Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Wotum zaufania dla Zarządu za Raport o stanie województwa pomorskiego w 2019 roku

Wotum zaufania dla Zarządu za Raport o stanie województwa pomorskiego w 2019 roku

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Na XXII Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 czerwca 2020 r., przyjęto Raport o stanie województwa pomorskiego w 2019 roku. Z tytułu rozpatrzenia raportu Zarząd Województwa otrzymał wotum zaufania. Za głosowało 19, a przeciw było 12 radnych.

 

Raport opisuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2019 r. Przedstawia też działania podjęte przez Zarząd Województwa Pomorskiego na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP), w tym Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) i pozostałych programów dotyczących celów strategicznych i operacyjnych SRWP, innych strategii, planów i programów oraz stan realizacji uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego podjętych w 2019 r. 

 

Pomorskie jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk omawiając Raport o stanie województwa pomorskiego w 2019 roku podkreślał, że powstał on za rok poprzedni, czyli kiedy nie było światowej pandemii koronawirusa.– Nasz region ma wyższą dynamikę wzrostu PKB niż średnia w kraju. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość zajmujemy 4. miejsce w Polsce. Region plasował się w czołówce województw (4. miejsce) o dużym potencjale innowacyjnym – mówił marszałek Struk. Zmieniający się profil kształcenia zawodowego w regionie jest lepiej dostosowany do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej oraz potrzeb branż kluczowych. – Ponadto, rośnie zainteresowanie mieszkańców kształceniem ustawicznym – podkreślał Mieczysław Struk.

 

Pomorskie to dobre miejsce do życia

Z raportu wynika, że nasz region jest dobrym miejsce do życia, nauki i pracy i przyciąga nowych mieszkańców. W raporcie podkreślono wysoką atrakcyjność osiedleńczą (m.in. dostępność do atrakcyjnego zatrudnienia, edukacji, ochrony zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, komunikacyjną), dodatnie saldo migracji oraz najwyższy w Polsce przyrost liczby mieszkańców. Wymaga to również zapewnienia opieki najmłodszym mieszkańcom naszego województwa.– Rośnie liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W 2018 r. w regionie funkcjonowały 272 żłobki, oddziały żłobkowe i kluby dziecięce, które oferowały łącznie 7,7 tys. miejsc, tj. o 30 proc. więcej niż rok wcześniej – informował marszałek województwa pomorskiego.

 

Praca i gospodarka

Nasz region osiągnął rekordowo niski poziom bezrobocia, a stopa bezrobocia wynosiła na koniec 2019 r. niewiele ponad 4 proc. Z kolei stopa zatrudnienia była wyższa od średniej unijnej. Jak tłumaczył marszałek Struk aktywność zawodowa mieszkańców była coraz wyższa, dzięki czemu nasze województwo uplasowało się na 2. miejscu w Polsce (współczynnik aktywności zawodowej wyniósł prawie 59 proc.). W ostatnich latach widoczny był też coraz większy napływ imigrantów, głównie Ukraińców i Białorusinów. Jeśli chodzi o pomorską gospodarkę, to od lat znajduje się na 7. pozycji pod względem wielkości PKB. Mieszkańcy województwa należą do jednych z bardziej przedsiębiorczych w kraju. Na koniec 2019 r. było zarejestrowanych ponad 307 tys. podmiotów gospodarczych, czyli o ponad 10 tys. więcej niż w 2018 r. Co ważne, nastąpił spadek liczby osób żyjących poniżej granicy ubóstwa, co było jednym z najniższych wskaźników w Polsce. Zmniejszyła się też liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. – Działania Zarządu Województwa Pomorskiego w roku 2019 przyczyniły się do powstrzymania degradacji stanu technicznego dróg wojewódzkich – tłumaczył Mieczysław Struk. Wzrosła liczba lotniczych przewozów pasażerskich (wzrost o 400 tys. W 2019 r. było to 5,4 mln pasażerów, dzięki czemu zajęliśmy 2. miejsce w kraju wśród lotnisk regionalnych obsługujących największą liczbę pasażerów) oraz osób korzystających z kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (w 2019 r. – 56,4 mln pasażerów, a w 2018 r. – 53 mln, w tym na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w 2018 – 4 mln, a w 2019 r.  4,3 mln pasażerów). Rekordowe obroty zanotowały pomorskie porty.

 

Zdrowie i nie tylko…

Efektem dobrej sytuacji społeczno-ekonomicznej była m.in. wysoka jakość oferty kulturalnej i bogactwo zasobów turystycznych. Za to województwo pomorskie słabo wypada pod względem dostępności infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie środowiskowej opieki zdrowotnej, szczególnie w opiece psychiatrycznej. Natomiast w Indeksie Sprawności Ochrony Zdrowia 2018 region zajął najwyższą lokatę spośród wszystkich województw. Na tę pozycję wpłynęła wysoka ocena w obszarze poprawy stanu zdrowia mieszkańców m.in. poprzez realizację programów profilaktycznych oraz efektywnej gospodarki finansowej – dodał marszałek województwa pomorskiego. Jeśli chodzi o infrastrukturę Pomorskie zajmuje czołowe miejsce w kraju w odseteku mieszkańców podłączonych do kanalizacji oraz wodociągu.

 

Co zrobił Zarząd?

Sejmik w 2019 r. podjął 169 uchwał. Większość z nich (103) powierzył do realizacji Zarządowi Województwa Pomorskiego. Zarząd w 2019 r. wykonywał zadania dotyczące kluczowych obszarów w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Jak wymieniał marszałek Mieczysław Struk chodziło m.in. o prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, animację rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, uruchomienie przez Pomorski Fundusz Rozwoju trzech autorskich produktów finansowych pożyczkowych oraz gwarancyjnych. Realizowano przedsięwzięcia strategiczne jak np.: Pomorski Broker Eksportowy, Invest in Pomerania, Pomorskie Szlaki Kajakowe, Pętla Żuławska oraz Pomorskie Trasy Rowerowe. Podejmowano działania w ramach inicjatywy Live more. Zakończono prace dotyczące budynku Starej Apteki, wykonano kompleksową modernizację nowej sceny Teatru Wybrzeże. Pracowano też nad systemowymi działaniami na rzecz integracji imigrantów, organizacji Pomorskiej Samorządowej Debaty Edukacyjnej czy realizacji programów polityki zdrowotnej. Mowa była np. o profilaktyce cukrzycy typu 2, rehabilitacji kardiologicznej, a także programie szczepień przeciw pneumokokom dla osób 65+.  Podkreślono też znaczenie inwestycji czy termomodernizacji w podmiotach leczniczych.

Jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, podpisano umowy na dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji oraz zakupu elektrycznego taboru. Opracowana została dokumentacja dotyczącą elektryfikacji linii PKM wraz z budową dodatkowego przystanku Gdańsk Firoga. Marszałek podkreślał wagę udziału w przygotowaniu do nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. – Na uwagę zasługują wprowadzone opinie i poprawki legislacyjne do projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2021-2027 – dodał marszałek Struk.

 

Burzliwa dyskusja

Po przedstawieniu raportu rozpoczęła się debata nad dokumentem. Według przewodniczącego klubu radnych PiS Jerzego Barzowskiego powinna być większa dostępność do usług medycznych i komunikacji. Wymienił linię kolejową Lipusz – Bytów, której utrzymanie będzie nieekonomiczne, ale potrzebne społeczeństwu. Natomiast chwalił najwyższy w Polsce odsetek mieszkańców podłączonych do kanalizacji. Zdaniem Aleksandra Kozickiego problemem jest sytuacja w służbie zdrowia, a zwłaszcza w zdrowiu psychicznym. Chodzi o zagrożenie mieszkańców np. schizofrenią.

Jednak dużą część dyskusji radni Prawa i Sprawiedliwości poświęcili 21 tezom podpisanym 4 czerwca ubiegłego roku w Gdańsku przez samorządowców z całej Polski z okazji rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów.  Zdaniem radnego PiS Karola Guzikiewicza było to działanie na szkodę państwa i dlatego jak tłumaczył, nie będzie głosował za wotum zaufania dla Zarządu Województwa. W odpowiedzi Jerzy Kozdroń i Grzegorz Grzelak z Koalicji Obywatelskiej, podkreślali niezrozumienie przez radnego PiS całej sprawy. Postulaty były odpowiedzią samorządowców na postępującą centralizację państwa i ograniczanie przez obecny rząd roli samorządów i wspólnot lokalnych. Radni PiS chwalili marszałka za Pomorską Kolej Metropolitalną oraz prace na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczaniu Bałtyku.

W dalszej części dyskusji wicemarszałek Leszek Bonna poinformował, że PLK jest właścicielem części linii kolejowych i realizuje inwestycje także wykorzystując fundusze europejskie. To 10 projektów. – Chodzi m.in. o linie Ustka – Słupsk – Miastko oraz Malbork do granicy województwa. Kolejnym właścicielem jest SKM, która planuje utworzenie linii kolejowej do południowej części Gdańska – tłumaczył wicemarszałek Bonna. Natomiast właścicielem części też samorząd województwa. Być może uda się aplikować i uzyskać środki na budowę linii kolejowej Lipusz – Bytów. – Wspólnie z Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego oraz Departamentem Infrastruktury mamy plany dotyczące rozwoju dróg. Co ważne, wiele inwestycji musi wynikać ze współdziałania z rządem – dodał Bonna. 

Odnosząc się do uwag, które dostrzegł radny Kozicki, marszałek Mieczysław Struk wyjaśnił, że jest wiele obszarów wymagających bliskiej koordynacji rządu z samorządem. Dotyczy to zwłaszcza służby zdrowia. Samorządy nie pokrywają kosztów świadczeń zdrowotnych, a Narodowy Fundusz Zdrowia. Największym problemem w ogólnej polskiej służbie zdrowia jest psychiatria. – Dlatego robimy to, co możemy. Jako samorząd województwa inwestujemy w remonty i wyposażenie m.in. szpitali psychiatrycznych w Starogardzie Gdańskim (Kocborowo) i na Srebrzysku. Co ważne, zdecydowaliśmy się aby przesunąć 70 mln zł, które mają zasilać w formie pożyczek MŚP i dotacje dla usług turystycznych w okresie pandemii  Ok. 100 mln zł przeznaczyliśmy na walkę z koronawirusem dla podmiotów leczniczych, bez względu na to, kto jest właścicielem. Na przykład fundusze te przeznaczono na środki ochrony osobistej – wyjaśniał marszałek Struk. Ponadto, odniósł się do zarzutów dotyczących nieaktualnych danych, informując, że dostępne i aktualne dane są zaczerpnięte z Roczników statystycznych za 2018 r.

Po debacie odbyło się głosowanie nad raportem. Za raportem i jednocześnie udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Województwa Pomorskiego głosowało 19 radnych, a 12 było temu przeciwnych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.