• Strona główna
  • Unijny konkurs grantowy „Cyfrowe Województwo” – dofinansowanie dla Województwa Pomorskiego

Unijny konkurs grantowy „Cyfrowe Województwo” – dofinansowanie dla Województwa Pomorskiego

Logotypy CPPC

Unijny konkurs grantowy „Cyfrowe Województwo” o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21-00 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Grantodawcą jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie, 01-044, przy ul. Spokojnej 13A.

Województwo pomorskie wzięło udział w unijnym konkursie grantowym „Cyfrowe Województwo” i otrzymało grant w wysokości 1 mln zł na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach grantu w województwie pomorskim jest realizowany projekt grantowy, którego beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP). Realizowane są zadania w obszarach: „Cyfryzacja urzędów JST” (zakup sprzętu IT dla UMWP) oraz „Cyberbezpieczeństwo” (analiza stanu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego UMWP). Umowa o powierzenie grantu została podpisana przez Grantodawcę 11.08.2023 i udostępniona w aplikacji GWG 23.08.2023r. Zakończenie projektu jest przewidziane do 31.10.2023r.

Opis Projektu grantowego

Projekt grantowy jest realizowany na rzecz UMWP i ma na celu: zwiększenie mobilności pracowników, umożliwienie dalszej mitygacji skutków pandemii COVID-19, wzmocnienie zapewnienia ciągłości działania UMWP na wypadek podobnej sytuacji kryzysowej oraz poprawę realizacji obowiązku zapewnienia pracy zdalnej dla pracowników WP, który wynika z nowelizacji Kodeksu Pracy z dnia 7 kwietnia 2023 oraz wsparcie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w zakresie celu strategicznego „Trwałe bezpieczeństwo” i celu operacyjnego „Bezpieczeństwo cyfrowe”. Celem projektu grantowego jest również realizacja wytycznych Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania UMWP §12 w zakresie zapewnienia środków technicznych do wykonywania kopii zapasowych informacji.

W ramach projektu grantowego realizowane są następujące zadania: zakup laptopów dla pracowników UMWP, którzy obecnie pracują na komputerach stacjonarnych lub posiadają wyeksploatowane laptopy (mobilność i praca zdalna), zakup monitorów ekranowych dla pracowników UMWP, którzy otrzymają nowe laptopy lub jako doposażenie obecnych stanowisk pracy, w celu poprawy ergonomii pracy z dokumentami cyfrowymi, zakup serwera na potrzeby wykonywania i przechowywania kopii zapasowych oraz urządzenia do zapisu kopii zapasowych w ramach modernizacji systemu informatycznego UMWP (zapewnienie ciągłości działania i zwiększenie odporności na cyberzagrożenia), wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych UMWP (cyberbezpieczeństwo).

Cele unijnego konkursu „Cyfrowe Województwo”

Unijny konkurs grantowy „Cyfrowe Województwo” jest ostatnim akcentem projektu „Cyfrowa Gmina”, i odpowiada na problemy województw w Polsce powstałe na skutek pandemii COVID-19 . Celem tego konkursu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego do projektu grantowego. Maksymalna kwota grantu to 1  mln zł. W konkursie mogły wziąć udział wyłącznie urzędy marszałkowskie.

Granty przyznane województwom w ramach tego konkursu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z:

  • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
  • Edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych