Urząd
Regionalne Programy Strategiczne przyjęte. To ważne dokumenty do Strategii Rozwoju Województwa

Regionalne Programy Strategiczne przyjęte. To dokumenty wykonawcze do Strategii Rozwoju Województwa

Fot. Pixabay.com
29.07.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
29.07.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął cztery Regionalne Programy Strategiczne. Dotyczą one: gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego, edukacji i kapitału społecznego, zdrowia i wrażliwości społecznej oraz bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego.

Te dokumenty są narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa.

Cztery RPS

Wiosną 2021 r. podczas XXXI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni województwa zadecydowali o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Zapisy w strategii wymagają jednak narzędzi do realizacji. Są nimi właśnie Regionalne Programy Strategiczne. Decyzję o ich przyjęciu podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego. Podczas posiedzenia ZWP 29 lipca 2021 r. przyjęte zostały cztery RPS. Są to: RPS gospodarka, rynek pracy, oferta turystyczna i czas wolny, RPS edukacja i kapitał społeczny, RPS zdrowie i wrażliwość społeczna oraz RPS bezpieczeństwo środowiskowe i energetyczne. Jakie zatem zapisy zawarto w programach i jakie mają one przynieść rezultaty?

Czym jest RPS?

Regionalny Program Strategiczny to dokument, który uszczegóławia zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Jest on także zasadniczym narzędziem jej realizacji. Za ich opracowanie odpowiada zespół redakcyjny, w skład, którego wchodzą między innymi: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, eksperci zewnętrzni, przedstawiciele podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Dokument ten opiniowany jest również w konsultacjach społecznych. Regionalnych Programów Strategicznych jest pięć.

Gospodarka i turystyka

W RPS dotyczącym spraw gospodarczych, jako wyzwanie stojące przez regionem, zawarto konieczność budowania odporności firm. Chodzi tu zarówno o wsparcie ich transformacji i cyfryzacji tak, aby mogły konkurować na rynkach światowych, ale również o rozwój mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw. Liczyć ma się też kształcenie przyszłych specjalistów. Rozwijane będzie szkolnictwo zawodowe, zapewniające mieszkańcom regionu warunki do kształcenia się przez całe życie, aby mogli zdobywać i podnosić umiejętności. Ważnym elementem tego RPS jest tworzenie całorocznej oferty turystycznej w regionie, angażującej branżę całego regionu, opartej na walorach przyrodniczych i kulturowych. Chodzi o to, aby województwo pomorskie było atrakcyjną destynacją turystyczną, nie tylko w miesiącach letnich. Szczególnie ważny jest rozwój turystyki uzdrowiskowej, rowerowej czy wodnej.
Zobacz: Uchwała nr 755/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego

A co w edukacji?

Z programem dotyczącym gospodarki powiązany jest RPS 2, czyli edukacja i kapitał społeczny. Zakłada on między innymi rozwijanie kształcenia ustawicznego. Została w nim zaakcentowana edukacja uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami. Będzie to realizowane w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie wsparcie edukacji włączającej” i będzie prowadzone w ścisłej współpracy z samorządami powiatowymi. Liczyć się będzie również kształcenie zawodowe związane z kluczowymi dla przyszłości zawodami np. potrzebnymi dla firm związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza. Edukacja i kultura wymaga dobrej przestrzeni publicznej. Dbać o to będzie Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego realizujące przedsięwzięcie „Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej”.
Zobacz: Uchwała nr 757/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego

Dla zdrowia i wrażliwości społecznej

Rozwój gospodarczy i edukacja wymaga zdrowego społeczeństwa i wspierania osób wykluczonych. W tych obszarach właśnie funkcjonować będzie RPS 3. Zakłada on dalsze, systemowe wzmacnianie usług społecznych. Mowa tu np. w inwestycjach w infrastrukturę społeczną, ale również we wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. To takie projekty jak np. budowa ośrodków wsparcia, czy szerszy zakres usług opiekuńczych w domach. RPS zakłada także wypracowanie spójnej z gminami i powiatami polityki imigracyjnej w taki sposób, aby umożliwić pracodawcom pozyskiwanie wartościowych pracowników z zagranicy i jednocześnie ułatwić im asymilację w pomorskiej społeczności. Bardzo ważna jest tu również polityka zdrowotna, czyli budowanie kompleksowej oferty dla pacjentów. Szczególny nacisk ma być położony na onkologię, zdrowie matki i dziecka oraz psychiatrię.
Zobacz: Uchwała nr 758/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego

Bezpieczny region

O tym, że Pomorze jest jednym z najbardziej narażonych na zmiany klimatu polskich regionów, nikogo nie trzeba przekonywać. Odpowiedzą na te zagrożenia jest RPS 4. Szczególny nacisk położono w nim na adaptację do zmian klimatu. Chodzi tu np. inwestycje w zieloną infrastrukturę, czyli wprowadzanie do miast małej retencji, zwiększania udziału powierzchni zielonych. Ale liczyć się będą także inwestycje w odnawialne źródła energii. Ważne będzie również poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Pomorza. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi systemów przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw i energii m.in. dzięki utworzeniu Pomorskiej Doliny Wodorowej.
Zobacz: Uchwała nr 756/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego

Szczegóły Regionalnych Programów Strategicznych oraz dodatkowe materiały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.