Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
30.07 – Ruszają projekty rewitalizacyjne w kolejnych pomorskich miastach – czas na Człuchów, Bytów i Brusy

30.07 – Ruszają projekty rewitalizacyjne w kolejnych pomorskich miastach – czas na Człuchów, Bytów i Brusy

30.07 - Ruszają projekty rewitalizacyjne w kolejnych pomorskich miastach - czas na Człuchów, Bytów i Brusy

Ruszają projekty rewitalizacyjne w kolejnych pomorskich miastach
– czas na Człuchów, Bytów i Brusy

We wtorek 31 lipca br. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisywać będą umowy na dofinansowanie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych. Najpierw, o godz. 11.00 na Zamku w Człuchowie (w sali głównej na I piętrze), a następnie o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Bytowie (w sali 101).

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny Gminy Miejskiej Człuchów swoim zasięgiem obejmie obszar Śródmieścia w Człuchowie. Ze wsparcia najbardziej skorzystają rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wartość zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego to przeszło 10,4 mln zł, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 5,6 mln zł.

Dzięki udziałowi w projekcie najbardziej potrzebujący mieszkańcy – głównie z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – uzyskają dostęp do specjalistycznych usług społecznych. Zaplanowano adaptację budynków na działania społeczne, remont części wspólnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół nich. Przewidziano też utwardzenie i remont ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenów przyległych.

Powstanie Centrum Rodzin

Udzielone dofinansowane pozwoli na adaptację części budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Traugutta 2 na Centrum Rodzin, które zapewni dostęp do usług  społecznych w zakresie wsparcia rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Centrum swoim działaniem obejmować będzie: dzieci, młodzież, rodziców oraz seniorów. W ramach Centrum realizowane będą działania w postaci konsultacji i poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego, terapii i mediacji, warsztatów umiejętności rodzicielskich, wsparcia środowiskowego. Prowadzona będzie również pomoc prawna, organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych. Wsparciem specjalistycznym objętych zostanie 75 mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano ponadto: utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia wraz z ciągiem pieszo–jezdnym w ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki, remont części wspólnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, zagospodarowanie podwórek gminnych, spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych. Zostaną wyremontowane również 2 drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych.

Zaplanowane w ramach projektów zintegrowanych działania obejmą teren o powierzchni ok. 35 ha zamieszkały przez ok. 3 062 osób.

Kolejne miasta, które otrzymały dotacje na rewitalizacje wybranych obszarów to Bytów i Brusy. Łączna wartość zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych Gminy Bytów i Brusy ponad 11 mln zł z czego ponad 7 mln to dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych jest podniesienie jakości życia mieszkańców Bytowa i Brus oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dla uczestników projektu zostaną przygotowane m.in. kursy zawodowe oraz warsztaty a także szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wsparciem specjalistycznym objętych zostanie 116 mieszkańców.

Reintegracja społeczna i zawodowa w Bytowie

Przedmiotem projektu jest wsparcie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób biernych zawodowo, korzystających długotrwale z pomocy społecznej a także uzależnionych od alkoholu, osób zwolnionych z zakładów karnych i osób z niepełnosprawnościami. Osoby te będą mogły skorzystać w ramach reintegracji społecznej z warsztatów motywacyjnych, psychoterapii, psychoedukacji, edukacji kulturalnej. Natomiast w ramach reintegracji zawodowej przygotowane zostaną dla uczestników projektu: kursy zawodowe, komputerowe oraz pośrednictwo zawodowe.

Projekt zakłada także adaptację pomieszczeń na cele związane z realizacją ww. działań społecznych tj. adaptację pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Miłej 26 na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej oraz remonty elementów wspólnych w 6 budynkach mieszkalnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, budynku komunalnym oraz zagospodarowanie  przestrzeni publicznych Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zostanie wykonana także rewaloryzacja parku miejskiego oraz przebudowa ul. Pochyłej.

W Gminie Bytów na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie łącznie w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego ponad 6 mln zł.

Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 49 ha zamieszkały przez ok. 2 787osób.

Usługi społeczne dla mieszkańców Brus

W ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego zostanie utworzone Centrum Usług Społecznych, w którym organizowane będą szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, zapewnione zostaną usługi dziennych opiekunów oraz przeprowadzone warsztaty umiejętności rodzicielskich. Planowane jest również stworzenie Placówki Pobytu Dziennego, w ramach której realizowane będzie poradnictwo specjalistyczne, organizacja czasu wolnego rodzin, utworzenie grupy wolontariackiej działającej na rzecz i wśród rodzin obszaru zdegradowanego. Utworzone zostaną również 3 miejsca opieki całodobowej.

Zajęcia będą odbywały się w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach. Wyremontowane zostaną również elementy wspólne komunalnego budynku mieszkalnego. Wokół obu obiektów zagospodarowane zostanie ich bezpośrednie otoczenie – z udziałem mieszkańców obszaru rewitalizacji w ramach działań aktywizujących.

W Gminie Brusy na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie łącznie w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego ponad 5,3 mln zł.

Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 43 ha zamieszkały przez ok. 1360 osób.

Michał Piotrowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.