Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/02/Czarna-Dabrowka.jpg Poprawia się jakość powietrza w naszym województwie. Co ma na to wpływ?

Poprawia się jakość powietrza w naszym województwie. Co ma na to wpływ?

Pomorski krajobraz. Fot. Aleksander Olszak
01.02.2023
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
01.02.2023

Na ochronę klimatu i poprawę jakości powietrza w ciągu ostatnich dwóch lat samorząd województwa pomorskiego i samorządy gminne wydały ponad 500 mln zł. W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego prowadzone są również działania dotyczące m.in. budowy i rozbudowy sieci wodociągowej, ograniczenia hałasu czy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 – za lata 2020 i 2021 został zaprezentowany podczas 50. sesji sejmiku województwa pomorskiego. O raporcie opowiada Tadeusz Styn, wicedyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

Panie Dyrektorze, po co właściwie tworzy się taki raport?

Po to by przeanalizować jak podjęte w poszczególnych obszarach działania wpływają na poprawę stanu środowiska oraz żeby wskazać tematy, które wymagają dodatkowego wysiłku. A tworzy się go w oparciu o ankiety wypełniane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki administracji rządowej takie jak np. PGW Wody Polskie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowisk oraz informację z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Regulacji Energetyki i innych agencji.

Z raportu wynika, że jakość powietrza w województwie pomorskim wyraź nie się poprawia. Co ma na to wpływ?

Na pewno działania, które realizujemy od kilku lat. Chodzi o termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wymianę kotłów i pieców na nowoczesne. Promujemy Odnawialne Źródła Energii. W ciągu dwóch lat gminy wydały na ten cel około 530 mln zł. To środki z budżetu samorządu, funduszy unijnych i programu Czyste Powietrze. Trzeba dodać, że również natura nas wspiera poprzez stosunkowo ciepłe i łagodne zimy.

Ale poprawa jakości powietrza to nie jedyny cel jeśli chodzi o program ochrony środowiska realizowany przez samorząd województwa?

Zgadza się. Podstawowych celów jest dziesięć. Pracujemy m.in. nad ograniczeniem hałasu, którego  istotnym źródłem jest obciążona sieć komunikacyjna. Poprawa jakości nawierzchni i budowa ekranów akustycznych, czym zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich wspólnie z gminami, do tego zakup niskoemisyjnych autobusów – powoduje, że normy hałasu przekraczane są coraz rzadziej. Cały czas rozwijamy też transport rowerowy.

Tadeusz Styn prezentuje Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 – za lata 2020 i 2021. Fot. Jacek Sowa

Wspomniał Pan o dziesięciu celach, omówiliśmy już dwa z nich: jakość powietrza i ograniczenie hałasu. Czego dotyczy osiem pozostałych?

Kolejnymi obszarami są: gospodarowanie wodami, czyli bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i czystość wód, utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnych PEM (pole elektromagnetyczne), racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, optymalizowanie i racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż, przywrócenie i utrzymanie dobrego stanu gleb. Również  gospodarowanie odpadami i zapobieganie ich powstawaniu, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, czyli zasobów przyrodniczych, zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi i minimalizacja ich skutków. I z radością mogę powiedzieć, że każdy z tych 10 celów wg raportu jest realizowany właściwie.

Jakie działania podjął SWP i UMWP aby osiągnąć tak zadowalające rezultaty?

Wskazać można dwa podstawowe działania – tworzenie stosownych aktów prawa miejscowego, tu dobrym przykładem jest cel związany z ochroną klimatu i jakością powietrza. Aby móc go realizować, Sejmik Województwa Pomorskiego wprowadził tzw. uchwały antysmogowe. Drugą kwestią są inwestycje i konkretne środki przeznaczane na ich realizację.

O jakich kwotach i inwestycjach mówimy?

Na przykład na budowę i przebudowę dróg w naszym województwie gminy i ZDW w Gdańsku wydały łącznie w 2020 i 2021 roku ponad 1 mld zł – to inwestycje które ograniczają zagrożenie hałasem. Z kolei na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej wydanych zostało w tym samym czasie około 130 mln zł. Na system odprowadzania i oczyszczania ścieków –  340 mln zł. Warto zaznaczyć, że z sieci wodociągowej w naszym województwie korzysta prawie 97 procent mieszkańców regionu. Zresztą zapraszam serdecznie do zapoznania się z raportem dotyczącym programu Ochrony Środowiska.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.