Aktualności

Trwają konsultacje społeczne Regionalnych Programów Strategicznych. Co się zmieni w zakresie turystyki i ochrony środowiska?

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Regionalnych Programach Strategicznych
Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Regionalnych Programach Strategicznych. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Realizacja nowych przedsięwzięć, korekta dotychczasowych wskaźników i szacunków finansowych, a także aktualizacja działań w niektórych priorytetach. To propozycje zmian w zapisach Regionalnych Programów Strategicznych dotyczących atrakcyjności kulturowej i turystycznej oraz ochrony środowiska i energetyki. Ich przedstawienie stanowiło cel konferencji odbywającej się w ramach konsultacji społecznych.

 

Spotkanie odbyło się 14 lutego 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Uczestniczyli w nim m.in. marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowani treścią proponowanych zmian w dwóch Regionalnych Programach Strategicznych. Chodzi o programy w zakresie atrakcyjności kulturowej i turystycznej (Pomorska Podróż) oraz ochrony środowiska i energetyki (Ekoefektywne Pomorze).

Marszałek Struk przypomniał, że w 2017 r. przeprowadzona została ocena realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Dotyczyła ona lat 2013-2016 i obejmowała m.in. analizę zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, opis działań prowadzonych na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów strategii ze wskazaniem pojawiających się problemów, a także propozycje usprawnień mechanizmów dalszej jej realizacji. W związku z tym, że RPS-y stanowią narzędzie realizacji strategii, zaszła też konieczność aktualizacji ich zapisów.

 

Zmiany w turystyce

Proponowane zmiany w RPS Pomorska Podróż w szczególności dotyczyć będą części diagnostycznej. – Staraliśmy się uwzględnić aktualne trendy w turystyce oraz określić, na ile wpływają one na nasz region – zaznaczyła Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki UMWP.

Wyzwania w realizacji tego programu stanowią takie działania, jak: zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, stworzenie całorocznej oferty opartej na turystykach krajoznawczej, aktywnej, wypoczynkowej i medycznej, a także budowa rozpoznawalnego wizerunku województwa pomorskiego, przede wszystkim w krajach Europy.

Aby uzyskać większą przejrzystość programu zmieniły się działania w ramach niektórych priorytetów. Jako przykład dyrektor Chełkowska podała przedsięwzięcia strategiczne. Te dotyczące Pomorskich Szlaków Kajakowych oraz turystyki żeglarskiej w ramach Pętli Żuławskiej, jako ukierunkowujące ruch turystyczny w obszarach cennych przyrodniczo, zostały przesunięte do priorytetu Zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego. Natomiast w priorytecie Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne i przestrzenne pozostawione zostały Pomorskie Trasy Rowerowe.

Korekcie uległy też wskaźniki do osiągnięcia do 2020 r., w tym liczba osób korzystających z pomorskich instytucji kultury, długość oznakowanych tras rowerowych i szlaków wodnych. Ponadto zweryfikowane zostały ramy finansowe realizacji programu.

Dyrektor Chełkowska zaproponowała również rezygnację z powoływania Rady Programowej RPS Pomorska Podróż na rzecz współpracy z członkami Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w tym organizatorami turystycznymi, branżą hotelarską i instytucjami kultury.

 

Konsultacje społeczne RPS

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

 

Zmiany w ochronie środowiska

– Istotą aktualizacji RPS Ekofetkywne Pomorze są zmiany w przedsięwzięciach strategicznych – podkreślił Tadeusz Styn, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

W przypadku przedsięwzięcia dotyczącego kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław przede wszystkim nastąpiła zmiana jednostek odpowiedzialnych za jego realizację. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy – Prawo wodne zadania związane z ochroną przeciwpowodziową i zarządzaniem wodami, pozostające do tej pory w gestii samorządu województwa, będą realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dotychczasowe przedsięwzięcie związane z budową i modernizacją systemów odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej zmieniło swoją nazwę na „Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej".

Do 2020 r. wydłużony został termin realizacji przedsięwzięcia w zakresie poprawy jakości oraz ograniczenia straty wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim. Zmieniło się także źródło jego finansowania. – Pierwotnie przewidywane było wsparcie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W tej chwili pojawiły się szanse na ubieganie się o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja – poinformował dyrektor Styn.

Z przedsięwzięcia związanego z budową na Pomorzu elektrociepłowni odzyskujących energię z odpadów wycofały się gminy, które są udziałowcami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Słupsku oraz spółce Eko Dolina z Łężyc. Przedsięwzięcie będzie realizowane z trzema zakładami gospodarki odpadami, znajdującymi się w Gdańsku, Tczewie oraz miejscowości Gilwa Mała koło Kwidzyna.

Dodatkowo z listy przedsięwzięć strategicznych zostało wykreślone utworzenie Bałtyckiego Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Zastąpiono je nowym przedsięwzięciem pn. „Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim", które planowane jest do realizacji w latach 2015-2023. Ponieważ niektóre obszary utraciły swoje walory krajobrazowe i przyrodnicze, efektem ma być m.in. wyznaczenie ich nowych granic.

Odnośnie termomodernizacji obiektów będących własnością Samorządu Województwa Pomorskiego zmienił się status tego przedsięwzięcia z potencjalnego na strategiczne. Doprecyzowany został także jego zakres. Dyrektor Styn wskazał, że termomodernizacja obejmie 60 obiektów samorządowych. Będą to zarówno instytucje kultury, placówki edukacyjne, jak i szpitale.

 

Projekty zmian w RPS-ach przyjęte zostały przez Zarząd Województwa Pomorskiego 18 stycznia 2018 r. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 22 stycznia i potrwają do 25 lutego 2018 r. Opinie i propozycje dotyczące dokumentów można przesyłać pocztą na adres urzędu lub drogą mailową. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z ich przebiegu i wyników.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Strategii 2020.

 

Zobacz też:  konsultacje społeczne RPS-ów Aktywni Pomorzanie, Zdrowie dla Pomorzan oraz Pomorski Port Kreatywności
view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka