Projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 3 sierpnia 2021 r. Nowy program będzie następcą regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Nowe wyzwania w nowej perspektywie

Wsparcie unijne w ramach FEP 2021-2027 skupi się przede wszystkim na sferze gospodarczej, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji, rynku pracy i włączeniu społecznym.

Wśród wyzwań stojących przed województwem pomorskim w nowej perspektywie wymienia się m.in. wzmacnianie innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w administracji publicznej i biznesie, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego, a także dalszy rozwój połączeń drogowych i kolejowych. Duży nacisk zostanie położony na dążenie do neutralności klimatycznej oraz przekształcenie naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Natomiast w sferze społecznej zakres planowanych działań skierowany zostanie na zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia, poprawę warunków rozwoju zawodowego pracujących i poszukujących pracy mieszkańców Pomorza oraz wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jak i gdzie można zgłaszać swoje uwagi?

Szczegółowe informacje nt. projektu programu FEP 2021-2027 dostępne są na stronie internetowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Z niezbędną dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku), gdzie jest wyłożona do wglądu.

– W ramach rozpoczętych właśnie konsultacji każdy może przedstawić uwagi i propozycje do projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Zapraszam więc wszystkich mieszkańców naszego regionu do wzięcia w nich udziału– mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Opinie i uwagi dotyczące projektu programu FEP 2021-2027 można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „Konsultacje FEP 2021-2027”
lub pocztą elektroniczną: fep21-27@pomorskie.eu

Konsultacje potrwają do 30 września 2021 r.