Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Potencjał rozwoju miast przedmiotem badania w sześciu polskich regionach

Potencjał rozwoju miast przedmiotem badania w sześciu polskich regionach

W ramach projektu pn. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich, od stycznia do grudnia 2019 r. zostanie przeprowadzone badanie pt.: Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Wszystkie miasta oraz ich bezpośrednie otoczenie z obszaru sześciu województw – Partnerów projektu – zostaną zbadane za pomocą wspólnej metodologii, opracowanej na potrzeby badania. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest województwo pomorskie. Do projektu przystąpiło także pięć innych regionów tj. województwo: kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.

Celem badania będzie identyfikacja potencjału społeczno-gospodarczego miast oraz ich barier rozwoju. Analizie zostaną poddane zarówno wybrane aspekty rozwoju gospodarczego, jak również elementy warunków życia w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności do usług publicznych. Ważnym elementem badania będzie ukazanie powiązań między miastami i ich otoczeniem, związanych z codziennymi dojazdami do szkół i pracy. W tym celu zostanie zbadana dostępność transportowa ośrodków miejskich (zarówno transportem indywidualnym, jak i komunikacją publiczną) do stolic województw, miast powiatowych, węzłów transportowych oraz innych strategicznych miejsc ważnych z punktu widzenia rozwoju danego ośrodka. Jeszcze w październiku br. rozpocznie się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy badania.

Powyższy projekt jest efektem wieloletniej współpracy jednostek funkcjonujących w ramach samorządów województw, zajmujących się monitorowaniem rozwoju regionalnego (tzw. Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych) oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (działającego w strukturach MIiR). Konkurs dotacji, został ogłoszony w odpowiedzi na potrzeby ROT w zakresie prowadzenia własnych badań i analiz w celu wzmocnienia współpracy między regionami. Dotacja jest w 100% finansowana z ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 

Atutem przedsięwzięcia jest zarówno jego skala, jak też unikatowość dostarczonych informacji.  Wyniki badania będą wspierać Partnerów projektu – samorządy województw – w procesie kreowania celów polityki miejskiej, zwłaszcza w kontekście dokumentów strategicznych i planistycznych tworzonych na potrzeby  perspektywy finansowej 2020+.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.