Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/06/buck-g06566b41b_1920.jpg Zarząd Województwa Pomorskiego z absolutorium za wykonanie planu finansowego za 2021 rok

Zarząd Województwa Pomorskiego z absolutorium za wykonanie planu finansowego za 2021 rok

Fot. pixabay.com
27.06.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
27.06.2022

Radni województwa zadecydowali o udzieleniu Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Łącznie, w poprzednim roku dochody województwa wyniosły 1 250 090 541 zł. Wydanych zaś zostało 1 158 531 905 zł. Jak podkreślał marszałek Struk, rok 2021 był kolejnym testem umiejętności zarządzania w trudnych warunkach.

Decyzję radni podjęli 27 czerwca 2022 r. podczas XLIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Budżet z nadwyżką

Rok 2021 dla finansów publicznych nie był łatwy.

– Pomorze, jak cała Polska, doświadczyło kolejnych fal pandemii koronawirusa i lockdownów. To oczywiście miało przełożenie na plan finansowy. Przy konstrukcji budżetu uwzględnialiśmy trudne realia, w jakich się znajdowaliśmy. Stąd też wydatki na profilaktykę i walkę z COVID-19 były zadaniem priorytetowym – wyjaśniał podczas sesji Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Na budżet 2019 wpływała niepewność dochodów, rosnąca presja na wydatki bieżące i trudności związane z inwestycjami.  Warto jednak zaznaczyć, że w 2021 r. przy planowanym deficycie budżetowym udało się wypracować 91 mln zł nadwyżki budżetowej.

– To m.in. efekt nadplanowych dochodów z PIT i CIT skumulowanych pod koniec roku, środki uzupełniające subwencję stanowiącą rekompensatę Polskiego Ładu, ale i rygorystycznie przestrzeganej dyscypliny finansowej – wyliczał marszałek. – Dług województwa pomorskiego wyniósł 292 mln zł, co stanowi 23 proc. dochodu. Rok 2021 był dla Zarządu Województwa Pomorskiego kolejnym testem umiejętności zarządzania w trudnych warunkach. Nadwyżka operacyjna, bezpieczny poziom zadłużenia stwarzają dobrą perspektywę rozwoju. Świadczy to o tym, że jako samorząd województwa działamy efektywnie i z rozwagą – podsumował marszałek Struk.

Marszałek przedstawił również inne dokumenty związane z procedurą absolutoryjną.

Absolutorium dla Zarządu Województwa Pomorskiego

Przy uchwalaniu absolutorium wymagana jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i biegłego rewidenta. Obie były pozytywne i nie zawierały żadnych uwag. Również sejmikowa Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu województwa pomorskiego za 2021 r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 22 radnych. Oznacza to, że Sejmik Województwa Pomorskiego udzielił Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium za 2021 r. Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału ani w dyskusji, ani w głosowaniu. A jak budżet wyglądał w liczbach?

Dochody budżetu województwa…

W 2021 r. łączne dochody budżetu województwa pomorskiego wyniosły 1 250 090 541 zł. Na dochody budżetu składają się: dochody własne, subwencja ogólna i dochody zewnętrzne. Dochody własne w minionym roku wyniosły 782 291 382 zł. W tej kwocie 709 759 233 zł stanowił udział w podatkach dochodowych PIT (123 746 363 zł) i CIT (586 012 870 zł). Warto zaznaczyć, że wpływ z podatków per capita na Pomorzu to 303 zł, co plasuje nasz region na trzecim miejscu w Polsce. Dochody ze sprzedaży majątku i praw wyniosły 21 785 224 zł. Subwencja ogólna w 2021 r. wyniosła 153 809 774 zł. W jej skład wchodziła: część oświatowa 34 334 289 zł, część wyrównawcza 55 331 298 zł oraz część regionalna 25 248 614 zł.  Subwencja została uzupełniona kwotą 17 990 289 zł będącą uzupełnieniem dochodów oraz środkami na inwestycje drogowe. Dochody zewnętrzne to m.in. dotacje celowe ze środków budżetu państwa przeznaczone na konkretne zadania zlecone. Łącznie wyniosły one 313 989 385 zł. W tej kwocie dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 251 704 368 zł.

… oraz jego wydatki

W 2021 roku z budżetu województwa wydanych zostało 1 158 531 905 zł. Jest to kwota o ok. 9 proc. mniejsza niż zostało to zaplanowane w uchwale budżetowej. W tej kwocie wydatki bieżące wyniosły 865 555 083 zł, a majątkowe 292 976 822 zł. Największą sumę, bo wynoszącą 487 488 635 zł stanowiły wydatki w dziale transportu i łączności. To między innymi finansowanie zadań realizowanych przez Pomorską Kolej Metropolitalną, finansowanie ustawowych uprawnień do biletów ulgowych czy remonty, modernizacje i utrzymanie dróg wojewódzkich. Drugą istotną pozycją w wydatkach budżetowych są zadania związane z ochroną zdrowia. Organizacja sieci szpitali, zakupy nowego sprzętu pochłonęły łącznie 172 539 992 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to kolejne zadania samorządu województwa, które finansowane są z regionalnego budżetu. Przeznaczonych na nie zostało 159 910 719 zł. Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków budżetu województwa pomorskiego w 2021 roku zobacz TUTAJ.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.