Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/09/Wszystko-co-musisz.jpg Wszystko, co musisz... Fot. mat. prasowe UMWP

Pomorska Rada Oświatowa apeluje do ministra edukacji o pilne podwyżki dla nauczycieli

28.09.2021
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
28.09.2021

W związku z trudną sytuacją nauczycieli, PRO w przyjętym stanowisku za konieczne uznaje pilne podjęcie przez resort edukacji działań, które będą zapobiegały dalszemu obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela. Chodzi też wprowadzenie systemu, który uatrakcyjniłby ten zawód, skłonił do kształcenia się i podejmowania pracy w szkole.

Projekt Stanowiska Pomorskiej Rady Oświatowej, 28.09.2021Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz prestiżu zawodu nauczyciela zostało przyjęte 28 września 2021 roku.

Sytuacja nauczycieli jest zła

„Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, uznaje za konieczne wyrażenie opinii w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz konieczności podjęcia działań służących podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela” – czytamy w przyjętym stanowisku.

„Nauczyciele pełnią szczególną społeczną misję. Powinno im zatem towarzyszyć uznanie oraz dbałość o prestiż zawodu nauczyciela, w tym status ekonomiczny tej grupy zawodowej” – czytamy dalej.

– Tymczasem sytuacja nauczycieli jest bardzo trudna. Prawie połowa szkół ma problemy z zatrudnieniem pedagogów o odpowiednich kwalifikacjach. Dotyczy to zwłaszcza takich przedmiotów, jak fizyka, matematyka, chemia, język angielski, informatyka oraz przedmiotów zawodowych – mówi marszałek Mieczysław Struk, przewodniczący PRO.

Szkoły próbują łatać dziury przydzielając ponadwymiarowe godziny pozostałym nauczycielom, zatrudniając emerytów i nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji. Kolejny problem to wzrost średniej wieku nauczycieli do 47 lat. Najliczniejsza grupę stanowią nauczyciele w wieku 46-55 lat. Brakuje młodej kadry, na co mają wpływ niskie zarobki nauczycieli.

Zarabiają za mało

„Pomorska Rada Oświatowa zauważa, że zarobki nauczycieli w Polsce należą do najniższych w krajach OECD. Pogłębiające się braki kadrowe oraz obniżający się prestiż i status ekonomiczny nauczycieli, zdaniem Rady, są zagrożeniem dla edukacji młodego pokolenia Polaków” – zaznaczono w przyjętym stanowisku.

– Osoba zatrudniona w oświacie zarobi 63-76 procent kwoty, jaką zarabiają osoby w tym samym wieku i o podobnym wykształceniu, ale pracujące w innym zawodzie – tłumaczy Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP.

W swoim stanowisku PRO za konieczne uznaje pilne podjęcie przez resort edukacji działań zapobiegających dalszemu obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela, a także wprowadzenie systemu, który w sposób znaczący uatrakcyjniłby zawód nauczyciela i skłonił do kształcenia się oraz do podejmowania pracy w zawodzie nauczyciela, w tym przez pracowników sektora gospodarki.

W stanowisku Rada podkreśliła, iż propozycja powiązania wynagrodzeń nauczycieli z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej od lat jest postulatem związków zawodowych działających w oświacie. (…) Jednocześnie Rada pozostaje na stanowisku, że zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli nie może swymi skutkami obciążać samorządów, które już obecnie ponoszą konsekwencje rosnących kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych – zaznaczono w stanowisku.

Przeczytaj: Projekt Stanowiska Pomorskiej Rady Oświatowej

Pomorska Rada Oświatowa kieruje wyrazy uznania i podziękowania dla nauczycieli, którzy mimo trudnej sytuacji, z zaangażowaniem i oddaniem wypełniają swoją misję.

Wszystko, co musisz wiedzieć o nauczycielach. Fot. mat. prasowe

Fot. mat. prasowe UMWP

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.