Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zakres i cele projektu

Zakres i cele projektu

Zakres i cele projektu

Pierwotnie przedmiotem projektu był m.in. zakup nowoczesnego taboru kolejowego tj. 4 spalinowych zespołów trakcyjnych. Ich zakup przyczynił się to do poprawy bezpieczeństwa, jakości podróżowania zwiększenia przepustowości, a w efekcie skrócenia czasu podróży. Ponadto lepszej obsługi transportowej mieszkańców powiatu: malborskiego, sztumskiego oraz kwidzyńskiego oraz ich możliwości mobilnych. W konsekwencji do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi, a peryferyjnymi regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.
W trakcie realizacji Projektu powstawały oszczędności, które Instytucja Realizująca, każdorazowo za zgodą Instytucji Pośredniczącej, przeznaczała na realizację dodatkowych działań.

Tak też, aneksem nr 6 do umowy w sprawie Realizacji Projektu, z dnia 08.04.2015r., wprowadzono nowe zadanie polegające na przebudowie wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w miejscowości Brachlewo, usytuowanego bezpośrednio nad linią kolejową Malbork-Grudziądz.

Aneksem nr 7 do umowy w sprawie Realizacji Projektu, z dnia 02.12.2015r., wprowadzono nowe zadanie polegające na modernizacji elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT), funkcjonującego na trasie Trójmiasto – Malbork. Przeprowadzenie modernizacji pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa i warunków podróżowania pasażerów, poprawę warunków pracy maszynisty, obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz obniżenie awaryjności pojazdu. Ponadto przyczyniło się to do podwyższenia jakości transportu zbiorowego oraz zapewnienia lepszego dowiązania transportowego mieszkańców m.in. do aglomeracji Trójmiejskiej w tym do lotniska i portów.

Aneksem nr 8 do umowy w sprawie Realizacji Projektu, z dnia 14.09.2016r., wprowadzono kolejne zadanie polegające na zakupie 51 defibrylatorów, które umieszczone zostały w kabinie maszynisty pojazdów kolejowych, w miejscu dobrze oznakowanym i łatwo dostępnym. W związku z powyższym wykonano dodatkowe oznakowanie w wagonach oraz na zewnątrz pojazdów, informujące o wyposażeniu pojazdów w defibrylatory i miejscu ich przechowywania. Zamontowanie defibrylatorów AED w pociągach województwa pomorskiego, wiązało  się ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za obsługę tych urządzeń – kierownicy pociągów, którzy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia będą w stanie uruchomić łańcuch przeżycia. W powyższej sytuacji, oprócz zawiadomienia służb ratunkowych, osoba ratująca życie powinna rozpocząć BLS – czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz użyć defibrylatora AED. Dlatego też, zorganizowano specjalistyczne szkolenie z obsługi defibrylatorów oraz nakręcono film instruktażowy będący swoistą instrukcją poprawnej obsługi defibrylatorów celem wykorzystania przez pozostałych pracowników (nie objętych przeszkoleniem), prezentacji podróżnym na wyświetlaczu w pociągach, jak również przy okazji planowanych eventów promocyjnych organizowanych w ramach Projektu.