Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Miliony euro dla Pomorza. Zobacz, co już realizujemy [RAPORT]

Miliony euro dla Pomorza. Zobacz, co już realizujemy [RAPORT]

Fot. ©Depositphotos/Violka08

Nowe miejsca pracy, innowacyjne przedsiębiorstwa, ciekawa oferta edukacyjna, przyjazny pasażerom transport publiczny – to niektóre z efektów sprawnego wykorzystania środków unijnych na Pomorzu. Pod tym względem nasz region nieprzerwanie utrzymuje najlepszy wynik w kraju.

 

Do 10 marca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał 696 umów i decyzji o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020. Łączna wartość projektów to 4,7 mld zł, natomiast wsparcie unijne wynosi 3,5 mld zł. Nowe inwestycje niewątpliwie przyczynią się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju Pomorza. RPO WP jest bowiem największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, będącym w dyspozycji władz regionalnych. W co zainwestowaliśmy te środki?

 

Zatrudnienie

63 projekty o wartości 138,8 mln zł, które pozwolą około 10 tys. bezrobotnych uzyskać wsparcie. Głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych. Przykładowe projekty:

 • projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim dla 115 osób z terenu powiatu starogardzkiego,
 • projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie dla 158 osób z terenu powiatu człuchowskiego,
 • projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach dla 212 osób z terenu powiatu kartuskiego.

 

Dotacje na start

21 projektów o wartości 59,6 mln zł. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone są na tworzenie oraz zapewnienie trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw. Około 1 200 uczestników otrzyma wsparcie – obejmujące m.in. doradztwo (indywidualne i grupowe), kursy, szkolenia, warsztaty oraz pomoc prawną – które umożliwi im uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Odbiorcy wsparcia otrzymają również pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz tzw. wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowe projekty:

 • projekt Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego wspierający 44 osoby bezrobotne, w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałe na terenie  powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego,
 • projekt Gminy Kępice, w wyniku którego 25 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Opieka nad dziećmi do lat 3

8 projektów o łącznej wartości około 4,9 mln zł. Realizowane projekty umożliwią utworzenie 141 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz powrót 62 osób na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Wsparcie, jakie otrzymają beneficjenci, przeznaczone jest na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez m.in.: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, a także wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Sfinansowanie zostaną również koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi. Przykłady realizowanych projektów:

 • projekt Niepublicznego Żłobka “Kids Planet”, którego celem jest aktywizacja zawodowa dwudziestu rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania dwudziestu nowych miejsc opieki,
 • projekt Little Umbrella sp. z o.o. – “Mamo tato idź do pracy!”, który zakłada utworzenie 15 nowych miejsc opieki na dziećmi w Gdyni.

 

Aktywizacja społeczno-zawodowa

72 projekty o wartości 97,8 mln zł.  Projekty mają na celu aktywizację społeczno-zawodową ponad 12 tys. mieszkańców Pomorza, a działania w nich podejmowane ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oferowana pomoc obejmuje nie tylko bezpośrednio osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ale również ich rodziny oraz najbliższe otoczenie. W ramach realizowanych projektów zakłada się również wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Przykładowe projekty:

 • projekt Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (koło gdańskie), którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 160 mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego,
 • projekt miasta Malborka, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia 512 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego,

 

Rozwój usług społecznych

6 projektów o wartości 26,7 mln zł. Dzięki realizacji projektów świadczone będą spersonalizowane i zintegrowane usługi społeczne, adresowane w głównej mierze do rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również osób niesamodzielnych, w tym przewlekle chorych. Przykładowe projekty:

 • projekt miasta Gdańsk, którego celem jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznego 898 mieszkańców Gdańska,
 • projekt powiatu kartuskiego zakładający objęcie wsparciem 55 osób niesamodzielnych z terenu gminy Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo i Chmielno wraz z ich opiekunami.

 

Edukacja przedszkolna

57 projektów o łącznej wartości około 73,8 mln zł. Wsparcie w konkursie przewiduje tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, które realizowane jest w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb. Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na  dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, modernizację istniejącej bazy przedszkolnej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej oraz bieżące funkcjonowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dzieci  będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, które rozwijają kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz postawy i umiejętności takie jak: kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa. Dotacje wspierać będą również kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć dla około 700 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Przykłady realizowanych projektów:

 • projekt gminy Kartuzy, który pozwoli utworzyć 99 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy,
 • projekt gminy Kobylnica pt. “Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” umożliwi 101 nauczycielom uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
 • projekt miasta Gdańska przewiduje utworzenie 19 pełnych oddziałów przedszkolnych łącznie dla 472 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

Edukacja ogólna

115 projektów o wartości 253,5 mln zł. Wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie objętych zostanie około 97 tys. uczniów. Projekty zakładają rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez podniesienie ich wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji  nauczycieli. Udzielone wsparcie przeznaczone jest również na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania. Przykładowe projekty:

 • projekt miasta Gdyni pt. “Małe skrzydła, wysokie loty” przewiduje podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych u ponad 3,2 tys. uczniów z 21 szkół w Gdyni,
 • projekt powiatu lęborskiego pozwoli uzyskać kwalifikacje lub kompetencje 77 nauczycielom.

 

Wspieranie zdolnych

27 projektów o wartości 30,1 mln zł. Środki finansowe przeznaczone są głownie na stypendia dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i odnieśli inne sukcesy związane z udziałem w konkursach, olimpiadach i turniejach. Wsparcie w ramach tego Poddziałania ukierunkowane jest na wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem pomocy finansowej (stypendialnej), jak również poprzez wsparcie rozwoju kwalifikacji i kompetencji nauczycieli do pracy z uczniem uzdolnionym.

 

Edukacja zawodowa

46 projektów o wartości 361,9 mln zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną przede wszystkim na tworzenie nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, organizację współpracy z pracodawcami, zajęcia pozalekcyjne, praktyki zawodowe, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. Kompleksowa realizacja wszystkich wymienionych działań jest możliwa dzięki tzw. projektom zintegrowanym. Oznacza to, że wszelkie działania infrastrukturalne współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a nieinfrastrukturalne z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowe projekty:

 • projekt Powiatu wejherowskiego skierowany jest do 1 831 uczniów, 52 nauczycieli oraz 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w 8 szkołach,
 • projekt Powiatu puckiego zakłada, że 470 uczniów będzie mogło uczestniczyć w stażach i praktykach u pracodawcy, a 4 szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. 

 

Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych

Projekt o wartości 21,5 mln zł.  Projekt skierowany jest do uczniów pomorskich szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe o predyspozycjach w zakresie przedmiotów zawodowych odpowiadających branżom o największym potencjalne rozwoju regionu (branże kluczowe) i wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP).  Wsparcie skierowane jest również do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa pomorskiego, który zakłada że 1850 osób uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczyć będzie w stażach i praktykach u pracodawcy, a 100 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych zostanie wsparciem.

 

Nowoczesne laboratoria uczelni wyższych

6 projektów o wartości 89,8 mln zł, w tym m.in.

 • rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym,
 • rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego,
 • nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Przedsiębiorstwa

98 projektów o wartości 134,5 mln zł, których celem jest poprawa konkurencyjności firm poprzez wprowadzenie nowych produktów bądź usług, zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych lub działania ekoefektywne.

 • Przedsiębiorstwo Bracia Bertrand z Luzina, dzięki dotacji w kwocie ponad 796 mln zł, zwiększy konkurencyjność poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie,
 • Spółka VBW Engineering z Gdyni, dzięki dotacji w kwocie 289,8 tys. zł, wprowadzi innowacyjną usługę serwisu zdalnego central wentylacyjnych,
 • Spółka Bowil Biotech z Władysławowa, dzięki dotacji w kwocie 999,3 tys. zł, zwiększy konkurencyjność dzięki uruchomieniu produkcji nowego biomateriału do wytwarzania implantów, będącego wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych.

 

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Umowa Zarządu Województwa Pomorskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) o wartości 408 mln zł. Realizacja projektu dotyczy uruchomienia przez BGK zwrotnego wsparcia dla firm na rozwój działalności innowacyjnej, w tym naukowo-badawczej oraz wzmocnienia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców. Wsparcie obejmować będzie szeroką gamę produktów finansowych, w tym pożyczki na innowacje, wejścia kapitałowe, poręczenia, mikropożyczki, pożyczki rozwojowe czy inwestycyjne.  BGK wybierze pośredników finansowych, którzy z kolei będą oferować ww. wsparcie przedsiębiorcom.

Efektem realizacji projektu będzie wsparcie co najmniej 2 tys. przedsiębiorców, a kolejni otrzymają finansowanie ze środków zwracanych.

 

Pomorski Broker Eksportowy

Celem projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. jest utworzenie kompleksowego i skoordynowanego systemu wsparcia firm w zakresie rozwoju eksportu. Wśród konkretnych usług, z których skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, są m.in.: pozyskanie wiedzy dotyczącej kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać też dotację na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę m.in. z kontrahentami zagranicznymi.  Całkowita wartość projektu to ponad 84 mln zł.

Efekty realizacji projektu:

 • 600 pomorskich firm zwiększy pozycję eksportową, m.in. poprzez udział w targach zagranicznych, kontakty gospodarcze, zmiany organizacyjno-procesowe,
 • 1200 przedsiębiorstw zwiększy potencjał eksportowy dzięki wsparciu brokera eksportowego.

 

Invest in Pomerania

Celem projektu jest poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu, co wpłynie korzystnie na rynek pracy i wzrost powiązań gospodarczych między firmami, w tym z sektora MŚP. Ważny aspektem realizowanego projektu jest rozwój systemu obsługi inwestorów poprzez wdrożenie narzędzi wsparcia inwestycji m.in. uruchomienie funduszu dysponującego środkami na rzecz przygotowania terenów inwestycyjnych, promocję inwestycyjną regionu oraz obsługę procesów inwestycyjnych. Projekt „Invest in Pomerania”, realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., ma wartość ponad 195 mln zł.

Efekty realizacji projektu:

 • 70 hektarów gruntów przygotowanych pod tereny inwestycyjne,
 • powstanie 5 000 nowych miejsc pracy (wartość deklarowana przez przyszłych inwestorów).

 

Pomorskie e-zdrowie

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz efektywności pomorskich podmiotów leczniczych. Liderem projektu jest Województwo Pomorskie, a partnerami 16 podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Całkowita wartość inwestycji to 184,1 mln zł. Realizacja projektu doprowadzi do ucyfrowienia działalności podmiotów leczniczych, zapewni zgodność funkcjonujących w nich systemów informatycznych (między podmiotami w  projekcie, a także z innymi placówkami w regionie oraz kraju), a także umożliwi utworzenie regionalnej platformy e-Zdrowia, dzięki której pacjenci otrzymają dostęp do: swojej dokumentacji medycznej zawierającej odbyte wizyty, wystawione recepty, opisy badań itp.; podstawowych danych medycznych takich jak grupa krwi, waga, uczulenia i inne; danych na temat potrzeby odbycia niezbędnych badań, w tym profilaktycznych; edycji swoich podstawowych danych, w tym danych kontaktowych.

Efekty realizacji projektu:

 • 16 podmiotów leczniczych wdroży e-usługi,
 • 32 000 pacjentów skorzysta z wdrożonych e-usług w okresie realizacji projektu.

 

Infrastruktura drogowa i kolejowa

9 projektów o wartości ponad 839 mln zł, m.in.:

 • rewitalizacja odcinków dróg kolejowych: nr 207 (odcinek: granica województwa – Malbork),
 • rozbudowa dróg wojewódzkich:
  – nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1,
  – nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie,
  – nr 226 na odcinkach węzeł “Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo,
  – nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty,
  – nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko,
 • budowa obwodnicy Kartuz,
 • rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa – Słupsk – Ustka.

 

Transport miejski

Wybrano 7 projektów o wartości 205,8 mln zł, w tym m.in.:

 • budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z rowerowymi trasami dojazdowymi,
 • budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z budową dojazdowych tras rowerowych,
 • utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim,
 • budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim,
 • poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w Malborku,
 • budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie.

 

Gospodarka wodno-ściekowa

26 projektów o wartości 240,8 mln zł, w tym m.in.:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach,
 • kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny – Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb,
 • budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce – etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz,
 • poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim.

 

Ochrona różnorodności biologicznej

18 projektów o wartości 89,5 mln zł, w tym m.in.:

 • ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Krynicy Morskiej,
 • ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego,
 • rozwój edukacji ekologicznej w ramach czterech Centrów Edukacji Ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

Modernizacja energetyczna budynków publicznych

34 projekty o wartości ponad 379,1 mln zł, w tym m.in.:

 • termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupska (zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o ponad 57%),
 • modernizacja energetyczna 33 budynków publicznych na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (oszczędność energii – co najmniej 30% średnio na budynek),
 • kompleksowa głęboka modernizacja energetyczną 39 budynków użyteczności publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum (zmniejszenie strat ciepła, likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii),
 • termomodernizacja 13 budynków wchodzących w skład zespołu pocystersko-katedralnego znajdującego się na terenie obszaru “Pomnik Historii w Pelplinie” (głęboka termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, zastosowanie kogeneracji, monitorowanie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej),
 • termomodernizacja 9 obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego obejmująca m.in. docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji CO i CWU, wymianę źródeł ciepła oraz montaż OZE i wymianę oświetlenia w wybranych obiektach.
   

Pożyczki na rewitalizację, modernizację energetyczną i OZE

Umowa Zarządu Województwa Pomorskiego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) o wartości 284 mln zł. Bank będzie partnerem Województwa Pomorskiego w zakresie uruchomienia zwrotnego wsparcia na przedsięwzięcia służące rewitalizacji pomorskich miast, inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

EBI będzie przeprowadzać nabory na pośredników finansowych, którzy z kolei będą oferować wsparcie w formie pożyczek odbiorcom ostatecznym – samorządom lokalnym, przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym, czy spółdzielniom mieszkaniowym. Wsparcie obejmować będzie produkty finansowe takie jak: pożyczka rewitalizacyjna, pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych oraz pożyczka OZE.

Realizacja Projektu umożliwi rewitalizację co najmniej 20 ha zdegradowanych terenów miejskich, czy termomodernizację 100 budynków mieszkalnych, dzięki czemu co najmniej 1300 pomorskich gospodarstw domowych zaoszczędzi energię.

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego

18 projektów o wartości ponad 187,9 mln zł, w tym m.in.:

 • rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana,
 • prace konserwatorsko-restauracyjne i adaptacyjne w Bazylice Mariackiej w Gdańsku,
 • poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku,
 • rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne – Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki,
 • prace budowlano-montażowe w obrębie Starego Miasta w Gniewie wraz z zagospodarowaniem terenu fosy zamkowej,
 • prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku,
 • renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku w Bytowie.

 

Modernizacja oświetlenia

18 projektów o wartości ponad 88,87 mln zł, w tym m.in.:

 • poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
 • modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania energią,
 • wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański,
 • ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej,
 • poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.