą do tego, aby stan naszych wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, poprawiał się umożliwiając zrównoważone korzystanie z ich zasobów Dlatego warto wypowiedzieć się na temat planów gospodarowania wodami.

Czym jest PGW?

Są to dokumenty strategiczne sporządzane dla wszystkich obszarów dorzeczy w Polsce, w tym Wisły i Odry, które analizują wpływ działalności człowieka na stan wód oraz proponują zestawy działań naprawczych, których kompleksowe wykonanie doprowadzi do poprawy stanu jakościowego i ilościowego wód, dla zapewnieni nam bezpieczeństwa wodnego. Dla wszystkich działań wskazane zostały jednostki odpowiedzialne za ich realizację (organy administracji rządowej, samorządowej, podmioty korzystające z usług wodnych, instytuty naukowe czy instytucje zajmujące się obszarową ochroną przyrody) oraz harmonogram ich wdrożenia.

Informacje praktyczne

Udział w konsultacjach jest bardzo prosty. Wystarczy wypełnić ankietę, która jest dostępna na stronie PGW Wody Polskie . Ankieta służy do składania uwag i wniosków do projektów IIaPGW. W formularzu można wpisać propozycje zmian. Warto też je uzasadnić. Ankietę można wypełniać do 14 października 2021 r. Uwagi można także złożyć pocztą tradycyjną wysyłając je do Ministerstwa Infrastruktury lub Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.