Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Regionalny Program Zdrowotny Cukrzyca Typu 2

Regionalny Program Zdrowotny Cukrzyca Typu 2

Wdrażany program polityki zdrowotnej, będzie adresowany do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku produkcyjnym. RPZ będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.4 Zdrowie na rynku pracy i jest elementem realizującym cele Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan 2014-2020.

W chwili obecnej zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2.”

Do współpracy w opracowaniu ww. programu zaproszono grupę ekspercką składająca się ze specjalistów w zakresie diabetologii oraz samorządowców realizujących zbieżne tematycznie programy polityki zdrowotnej

Kolejnym etapem prac nad przedmiotowym programem profilaktycznym jest pozyskanie niezbędnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w związku z zapisami Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, gdzie nakłada się na jednostki realizujące i finansujące programy polityki zdrowotnej obowiązek przekazywania projektu programu do AOTMiT w celu zaopiniowania. Jednocześnie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane mogą być wyłącznie programy, które otrzymały pozytywną lub warunkową opinię Agencji.  

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.