Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Do wydania będzie ponad miliard złotych. Projekt budżetu województwa na 2020 rok

Do wydania będzie ponad miliard złotych. Projekt budżetu województwa na 2020 rok

Marszałek Mieczysław Struk przedstawia projekt budżetu województa pomorskiego na rok 2020

W przyszłorocznym budżecie dochody i wydatki będą niższe niż w budżecie 2019. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych będzie na transport, ochronę zdrowia i kulturę.

 

Podczas XV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na 2020 roku. Potem projekt trafi do komisji, gdzie odbędą się dalsze dyskusje. Ostateczne głosowanie uchwały budżetowej za miesiąc, na następnej sesji sejmiku.

 

Budżet województwa

Dokument został przygotowany zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w oparciu o parametry makroekonomiczne, takie jak tempo wzrostu PKB, czy wskaźnik inflacji. Projekt budżetu przedstawił Mieczysław Struk, marszałek województwa  pomorskiego. – W 2020 roku dochody budżetu wyniosą 1 027 365 603 zł. Z kolei wydatki kształtować się będą na poziomie 1 056 965 603 zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy wyniesie 29 600 000 – poinformował Mieczysław Struk. Planowane na 2020 rok dochody będą o około 259 mln niższe niż w roku 2019.

 

Jego dochody…

Pieniądze do budżetu wpływają z dwóch źródeł. Pierwsze to tzw. dochody własne. Tu środki pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT), subwencji, dochodów własnych i dochodów z majątku województwa. Łącznie w 2020 roku wyniosą one 578 519 438 zł. Z kolei dochody zewnętrzne to w głównej mierze to dotacje i środki z Unii Europejskiej. Z tego źródła pochodzić będzie kwota 25 723 673 zł. Dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych czy pomoc z innych jednostek samorządu terytorialnego to 315 306 951 zł. Kwotę 133 143 564 zł stanowić będą subwencje oświatowa, oświatowa czy regionalna. Na zadania z zakresu administracji rządowej do budżetu wpłynie 52 104 000 zł. Łącznie w 2020 roku dochody budżetu województwa zostały zaplanowane na kwotę 1 027 365 603  zł. 

 

Oraz wydatki

Wydatki budżetowe w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości 1 056 965 603 zł. Tradycyjnie największa kwota zostanie wydana w dziale transport i łączność. 424 726 134 zł. zostaną przeznaczone między innymi na organizację transportu, finansowanie ulg ustawowych oraz budowę i modernizację dróg wojewódzkich. Przewozy kolejowe pochłoną 201 481 539 zł. W ramach tego dotowane będą kolejowe przewozy pasażerskie i rekompensaty dla operatorów. Kwotą 21 000 000 dokapitalizowana i dofinansowana zostanie Pomorska Kolej Metropolitalna. Dopłata dla przewoźników autobusowych wyniesie  48 010 000 zł. Dodatkowo 1 000 000 zł przeznaczone będzie na Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.

 

Porównanie wydatków budżetowych w 2019 i 2020 r.

 

Na remonty i modernizacje dróg wojewódzkich przewidziana jest kwota 171 624 429 zł. Z tych pieniędzy Zarząd Dróg Wojewódzkich realizować będzie między innymi takie zadania wieloletnie, jak przebudowa drogi wojewódzkiej 515 w Starym Dzierzgoniu czy drogi 214 pomiędzy Skorzewem a Kościerzyną. Kontynuowane będą także rozpoczęte inwestycje, jak np. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 czy budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich.

Drugą największą pozycją w budżecie województwa jest ochrona zdrowia, polityka społeczna i rodzinna. W tym przypadku planowane wydatki wyniosą 202 677 025 zł. 82 163 425 zł na rozbudowę i modernizację budynków, zakup wyposażenia oraz termomodernizację otrzymają szpitale. Dzięki 135 000 tys. zł rozszerzony na całe województwo zostanie program szczepień przeciwko pneumokokom  dla seniorów. Realizowane będą dalej wieloletnie programy takie jak np. Pomorskie e-zdrowie, na co przeznaczone będzie 43 479 420 zł. Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który m.in. pośredniczy w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jednostka ma otrzymać 18 364 474 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczone będzie 122 185 236 zł. W tej kwocie 113 272 740 stanowić będą dotacje dla samorządowych jednostek kultury. Pieniądze otrzyma między innymi Teatr Wybrzeże (22 9487 720 zł). Dzięki temu prowadzona będzie dalsza modernizacja budynku, ale i przygotowane zostaną nowe spektakle. 9 583 370 zł otrzyma Polska Filharmonia Bałtycka i Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie. W budżecie przewidziano również 1 500 000 zł dla Europejskiego Centrum Solidarności. Pomorskie muzea również nie pozostaną bez finansowania. Na muzealnictwo zapisana została kwota 33 874 640 zł. W tym jest 4 659 730 zł na kontynuację adaptacji budynku na potrzeby Muzeum Sztuki Współczesnej, które otrzyma Muzeum Narodowe w Gdańsku. Z kolei 340 000 zł pozwoli kontynuować prace w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Budżet to również szereg innych wydatków, zapisanych w wielu działach. Do nich zaliczają się między innymi składki członkowskie w różnych organizacjach krajowych, jak i międzynarodowych. Kwotą 81 500 zł opłacane jest między innymi członkostwo w Związku Województw RP, a 30 000 zł w Euroregionie Bałtyk. Spłacane są też zaciągnięte zobowiązania. W 2020 roku spłacona m in. zostanie rata kapitałowa wysokości 25 000 000 zł.

 

Czas na komisje

Kolejnym krokiem procedury uchwalania budżetu jest skierowanie go do komisji merytorycznych.- Według nas w budżecie jest wiele do poprawy i nad tym zamierzamy się skupić w najbliższych dniach – powiedział Jerzy Barzowski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. – Zapraszam radnych do uczestnictwa w dyskusjach na komisjach. Jestem też przekonany, że członkowie zarządu podczas obrad wyjaśnią wszelkie kwestie i wątpliwości – podkreślił marszałek Struk. Budżet będzie głosowany w grudniu na kolejnej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Szczególowy projekt budżetu województwa na rok 2020 przeczytaj tu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.