Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Zespół konsultacyjny

Zespół konsultacyjny

Zespół konsultacyjny

Zarząd Województwa Pomorskiego w celu zapewnienia aktywnego udziału partnerów w przygotowaniu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WP), powołał Zespół Konsultacyjny ds. regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 (Zespół Konsultacyjny), którego głównym zadaniem jest wspieranie Zarządu Województwa Pomorskiego w przygotowaniu projektu RPO WP. Prace Zespołu Konsultacyjnego polegają głównie na opiniowaniu kolejnych projektów RPO WP, a także wypracowywaniu i konsultowaniu rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych oraz instytucjonalnych dotyczących projektu Programu.
 
Do udziału w pracach Zespołu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: rozwoju regionalnego; gospodarki, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej; środowiska; pracy i polityki społecznej; nauki i szkolnictwa wyższego; edukacji narodowej; rolnictwa i rozwoju wsi, szkół wyższych, organizacji przedsiębiorców, organizacji pracowników, Agencji Rozwoju Pomorza, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Organizacji Pozarządowych, Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Podkomitety Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, organizacji działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji równości szans, organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także przedstawiciele Subregionalnych Zespołów Roboczych (metropolitalny, nadwiślański, południowy, słupski) działający podczas prac nad aktualizacją Strategii Województwa Pomorskiego 2020.
 
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.