Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/b3e70615-df4b-435b-aea2-63fd6869758d-scaled.jpg Za nami kolejne posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Za nami kolejne posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Projekt ROPS w latach 2019-2022

Po rozpoczęciu obrad przez Małgorzatę Niemkiewicz – Przewodniczącą PKRES, członkowie komitetu mieli okazję wysłuchać prezentacji Katarzyny Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP, która dotyczyła założeń projektu pt.: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022.”. Wartość realizowanego projektu to 1,95 mln zł. Główne zadania projektu to:

  • Zapewnienie warunków do realizacji wojewódzkiej polityki rozwoju i systemu wsparcia ekonomii społecznej;
  • Zapewnienie warunków do rozwoju różnych form kooperacji pomorskich przedstawicieli JST, instytucji rynku pracy, NGO, biznesu i systemu edukacji działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
  • Monitoring rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Wsparcie ze środków EFS

Kolejnym punktem obrad była prezentacja Marcina Fuchsa – Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP dotycząca planu naborów w 2019 roku oraz informacji o wdrażaniu EFS w województwie pomorskim. Jak wynika z informacji przekazanych przez Pana Dyrektora na przełomie września i sierpnia tego roku ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Podziałania 6.2.2 RPO WP – Rozwój Usług Społecznych. Planowana alokacja środków na ten cel to przeszło 23 mln EURO.

Liderzy Młodzieżowi

W następnej części spotkania, uczestnicy wysłuchali prezentacji Adama Krawca – Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu UMWP, na temat otwartego konkursu ofert w obszarze edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich – „Liderzy młodzieżowi”.  Celami konkursu są:

  • Utworzenie sieci liderów młodzieżowych w każdym powiecie;
  • Powołanie powiatowych opiekunów sieci liderów młodzieżowych;
    spośród samorządu powiatowego, edukacji, NGO (mentorzy liderów młodzieżowych);
  • Wypracowanie koncepcji funkcjonowania powiatowych sieci liderów młodzieżowych.

Wybrany w otwartym konkursie ofert podmiot (lub partnerstwo) będący organizacją działalności pożytku publicznego zrealizuje m.in. następujące działania: program wsparcia młodzieży i ich opiekunów, regionalne seminarium, wsparcie młodzieży w opracowaniu propozycji projektów czego efektem będzie realizacja przez liderów młodzieżowych projektów społeczno-obywatelskich. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone podczas Gali Regionalnej – VIII Forum Pomorskiej Edukacji w październiku w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Należy podkreślić że w/w projekty wpisywać będą się w ogłoszony na 2019 rok przez Sejmik Województwa Pomorskiego – Rok Wolności i Solidarności.

Wyróżnienie dla Spółdzielni Socjalnej „Słoneczne Wzgórza”

W trakcie obrad miało miejsce miłe wydarzenie. W związku z nagrodzeniem podczas gali Pracodawców Pomorza Spółdzielni Socjalnej Słoneczne Wzgórza wyróżnieniem – Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie, Mariusz Florczyk – Prezes spółdzielni oraz członek PKRES otrzymał specjalne gratulacje. Z tej okazji prezes wyróżnionej spółdzielni otrzymał z rąk Małgorzaty Niemkiewicz – Przewodniczącej PKRES oraz Katarzyny Weremko – Dyrektor ROPS okolicznościową grafikę.


Mariusz Florczyk – Prezes spółdzielni “Słoneczne Wzgórza”, otrzymał z rąk Małgorzaty Niemkiewicz – Przewodniczącej PKRES oraz Katarzyny Weremko – Dyrektor ROPS okolicznościową grafikę.

Kondycja Trzeciego Sektora oraz Standard pracodawcy odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie

W kolejnej części posiedzenia, Jerzy Boczoń – Prezes Fundacji RC, reprezentant OWES „Dobra robota” oraz członek PKRES, zaprezentował zgromadzonym wyniki badania zrealizowanego w oparciu o narzędzie stowarzyszenia „Klon-Jawor”, które dotyczyło kondycji organizacji pozarządowych działających na Pomorzu. Wkrótce na stronie ROPS udostępniony zostanie do pobrania raport z w/w badania. Swoje wystąpienie Jerzy Boczoń uzupełnił krótką informacją na temat opracowanego przez Pomorski Klaster Ekonomii Społecznej (Zespół standaryzacji) dokument, który ułatwi równe traktowanie podmiotów z różnych sektorów oraz na ocenę rozwiązań w nich wdrażanych w zakresie rozwiązań z tzw. obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Dokument nosi nazwę standard pracodawcy odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie i jest póki co jedynie w wersji roboczej. Jego finalną wersję, postaramy się udostępnić na naszej stronie internetowej.

Sprawy organizacyjne

Ostatni punktem posiedzenia PKRES były sprawy organizacyjne. Członkowie komitetu ustali m.in. plan pracy na najbliższy rok, w tym zaplanowano spotkania wyjazdowe, rozstrzygnięto kwestie członkostwa nowych osób w komitecie oraz poruszono sprawy związane z grupami roboczymi komitetu. 

Poniżej materiały ze spotkania dostępne do pobrania:

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: “Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”.

 

Galeria zdjęć Fot.: Maciej Kochanowski