Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Środowisko
Weryfikacja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

Weryfikacja Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

W dniu 20 marca br. w Urzędzie Gminy w Kolbudach odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędów Gmin znajdujących się w granicach tego obszaru oraz pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP i Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Głównym celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników prac w zakresie weryfikacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni oraz założeń procesu konsultacyjnego. W pierwszej części spotkania przybliżono  uwarunkowania prawne funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu oraz zakres i sposób dokumentacji prac. W drugiej części, zaprezentowano wstępną ocenę stanu zróżnicowania i zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. Przedstawiono także syntezę zmian w użytkowaniu przestrzeni od chwili powołania obszaru chronionego krajobrazu oraz aktualny stan i zagrożenia środowiska.

Wszystkie te informacje stanowią punkt wyjścia do kolejnego etapu prac, tj. analizy zasadności obowiązywania poszczególnych zakazów oraz weryfikacji przebiegu granic tej formy ochrony przyrody, który zostanie zrealizowany przy ścisłej współpracy z gminami.

Spotkanie w Kolbudach rozpoczyna proces konsultacji z gminami w zakresie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Celem tych prac będzie ukształtowanie spójnej struktury powiązań ekologicznych regionu, ograniczając jednocześnie nadmierną i zbyteczną ochronę obszarów pozbawionych wybitnych walorów krajobrazowych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.