Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Budżet dobrze wykonany. Radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego

Budżet dobrze wykonany. Radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego

XXII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Wpływy zgodne z założeniami, wydatki zrealizowane, a deficyt pod kontrolą. Pozytywne opinie wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku i Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Taki był budżet województwa pomorskiego w 2019 r.

Radni województwa podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 22 czerwca 2020 r., zadecydowali o udzieleniu Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium z wykonania budżetu województwa za rok 2019.

 

To dobry budżet

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa pomorskiego przedstawił marszałek województwa Mieczysław Struk. – Budżet był rekordowy, jeśli chodzi o wysokość dochodów z CIT oraz dotacji celowych ze środków europejskich. Ponad 80 proc. wydatków było w trzech obszarach: transport, ochrona zdrowia oraz kultura – mówił marszałek Struk. – Co ważne, budżet charakteryzował się wysoką zdolnością do samofinansowania inwestycji, miał także bezpieczny poziom zadłużenia – dodał marszałek.

 

Opozycja przeciw

W dyskusji nad udzieleniem absolutorium negatywną opinię o budżecie wyraziła opozycja. – Konsekwentnie będziemy przeciwko udzieleniu absolutorium. Matematycznie w budżecie wszystko się zgadza, mamy jednak zastrzeżenia do sprawozdań finansowych samorządowych jednostek. Dlatego nie możemy poprzeć wniosku – powiedział przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Barzowski.

 

Dochody budżetu

Łączne dochody budżetu województwa wyniosły 1 286 949 988 zł. Dochody budżetowe można podzielić na dwa główne źródła. To dochody własne (766 009 606 zł) oraz dochody zewnętrzne. – Do dochodów własnych zaliczamy m.in. udziały w podatkach CIT i PIT, które wyniosły 600 524 137 zł. Co ważne, wpływ z podatków CIT od pomorskich firm wyniósł 490 578 059 zł. To pokazuje, jak ważna dla naszego regionu jest niezależność takich firm jak LOTOS czy Energa – mówił Mieczysław Struk. Drugim istotnym źródłem dochodów własnych województwa jest subwencja ogólna przekazywana przez rząd, która w 2019 r. wyniosła 104 817 393 zł. Budżet zasilają także tzw. dochody zewnętrzne. Są to np. dotacje celowe ze środków europejskich, rządowe dotacje celowe na zadania własne i zlecone. Z tych źródeł budżet województwa otrzymał łącznie 520 847 957 zł.

 

I jego wydatki

W ciągu 2019 r. z budżetu województwa wydatkowano 1 317 668 069 zł. Tradycyjnie największą pozycją w budżecie stanowiły wydatki z działu „transport i łączność”. Chodzi tu zarówno o wydatki na rekompensaty dla przewoźników oraz inwestycje w infrastrukturę transportową. – W tym dziale wydaliśmy 787 915 000 zł – poinformował marszałek. Kwota przeznaczona na przewozy kolejowe stanowiła 318 004 225 zł. W tej pozycji mieszczą się np. rekompensaty dla PKP SKM i Polregio za realizację przewozów kolejowych na terenie województwa. Z kolei na drogi wojewódzkie przeznaczonych zostało 410 344 150 zł. To zarówno wydatki na bieżące utrzymanie dróg, jak i na inwestycje.  Dużą kwotę w budżecie stanowiły wydatki związane z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. – To aż 132 258 703 zł. W tej kwocie są m.in. wydatki inwestycyjne w szpitalach w całym regionie – zaznaczył Struk. Samorząd województwa przekazuje także środki na pomorską kulturę. W 2019 r. było to 131 872 342 zł. Dotacje otrzymały liczne instytucje kultury, których organizatorem jest samorząd województwa.

 

 

RIO opiniuje pozytywnie

Zgodnie z prawem sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W opinii RIO w Gdańsku czytamy, że: „Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2019 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych”. Pozytywną opinię o budżecie wyraziła również Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

Wyniki głosowania

W związku z organizacją sesji w reżimie sanitarnym, głosowanie odbyło się metodą tradycyjną, bez korzystania z systemu informatycznego. Radni głosowali przez podniesienie ręki, a głosy liczyli wybrani sekretarze. Za udzieleniem Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium głosowało 18 radnych, 12 było przeciwko. Nie było głosów wstrzymujących się.

 

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków województwa zobacz w sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa pomorskiego.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.