Aktualności

Fort Trump tak, ale tylko z drogą S6. Apel marszałka Struka do prezydenta Dudy

Droga S6. Fot. Sławomir Lewandowski
Droga S6. Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przesłał dziś list do prezydenta RP Andrzeja Dudy. W piśmie ustosunkowuje się do niedawnej wypowiedzi prezydenta, dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce oraz apeluje o podjęcie działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S6.

 

List marszałka Struka otrzymali również: premier, marszałek sejmu,  przewodniczący klubów parlamentarnych oraz ministrowie inwestycji i rozwoju oraz obrony narodowej.

 

List do prezydenta

Marszałek Mieczysław Struk, w liście do prezydenta  Andrzeja Dudy przyznaje, że powstanie bazy amerykańskiej w Polsce jest słuszne i bezdyskusyjne. – Jestem  jednak zaskoczony, że pomimo deklaracji prezydenta o wspieraniu budowy tzw. Fort Trump w Polsce, rząd PiS zrezygnował z budowy drogi S6 w pełnym jej przebiegu, tj. od Gdańska do Słupska – pisze. Marszałek dodaje również, że działanie rządu jest sprzeczne ze strategicznymi dokumentami, jakie rząd sporządził. 

 

Obawy NATO

W liście marszałek Struk zwraca również uwagę na powstającą w Redzikowie pod Słupskiem amerykańską bazę rakietową i fatalny stan krajowej 6. Droga ta jest niezbędnym połączeniem bazy z portami i lotniskiem w Trójmieście. Marszałek zaznacza, że obawy o komunikację z bazą rakietową płyną nawet ze strony przedstawicieli NATO. Na zakończenie marszałek Struk zwraca się z apelem o pilne podjęcie działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S6, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i pozwoli na wypełnianie sojuszniczych zobowiązań członków Paktu Północnoatlantyckiego.

 

 

Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Z dużym zainteresowaniem przyjąłem wypowiedź Pana Prezydenta na temat budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce pn. Fort Trump. Pana słowa o potrzebie realizacji infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektów wojskowych w Polsce uważam za słuszne i bezdyskusyjne. Z drugiej strony deklaracje Pana Prezydenta – w świetle rezygnacji przez obecną władzę z budowy drogi S6 w pełnym jej przebiegu – budzą moje zaskoczenie.

Jak Pan Prezydent zauważył, powstanie bazy wojskowej wymaga realizacji szeregu inwestycji, od których uzależniona jest jej budowa oraz właściwe funkcjonowanie. Strona amerykańska oczekuje od polskich władz partycypacji w kosztach (wspólnego ponoszenia ciężarów), związanych ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w Polsce.

W związku z tymi słowami chciałbym zwrócić uwagę Pana Prezydenta na sprawę powstającej obecnie Bazy Obrony Przeciwrakietowej w miejscowości Słupsk-Redzikowo. Zapewnienie do niej sprawnego dostępu drogowego uzależnione jest w głównej mierze od realizacji drogi S6. Droga ta została uznana za jeden z priorytetów transportowych Polski i na całym przebiegu była przewidziana do finansowania ze środków Polityki Spójności UE 2014-2020. Jej realizacja została przewidziana w dokumentach Rządu RP:

  • Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (2014 r.) – pozycja 7, 19 i 20 na liście 41 projektów;
  • Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r.
    (2015 r.);
  • Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Droga ta do lipca 2017 roku miała – zgodnie z zapisami Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad – zapewnione finansowanie. Jednak decyzją Rządu PiS droga S6 na odcinku Koszalin – Słupsk – Lębork znalazła się poza ustalonym limitem wydatków Krajowego Funduszu Drogowego (przeniesienie z 10. miejsca na 139., 140. i 141.i  na 148. miejsce w Programie), a także została usunięta z wykazu dużych projektów PO IŚ. Tym samym jej realizacja została przesunięta w bliżej nieokreśloną przyszłość, co w świetle słów Pana Prezydenta nie powinno mieć miejsca. Także argumenty i obietnice związane z jej budową w formule PPP nie budzą zaufania lokalnych
i regionalnych środowisk.

Szanowny Panie Prezydencie,

Ze względu na klasę i stan techniczny istniejącej drogi krajowej nr 6 – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony amerykańskiej, dotyczącym poprawy dostępności transportowej Bazy w Redzikowie do gdyńskiego portu oraz gdańskiego lotniska – niezbędny jest jak najszybszy powrót do koncepcji realizacji drogi ekspresowej S6 na całym jej przebiegu. Z nieoficjalnych informacji, które docierają do samorządu województwa pomorskiego wynika, że także przedstawiciele Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wyrażają niepokój o przyszłość tej drogi.

Niezależnie od jej znaczenia dla funkcjonowania Bazy w Redzikowie, postulowana inwestycja odpowiada również na wyzwania rozwojowe, stojące przed wykluczonym transportowo oraz zmagającym się z licznymi problemami strukturalnymi Pomorzem Środkowym. Problem ten znajduje swoje jednoznaczne potwierdzenie w przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 roku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to kolejny – poza słowami Pana Prezydenta – argument przemawiający za pilną realizacją drogi S6. Działania Rządu PiS stoją w jawnej sprzeczności
z wnioskami płynącymi ze sporządzanych przez obecną władzę dokumentów strategicznych.

Niestety, pomimo powyższych faktów, a także – co należy podkreślić - wysokiej gotowości inwestycyjnej, obecne działania administracji centralnej odsuwają realizację pomorskiego odcinka S6 (za wyjątkiem fragmentu tzw. Trasy Kaszubskiej) w bliżej nieokreśloną przyszłość. W moim odczuciu, mając na uwadze zobowiązania sojusznicze oraz deklaracje Pana Prezydenta, takie decyzje zasługują na krytykę. Niezbędna jest zdecydowana weryfikacja priorytetów w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej pod kątem uwzględnienia potrzeb obecnie powstających oraz zapowiadanych obiektów wojskowych, związanych z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce.

W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę Pana Prezydenta na dokument pn. Memorandum w sprawie programu rządowego dla subregionu słupskiego w związku z budową Bazy Obrony Przeciwrakietowej w Redzikowie, który w 2016 roku przekazaliśmy ministrowi rozwoju. Mając w świadomości potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bazy, a także niwelowania negatywnych skutków jej powstania dla mieszkańców i przedsiębiorców z tego terenu, w ww. Memorandum zawarliśmy katalog potrzeb inwestycyjnych w obszarze infrastruktury, gospodarki, a także warunków życia i atrakcyjności osiedleńczej. Wykonana analiza może stanowić solidną podstawę do planowania działań związanych z budową bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Szanowny Panie Prezydencie,

Mając w pamięci deklaracje składane przez Pana Prezydenta, a także argumenty przytoczone w niniejszym piśmie, apeluję o pilne podjęcie działań na rzecz realizacji niezbędnych inwestycji związanych z budową i przyszłym funkcjonowaniem Bazy Obrony Przeciwrakietowej w Redzikowie.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka