Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji

w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej

 
Nabór ofert będzie trwał od dnia 29 marca 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r.

Wypełnienie formularza ofertowego możliwe jest wyłącznie poprzez platformę www.witkac.pl.

– formularz ofertowy zostanie udostępniony w dniu 29 marca 2018 r.

Złożenie oferty następuje:

  1. w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl. – termin złożenia oferty w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl upływa w dniu 19.04.2018 r.;

  2. w wersji papierowej, stanowiącej wydruk wersji elektronicznej – termin złożenia oferty w wersji papierowej upływa w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 15.45.

Wydrukowana wersja papierowa oferty powinna zostać opatrzona podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i złożona wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ. Zgodność wersji elektronicznej z papierową będzie weryfikowana wg sumy kontrolnej dokumentów. O zachowaniu terminu złożenia papierowej wersji oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

 

UWAGA: 

Złożenie oferty wyłącznie w jednej ze wskazanych wersji równoznaczne będzie z jej odrzuceniem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały 
nr 289/316/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji.

Dodatkowych informacji udzielają:

  1. Iwona Zielińska – Departament Edukacji i sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – email: i.zielinska@pomorskie.eu, tel. 55 32 68 855;

  2. Monika Gawin – Departament Edukacji i sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – email: m.gawin@pomorskie.eu, tel. 55 32 68 419.

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 289/316/18 zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej

  2. Załącznik Nr 1 do Uchwały – Ogłoszenie o konkursie

  3. Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty – Załącznik do Ogłoszenia o konkursie

  4. Załącznik nr 2 do Uchwały – Wzór oferty

Łącze do platformy www.witkac.pl