Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konkurs ofert na realizację zadania w latach 2018-2022 obejmującego działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego

Konkurs ofert na realizację zadania w latach 2018-2022 obejmującego działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego.

 

Termin składania ofert upływa  24 listopada 2017 r, (do godziny 15.45). Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a nie data stempla pocztowego.

 

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Kancelaria Ogólna) lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
Gdańsk

Do pobrania:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.