Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zdalne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 29 maja 2020 r.

Zdalne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 29 maja 2020 r.

Zdjęcie ze zdalnego posiedzenia Rady.

 

 

Podczas zdalnego posiedzenia Rady:

 

 • dyskutowano o Projekcie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, zgłaszanych propozycjach Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz potrzebie działań na rzecz wsparcia instytucjonalnego organizacji pozarządowych i wzmacniania ich kompetencji  zarządczych   

 

 • przedstawiono działania podjęte przez Województwo Pomorskie na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii w ramach środków finansowych z budżetu Województwa Pomorskiego
  i środków pochodzących z funduszy UE (PO i PO POWER) na rzecz:  

wsparcia dla organizacji pozarządowych w czasie pandemii, w tym: 

 1. Zrealizowany konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na rzecz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (zdrowotnej, ekonomicznej, socjalno-bytowej) spowodowanej epidemią COVID-19.
 2. Udzielenie dotacji na pozyskiwanie i dystrybucję żywności dla osób potrzebujących wsparcia w województwie pomorskim. Łącznie wsparciem żywnościowym w ramach zadań zleconych otrzyma blisko 60 tys. mieszkańców województwa. Rozdysponowane zostaną 793 tony żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz pozyskanej w ramach działalności Banków Żywności.
 3. Przyjęcie pakietu pn. „Wsparcie dla pomorskich organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii”.

wsparcia dla placówek całodobowych (m.in. DPS, ZOL i inne), w tym: 

 1. Projekt „Pomorskie S.O.S” (RPO WP 2014-2020) w kwocie 9 814 926,29 zł. Adresatem wsparcia są pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów (stacjonarnych) oraz instytucje świadczące na co dzień wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, długotrwale chorym oraz w podeszłym wieku w formie grantów.
 2. Projekt „Pomorskie Pomaga” (PO WER 2014-2020 projekt złożony do MRPiPS,
  obecnie trwa ocena) z planowanym budżetem 15 486 203,00 zł. Wsparciem w ramach projektu mają zostać objęci mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej.     

 

 • przedstawiono wybrane działania pomocowe i informacyjne ROPS w obszarze pomocy społecznej, w tym:
 1. Pomorski Telefon dla Seniora (58 326 87 34) dostępny codziennie w godz. 8-22, służący przełamaniu poczucia osamotnienia seniorów, koordynacji pomocy (dostarczenie maseczek, zakupy, porady prawne).
 2. Akcja #PomagamyPomagać, której celem jest zebranie informacji o potrzebach różnych instytucji pomocy i integracji społecznej z Pomorza oraz poszukiwanie potencjalnych darczyńców, którzy mogliby wesprzeć potrzebujące wsparcia placówki.

 

 • przedstawiono informacje z Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego   

 

Jednocześnie podkreślono, że działania w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 na Pomorzu wciąż trwają, w tym prace nad pozyskaniem 8 mln euro na usługi społeczne.