Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomocą objętych zostanie ponad 300 mieszkańców powiatu gdańskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania będą realizowane do końca czerwca 2023 r.

Przyszłość bez barier

Pierwszy projekt ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych lub biernych zawodowo. Będą oni mogli skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa czy coacha oraz uczestniczyć w warsztatach integrujących. Zaplanowano także organizację szkoleń, staży oraz pośrednictwa pracy. Dodatkowo na terenie powiatu powstanie Centrum Integracji Społecznej.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z kołem gdańskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Jego wartość to ponad 3,51 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi 2,98 mln zł.

Wsparcie to podstawa

Celem drugiego projektu jest rozwój usług społecznych, które przyczynią się do wsparcia osób, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez udzielenia im kompleksowego wsparcia psychologicznego i społecznego. Służyć temu będzie utworzenie Psychotraumatologicznej Poradni Rodzinnej oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego.

Pomoc będzie obejmować również wdrożenie programów wsparcia dla rodzin biologicznych przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz osób będących w pieczy zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Prowadzone będą dla nich m.in. zajęcia profilaktyczne, zdrowotne i artystyczne.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne „Interios” oraz firmą Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła. Jego wartość to ponad 1,55 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi 1,32 mln zł.