Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji następujących zadań zleconych województwa pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.  

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty w formie papierowej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego czynnej w godzinach 7.45-15.45 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (wraz z nazwą konkretnego zadania) – NIE OTWIERAĆ”. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Podmiotu.

Termin składania ofert w niniejszym konkursie upływa w dniu 13 kwietnia 2018 roku (do godziny 15:45). Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania.

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała
  2. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
  3. Załącznik nr 2 – Wzór oferty
  4. Karta oceny ofert
  5. Wzór umowy
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.