Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres trzeciej kadencji 19.12.2017 – 20.12.2018 r.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres trzeciej kadencji 19.12.2017 – 20.12.2018 r.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres trzeciej kadencji 19.12.2017 – 20.12.2018 r.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
za okres trzeciej kadencji 19.12.2017 – 20.12.2018 r.

W roku 2018 odbyło się:

 • 11 posiedzeń WRDS w Gdańsku,
 • 12 posiedzeń Prezydium WRDS w Gdańsku,
 • 25 posiedzeń zespołów roboczych, w tym:
 • 10 posiedzeń zespołu ds. społecznych
 • 9 posiedzeń zespołu ds. ochrony zdrowia
 • 4 posiedzenia zespołu ds. gospodarczych
 • 2 posiedzenia zespołu ds. bezpieczeństwa

WRDS przyjęła 2 opinie i 21 stanowisk, w tym:

 • 6 stanowisk i 2 opinie przygotowane przez zespół ds. społecznych
 • 3 stanowiska przygotowane przy współpracy zespołu ds. społecznych i zespołu
  ds. gospodarczych
 • 5 stanowisk przygotowanych przez zespół ds. gospodarczych
 • 6 stanowisk przygotowanych przez zespół ds. ochrony zdrowia
 • 1 stanowisko przygotowane przez dwa zespoły: ds. ochrony zdrowia
  i ds. bezpieczeństwa

 

19 grudnia 2017 r. XVIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z drugiej kadencji Rady pod przewodnictwem pana Krzysztofa Dośli, przedstawiciela strony pracowników, przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Przewodnictwo Rady w trzeciej kadencji objął, reprezentujący stronę rządową, pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski.

5 stycznia 2018 r. posiedzenie zespołu ds. społecznych

Tematem wiodącym spotkania było przygotowanie merytoryczne i organizacyjne  do posiedzenia WRDS zaplanowanego na dzień 25.01.2018 r. w sprawach:

 1. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświaty w Polsce. Orzecznictwo poradni pedagogiczno-psychologicznych – kształcenie zawodowe.
 2. Zmiany w statusie zawodowym nauczycieli i finansowaniu zadań oświatowych.

9 stycznia 2018 r. posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Prezydium obradowało zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Przygotowanie do najbliższego posiedzenia WRDS:
 1. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświaty w Polsce. Orzecznictwo poradni pedagogiczno-psychologicznych – kształcenie zawodowe;
 2. Problematyka transportu publicznego w regionie;
 3. Zmiany w statusie zawodowym nauczycieli i finansowanie zadań oświatowych.
 1. Sprawy organizacyjne:
 1. Ustalenie listy osób zaproszonych, w tym  rektorów trójmiejskich uczelni, na posiedzenie plenarne w dn. 22 lutego br.
 2. Propozycje usprawnienia przebiegu posiedzeń Rady.

9 stycznia 2018 r. posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia

Celem posiedzenia było przygotowanie do posiedzenia WRDS w Gdańsku przewidzianego na dzień 22 lutego 2018 r., dotyczącego sytuacji w pomorskich SOR-ach oraz sytuacji kadrowej w szpitalach w kontekście protestu lekarzy rezydentów.

16 styczeń 2018 r. posiedzenie zespołu ds. gospodarczych

Podczas obrad uzgodniono projekt opinii nt. transportu publicznego w regionie.

18 stycznia 2018 r.

 1. Biuro WRDS wysłało pisma do rektorów wybranych uczelni trójmiejskich z prośbą o przygotowanie informacji na temat przewidywanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego i ich wpływu na funkcjonowanie pomorskich uczelni. Pisma zawierały również zaproszenia dla rektorów na posiedzenie WRDS zaplanowane na dzień 22 lutego br.
 2. WRDS otrzymało informację z RDS w Warszawie nt. dalszego procedowania stanowisk i opinii przesłanych przez WRDS w Gdańsku: systemu wynagradzania nauczycieli, które przekazano do zespołu ds. usług publicznych RDS oraz barier rozwoju i wzrostu gospodarki województwa pomorskiego, które przekazano do Jadwigi Emilewicz, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
 3. Do biura wpłynęła informacja z WRDS w Katowicach, dotycząca kształcenia zawodowego, wraz z przyjętym w tej sprawie stanowiskiem.

25 stycznia 2018 r. XIX posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Podczas posiedzenia omówione zostały poniższe tematy:

 1. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświaty w Polsce. Orzecznictwo poradni pedagogiczno-psychologicznych – kształcenie zawodowe.
 2. Zmiany w statusie zawodowym nauczycieli i finansowanie zadań oświatowych.
 3. Problematyka transportu publicznego w regionie.

Przyjęto:

 1. Opinię w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 i latach następnych.
 2. Stanowisko w sprawie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświaty w Polsce.
 3. Stanowisko w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego.

5 lutego 2018 r. :

 1. Do WRDS wpłynęło pismo z Ministerstwa Zdrowia dotyczące stanowiska WRDS z 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany algorytmu podziału środków finansowych pomiędzy Centralę i OW NFZ.
 2. Wpłynęło pismo od pana Jarosława Sellina, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z podziękowaniami za wysłane stanowisko WRDS dotyczące funkcjonowania instytucji kultury w województwie pomorskim.
 3. Do Przewodniczącego WRDS wpłynęło pismo Rektora Politechniki Gdańskiej, w którym odniósł się on do tematu Konstytucji dla Nauki.

6 lutego 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie do najbliższego posiedzenia WRDS:
  1. Konsekwencje wynikające z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na funkcjonowanie pomorskich uczelni.
  2. Sytuacja w pomorskich SOR-ach. Sytuacja kadrowa w szpitalach w kontekście protestu lekarzy rezydentów.
  3. Zagrożenie cyberterroryzmem – wpływ na funkcjonowanie infrastruktury gospodarczej regionu.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. Objęcie patronatem WRDS konferencji ZNP.

6 lutego 2018 r. posiedzenie zespołu ds. bezpieczeństwa

Tematem spotkania było przygotowanie informacji na posiedzenie WRDS w Gdańsku w dniu 22 lutego br.: „Zagrożenie cyberterroryzmem – wpływ na funkcjonowanie infrastruktury gospodarczej regionu.

12 lutego 2018 r. posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia

Podczas posiedzenia omówiono projekty stanowisk dotyczących sytuacji w pomorskich SOR-ach oraz sytuacji kadrowej w szpitalach w kontekście protestu lekarzy rezydentów.

13 lutego 2018 r. posiedzenie zespołu ds. społecznych

Podczas spotkania zapoznano się z wynikami badań zrealizowanych w roku 2017 przez Wojewódzki Urząd Pracy, dotyczących problemów pomorskiego rynku pracy oraz wysłuchano pana Zbigniewa Canowieckiego, który przedstawił stan przygotowania tematu dotyczącego planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego na posiedzenie WRDS w dniu 22 lutego.

14 lutego 2018 r. do biura WRDS wpłynęło:

 1. Zaproszenie Rady Dialogu Społecznego do udziału w spotkaniu 16 WRDS-ów w dniu 22 lutego br.
 2. Odpowiedź z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odnośnie postępu prac dochodzeniowych związanych z pobiciem ukraińskich pracowników i przedsiębiorcy w Chwaszczynie.

22 lutego 2018 r. XX Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sali Senatu Politechniki Gdańskiej

Tematami posiedzenia były:

 1. Konsekwencje wynikające z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na funkcjonowanie pomorskich uczelni.
 2. Sytuacja w pomorskich SOR-ach. Sytuacja kadrowa w szpitalach w kontekście protestu lekarzy rezydentów.
 3. Zagrożenie cyberterroryzmem – wpływ na funkcjonowanie infrastruktury gospodarczej regionu.

Przyjęto:

 1. Stanowisko w sprawie sytuacji w pomorskich Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.
 2. Stanowisko w sprawie sytuacji kadrowej w szpitalach pomorskich w kontekście protestu lekarzy rezydentów.
 3. Stanowisko w sprawie konsekwencji wynikających z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływu na funkcjonowanie pomorskich uczelni.

23 lutego 2018 r. wyjazdowe posiedzenie zespołu ds. bezpieczeństwa

Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach związanych z użyciem przemocy i zagrożeń terrorystycznych.

1 marca 2018 r. WRDS w Gdańsku otrzymała stanowisko WRDS w Katowicach w sprawie: „kształtowania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

3 marca 2018 r. do WRDS wpłynęła odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na pismo z 29 stycznia 2018) dotycząca sytuacji uczelni wyższych w województwie pomorskim. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, weszła w życie z 1 października 2018 r.  

5 marca 2018 r. biuro otrzymało stanowisko WRDS w Lublinie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: „Sytuacja domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagradzania oraz problemów finansowania i funkcjonowania domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej”.

6 marca 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku.

Tematami posiedzenia było przygotowanie do posiedzenia WRDS:

 1. Zagrożenie cyberterroryzmem – wpływ na funkcjonowanie infrastruktury gospodarczej regionu.
 2. Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach związanych z użyciem przemocy i zagrożeń terrorystycznych.
 3. Płace w oświacie. Podwyżki na 2018 r. i propozycje na kolejne lata.
 4. Sport od szkolenia dzieci i młodzieży do mistrzostwa na przykładzie gry zespołowej w koszykówkę.

Podczas posiedzenia Prezydium WRDS, ustalono zadania do przygotowania przez zespół ds. gospodarczych:

 • Wniosku Zarządu Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej przy Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA o podjęcie sprawy Port Gdański Eksploatacja SA w związku z trudną sytuacją społeczno-ekonomiczną spółki (sprawa wniesiona przez pana Bolesława Zasadę).
 • Przygotowanie projektu stanowiska w sprawie łączenia spółek Orlen i Lotos.
 • Kwestia zatrudniania cudzoziemców w województwie pomorskim – kontynuacja tematu i dalsza analiza stanu faktycznego.

Powyższe zadania przekazano przewodniczącemu zespołu ds. gospodarczych panu Mirosławowi Czapiewskiemu.

7 marca 2018 r. biuro WRDS otrzymało stanowisko WRDS Województwa Dolnośląskiego: w sprawie podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem.

13 marca 2018 r. posiedzenie zespołu ds. społecznych

Podczas spotkania wypracowano tematy na posiedzenie WRDS zaplanowane na dzień 22.03.2018 r. oraz na kolejne posiedzenie zespołu zaplanowane w kwietniu zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Zatrudnianie cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom.
 2. Sport od szkolenia dzieci i młodzieży do mistrzostwa na przykładzie gry zespołowej w koszykówkę.
 3. Płace w oświacie. Podwyżki na 2018 r. i propozycje na kolejne lata.

20 marca 2018 r. Minister Elżbieta Rafalska przekazała do MNiSW Stanowisko WRDS w Gdańsku dotyczące konsekwencji z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływu na funkcjonowanie pomorskich uczelni.

22 marca 2018 r. XXI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Tematami obrad były:

 1. Zagrożenie cyberterroryzmem – wpływ na funkcjonowanie infrastruktury gospodarczej regionu. Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach związanych z użyciem przemocy i zagrożeń terrorystycznych.
 2. Płace w oświacie. Podwyżki na 2018 r. i propozycje na kolejne lata.
 3. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu wynagradzania nauczycieli.
 4. Sport od szkolenia dzieci i młodzieży do mistrzostwa na przykładzie gry zespołowej w koszykówkę.

Przyjęto stanowisko i opinię:

 1. Stanowisko w sprawie projektu systemu nagradzania nauczycieli.
 2. Opinię w sprawie zmian w statusie zawodowym nauczycieli i finansowaniu niektórych zadań oświatowych.

28 marca 2018 r. posiedzenie zespołu ds. gospodarczych

Podczas posiedzenia omówiony został problem połączenia Orlenu i Lotosu. Zespół w trybie obiegowym przygotował projekt stanowiska w tej sprawie.

30 marca 2018 r. WRDS otrzymało stanowisko WRDS w Łodzi z dnia 15 marca 2018  w sprawie kształcenia zawodowego.

3 kwietnia 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS zaplanowanego na dzień 26.04.2018 r.:
  1. Formy zatrudnienia oraz warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej.
  2. Zatrudnianie cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystywania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom.
  3. Prezentacja wyników badań zrealizowanych w roku 2017 przez WUP (obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego woj. pomorskiego).
  4. Wdrażanie nowych uregulowań prawnych zatrudniania cudzoziemców.
 2. Analiza planu pracy WRDS pod kątem ewentualnych zmian.
 3. Sprawy organizacyjne:
  1. Mirosław Czapiewski – informacja zespołu ds. gospodarczych w sprawie opracowania stanowisk w tematach przekazanych do rozpatrzenia zespołowi na posiedzeniu ostatniego Prezydium:
 • Zarząd Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej przy Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA wnosi o podjęcie sprawy Port Gdański Eksploatacja SA, w związku z trudną sytuacją społeczno-ekonomiczną spółki.
 • Przygotowanie projektu stanowiska w sprawie łączenia spółek Orlen i Lotos.
 • Kwestia zatrudniania cudzoziemców w województwie pomorskim – kontynuacja tematu i dalsza analiza stanu faktycznego.

3 kwietnia 2018 r.

 1. WRDS otrzymała odpowiedź Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na Stanowisko WRDS w sprawie wynagradzania nauczycieli.
 2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska, przyjęła zaproszenie WRDS w Gdańsku z dnia 22.02. br. wskazując termin 24 maja 2018 r. i proponując następujące tematy spotkania:
 • Finansowe i społeczne skutki przywrócenia wieku emerytalnego.
 • Rola samorządu w kreowaniu polityki rodzinnej – dobre praktyki.
 • Polityka senioralna z uwzględnieniem roli samorządu.

5 kwietnia 2018 r. WRDS otrzymała dwa stanowiska WRDS z Lublina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyeliminowania z krajowego porządku prawnego instytucji użytkowania wieczystego oraz stanowisko w sprawie propozycji zmian w prawie pracy.

9 kwietnia 2018 r. WRDS otrzymała odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisko z dnia 22 lutego 2018 r. dotyczące konsekwencji wynikających z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływu na funkcjonowanie pomorskich uczelni.

10 kwietnia 2018 r. posiedzenie zespołu ds. społecznych

Posiedzenie odbyło się zgodnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Formy zatrudnienia oraz warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej.
 2. Cudzoziemcy – wdrażanie nowych uregulowań prawnych zatrudniania cudzoziemców.
 3. Przedstawienie planu realizacji tematyki posiedzenia WRDS w dniu 26 kwietnia.
 4. Informacja o tematyce posiedzenia Zespołu ds. społecznych oraz prac zespołu ds. ochrony zdrowia w dniu 8 maja.

19 kwietnia 2018 r. posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia

Podczas obrad omówiono propozycje wniosków do Ministra Zdrowia w związku z realizacją postulatów zawartych w stanowisku WRDS z dnia 22 lutego dotyczących funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Uzgodniono też podział zadań pomiędzy członkami zespołu w związku z przygotowaniem materiałów oraz projektu stanowiska WRDS na posiedzenie w dniu 28 czerwca b.r. dotyczącego dorocznej oceny funkcjonowania pomorskiej służby zdrowia oraz opieki nad kobietami ciężarnymi.

26 kwietnia 2018 r. XII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Tematami obrad były:

 1. Formy zatrudnienia oraz warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej.
 2. Zatrudnianie cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom.
 3. Wyniki badań zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 2017 roku: obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy, niewykorzystane zasoby pracy w województwie pomorskim, zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Pomorskiego.
 4. Wdrażanie nowych uregulowań prawnych zatrudniania cudzoziemców.
 5. Informacja o odpowiedziach na stanowiska WRDS:
  1. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym (stanowisko z dnia 22 lutego 2018).
  2. Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 (stanowisko z dn. 22 marca 2018).

Przyjęto:

Stanowisko w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w zakresie gospodarki morskiej.

30 kwietnia 2018 r. z Rady Dialogu Społecznego wpłynęło Stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim przekazujące materiał sprawozdawczy, który podsumowuje przebieg sporu zbiorowego oraz akcję protestacyjną i strajk ostrzegawczy – z prośbą o podjęcie dyskusji na forum WRDS.

8 maja 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS zaplanowanego na dzień 24.05.2018 r.:
  1. Stan realizacji Strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz regionalnych planów strategicznych.
  2. Projekt wystąpienia do Ministra Energetyki Krzysztofa Tchórzowskiego w sprawie połączenia Lotosu z Orlenem.
  3. Stanowisko w sprawie zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom.
 2. Przygotowanie do spotkania z Minister Elżbietą Rafalską:
 1. Finansowe i społeczne skutki przywrócenia wieku emerytalnego.
 2. Rola samorządu w kreowaniu polityki rodzinnej – dobre praktyki.
 3. Polityka senioralna z uwzględnieniem roli samorządu.
 1. Sprawy organizacyjne:
 1. Plan pracy na drugie półrocze br.

Przyjęto:

1. Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 08.05.2018 r. dotyczące propozycji przejęcia Grupy LOTOS przez PKN ORLEN.

8 maja 2018 r. posiedzenie zespołów ds. społecznych i ds. ochrony zdrowia

Wspólne posiedzenie zespołów odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Informacja o zakresie badań przydatności do zawodu.
 2. Problematyka działań związanych z wypaleniem zawodowym. Punkt 1 i 2 ze szczególnym uwzględnieniem zawodu nauczycieli ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych i W-F.
 3. Profilaktyka i zapobieganie chorobom zawodowym.
 4. Możliwości współpracy z zakładami pracy w zakresie rozpoznawania najgroźniejszych chorób nowotworowych.
 5. Działania popularyzujące właściwe warunki pracy wpływające na wydajność pracy pracowników.

9 maja 2018 r. wysłano pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych wraz z zaproszeniem pana Ministra do wizyty w Gdańsku w celu prezentacji sytuacji pomorskiej służby zdrowia oraz dyskusji nt. proponowanych przez MZ zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia w Polsce. WRDS nie uzyskała odpowiedzi na wysłane pismo oraz zaproszenie.

10 maja 2018 r. wysłano stanowisko Prezydium WRDS w Gdańsku w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen do pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. W dniu 24 maja 2018 r. stanowisko wysłano również do pana Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii. WRDS nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie.

16 maja 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało drogą elektroniczną, że z uwagi na pilne zobowiązania służbowe Pani Minister Elżbieta Rafalska nie weźmie udziału w posiedzeniu WRDS w Gdańsku w dniu 24 maja br. Zaproszenie zostało wysłane w dniu 22.02.2018 r. z terminem spotkania zaproponowanym przez Ministerstwo.

24 maja 2018 r. XIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 1. Stan realizacji Strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz regionalnych planów strategicznych.
 2. Stanowisko w sprawie zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom.
 3. Sprawy organizacyjne:
  1. Przyjęcie planu pracy WRDS na drugie półrocze 2018 r.;
  2. Uchwała Nr 13 w sprawie zmian w składach osobowych zespołach roboczych.
 4. Sprawy wniesione:
  1. Stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim wraz z załącznikami.

Przyjęto:

1. Stanowisko w sprawie zatrudnienia cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom.

5 czerwca 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Tematami obrad było:

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w dniu 28.06.2018 r:
  1. ocena opieki nad kobietami ciężarnymi oraz sytuacja w zakresie położnictwa i izb porodowych w województwie pomorskim, w tym kwestie znieczuleń i cięć cesarskich;
  2. coroczna ocena funkcjonowania szpitali powiatowych i otwartej służby zdrowia;
  3. bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa w świetle reformy ratownictwa medycznego PRM.

12 czerwca 2018 r. posiedzenie zespołu ds. społecznych

poświęcone tematyce dotyczącej szkolnictwa zawodowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Pracodawców Pomorza oraz placówek edukacyjnych w Słupsku.

13 czerwca 2018 r. posiedzenie zespołów ds. ochrony zdrowia i ds. bezpieczeństwa

Tematem wiodącym były przygotowania do posiedzenia WRDS w dniu 28 czerwca z następującym porządkiem obrad:

 1. Ocena opieki nad kobietami ciężarnymi oraz sytuacja w zakresie położnictwa i izb porodowych w województwie pomorskim, w tym kwestie znieczuleń i cięć cesarskich;
 2. Coroczna ocena funkcjonowania szpitali powiatowych i otwartej służby zdrowia;
 3. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa w świetle reformy ratownictwa medycznego PRM.

18 – 20 czerwca 2018 r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu RODO organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej. W szkoleniu wzięli udział pracownicy biura WRDS w Gdańsku.

22 czerwca 2018 r. do RDS wysłano stanowisko WRDS w Gdańsku w sprawie zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego w aspekcie wykorzystania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom.

28 czerwca 2018 r. XXIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Tematy posiedzenia dotyczyły:

 1. Oceny opieki nad kobietami ciężarnymi oraz sytuacji w zakresie położnictwa i izb porodowych w województwie pomorskim (w tym kwestie znieczuleń i tzw. cięć cesarskich).
 2. Corocznej oceny funkcjonowania szpitali powiatowych i otwartej służby zdrowia.
 3. Oceny funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w województwie pomorskim.
 4. Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa pomorskiego w świetle reformy Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Przyjęto:

 1. Stanowisko dotyczące oceny funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie pomorskim.
 2. Stanowisko dotyczące oceny bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa pomorskiego w świetle reformy Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 3. Stanowisko dotyczące oceny opieki nad kobietami w ciąży oraz sytuacji w zakresie położnictwa w województwie pomorskim.
 4. Stanowisko dotyczące oceny funkcjonowania szpitali powiatowych w województwie pomorskim.

5 lipca 2018 r. WRDS otrzymała pismo z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., odpowiedź na pismo WRDS z dnia 24 maja br. dotyczące sytuacji panującej w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. ZMPG S.A. w zakresie polityki inwestycyjnej i handlowej.

9 lipca 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Tematami Prezydium były:

 1. Informacja o sytuacji w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. w związku z akcją protestacyjną załogi.
 2. Stanowisko Prezydium WRDS w sprawie łączenia Grupy LOTOS i PKN ORLEN.

10 lipca 2018 r. posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia.

Tematem posiedzenia zespołu była aktualna sytuacja w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, w związku z trwającym sporem zbiorowym.

13 lipca 2018 r. posiedzenie Zespołu ds. gospodarczych

Posiedzenie zespołu odbyło się w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Pomorskiego raportu Pomorskie po nawałnicy wraz z rekomendacjami, z których jedna dotyczyła wypracowania projektu stanowiska WRDS.

1 sierpnia 2018 r. w biurze WRDS nastąpiły zmiany kadrowe – za panią Małgorzatę Gołębiewską została zatrudniona pani Agnieszka Grabowska.

28 sierpnia 2018 r. posiedzenie zespołu ds. społecznych

Posiedzenie zespołu dotyczyło tematów:

 1. Finansowanie oświaty w latach 2017 – 2019. Temat został rozszerzony w stosunku do ujętego w planie ze względu na istotne problemy jakie w zakresie finansowania oświaty nastąpią w roku 2019.
 2. Polityka senioralna z uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego.

4 września 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Tematami Prezydium były:

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia plenarnego 27.09.2018 r:
  1. kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie w kontekście branż kluczowych odpowiadających lokalnym i regionalnemu rynkowi pracy – realizacja zintegrowanych projektów organów prowadzących;
  2. kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkolnictwie zawodowym na przykładzie szkół w Słupsku;
  3. finansowanie szkolnictwa zawodowego subwencji oświatowej w roku 2019 i w latach następnych;
  4. sytuacja gospodarcza w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku;
 2. Przygotowanie do spotkania z Panią Elżbietą Rafalską, Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Sprawy wniesione – rozpatrzenie wniosku Forum Związków Zawodowych w sprawie sytuacji w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

5 września 2018 r. zgodnie z wnioskiem złożonym przez Forum Związków Zawodowych na posiedzeniu Prezydium, wystosowano odpowiednie pismo do Pana Bogdana Wiszowatego, Wojewódzkiego Komendanta OHP z prośbą o wyjaśnienie sytuacji panującej w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Gdańsku.

10 września 2018 r. Nadzwyczajne XXV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Debata z udziałem Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej na tematy:

 1. Rola samorządu w kreowaniu polityki rodzinnej.
 2. Finansowe i społeczne skutki przywrócenia wieku emerytalnego.

10 września 2018 r. Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Po posiedzeniu WRDS odbyło się Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium z udziałem Pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

11 września 2018 r. posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia

Podczas spotkania omówiono temat na posiedzenie WRDS dotyczący „Corocznej sytuacji w szpitalach podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego”.

14 września 2018 r. wysłano pismo do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, dotyczące opracowanej analizy w zakresie dostosowania systemu wsparcia finansowego realizacji zadań oświatowych przez budżet państwa w formie subwencji oświatowej

27 września 2018 r. XXVI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Omówiono poniższe tematy:

 1. Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie w kontekście branż kluczowych odpowiadających lokalnemu i regionalnemu rynkowi pracy – realizacja zintegrowanych projektów organów prowadzących.
 2. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkolnictwie zawodowym na przykładzie szkół w Słupsku.
 3. Finansowanie szkolnictwa zawodowego w subwencji oświatowej w roku 2019 i w latach następnych.
 4. Sytuacja gospodarcza w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

Przyjęto:

 1. Stanowisko w sprawie kształtowania i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach.
 2. Stanowisko w sprawie kształtowania sieci szkół zawodowych w województwie pomorskim.
 3. Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

28 września 2018 r. biuro WRDS wysłało do pani Elżbiety Rafalskiej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, przyjęte na posiedzeniu Rady WRDS w Gdańsku w dniu 27 września 2018 r.

1 października 2018 r. do WRDS wpłynęło z Stanowisko Nr 5/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie łagodzenia konsekwencji wzrastających obciążeń mikroprzedsiębiorstw ponoszonych w związku z nieobecnościami zatrudnionych przez nich pracownic i pracowników.

2 października 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia plenarnego 25.10.2018 r:
  1. Piecza zastępcza – rodzaje pieczy, problem rodzin zastępczych, nabór, szkolenie, wsparcie.
  2. Ocena wsparcia nauczycieli w regionie – zadania realizowane przez dyrektora szkoły i inne instytucje wsparcia.
  3. Coroczne omówienie sytuacji w szpitalach podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego.
 2. Sposoby przeprowadzania kontroli przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej na przykładzie firmy Grupa Zdunek.
 3. Dostosowanie regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku do wymogów nowelizacji ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

4 października 2018 r. do WRDS wpłynęło pismo Pani Minister Elżbiety Rafalskiej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego do Pana Sławomira Broniarza, Przewodniczącego Zespołu problemowego ds. usług publicznych wraz materiałami WRDS w Gdańsku, dotyczącymi analizy w zakresie dostosowania systemu wsparcia finansowego realizacji zadań oświatowych

5 października 2018 r. do WRDS wpłynęło pismo Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Energetyki Słupsk z prośbą o wsparcie inicjatywy dotyczącej odtworzenia Oddziału Energa Operator S.A. w Słupsku.

8 października 2018 r. posiedzenie zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia

Tematem spotkania było przygotowanie informacji na posiedzenie WRDS zaplanowane na dzień 25.10.2018 r. w temacie: „Coroczna ocena sytuacji szpitali podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego”.

8 października 2018 r. do WRDS  wpłynęło pismo Pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego do Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, dotyczące stanowisk przyjętych na posiedzeniu WRDS w dniu 27.09.2018 r. (w sprawie kształcenia i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach oraz w sprawie kształtowania sieci szkół w województwie pomorskim).

Tego samego dnia do WRDS wpłynęło pismo Pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego do Pana Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące stanowiska przyjętego na posiedzeniu WRDS z dnia 27.09.2018 r. dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

9 października 2018 r. posiedzenie zespołu roboczego ds. społecznych

Tematami spotkania była: Piecza zastępcza – rodzaje pieczy, problem rodzin zastępczych, nabór, szkolenie, wsparcie oraz Ocena wsparcia nauczycieli w regionie – zadania realizowane przez dyrektora szkoły i inne instytucje wsparcia.

10 października 2018 r. do WRDS wpłynęło pismo przewodnie oraz Stanowisko Nr 7/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162) na rozwój gospodarczy w województwie łódzkim.

11 października 2018 r. do wiadomości WRDS wpłynęło pismo z NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, adresowane do pana Jacka Bielana, Dyrektora Szpitala, dotyczące podsumowania rezultatów inicjatyw w celu zakończenia sporu zbiorowego. Pismo zostało wysłane do Pana Marszałka Pawła Orłowskiego, do Departamentu Zdrowia UMWP oraz do członków Zespołu ds. ochrony zdrowia.

17 października 2018 r. do WRDS wpłynęło pismo z Forum Związków Zawodowych w Warszawie z informacją o dokonaniu zmiany przedstawiciela pani Katarzyny Leszcz – Cimoszko i nadaniu rekomendacji panu Józefowi Partyka na Członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

18 października 2018 r. do wiadomości pana Zbigniewa Canowieckiego, Przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia wpłynęło pismo z NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, adresowane do pana Jacka Bielana, Dyrektora Szpitala, dotyczące stanowiska Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w sprawie poprawy warunków płacowych pracowników szpitala. Pismo zostało przesłane do adresata.

25 października 2018 r. XXVII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Tematami obrad było:

 1. Piecza zastępcza – rodzaje pieczy, problem rodzin zastępczych, nabór, szkolenie, wsparcie.
 2. Ocena wsparcia nauczycieli w regionie – zadania realizowane przez dyrektora szkoły i inne instytucje wsparcia.
 3. Coroczne omówienie sytuacji w szpitalach podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego.

Przyjęto:

 1. Stanowisko w sprawie doskonalenia zawodowego pomorskich nauczycieli.
 2. Stanowisko w sprawie przekształceń w obszarze pieczy zastępczej.
 3. Stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

26 października 2018 r. posiedzenie zespołu roboczego ds. gospodarczych, które odbyło się w siedzibie DCT Gdańsk zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Przygotowanie materiałów na posiedzenie WRDS zaplanowane na dzień 22 listopada 2018 r., dotyczące: „Gospodarki województwa pomorskiego – innowacyjnej gospodarki”.
 2. Koncepcja transportowa DCT zwiększenia przeładunku w Porcie Gdańskim.
 3. Propozycje do planu pracy na 2019 rok.

2 listopada 2018 r.

 1. Biuro WRDS wysłało do pani Elżbiety Rafalskiej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, przyjęte na posiedzeniu Rady WRDS w Gdańsku w dniu 25 października 2018 r.
 2. Biuro WRDS wysłało do pani Elżbiety Rafalskiej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo z prośbą o informację o efektach działań zespołów problemowych RDS w sprawie zatrudnienia cudzoziemców.
 3. Biuro WRDS wysłało do pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz do pana Mirosława Czapli, Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego pisma, wraz ze stanowiskiem w sprawie przekształceń w obszarze pieczy zastępczej.
 4. Biuro WRDS wysłało pismo do członków Prezydium, z prośbą o informację o podjętych działaniach w sprawie zatrudnienia cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.

5 listopada 2018 r.

 1. Biuro WRDS wysłało do pana Mariusza Łuczyka, Przewodniczącego Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP pismo z prośbą o opinię w sprawie sytuacji panującej w OHP.
 2. Biuro WRDS wysłało do członków Prezydium pismo otrzymane od pana Sławomira Szczepańskiego, Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w IAS w Gdańsku, dotyczące wynagrodzeń pracowników skarbowych, funkcjonariuszy służby celno – skarbowej i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. 

6 listopada 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

 1. Omówiono przygotowania do posiedzenia plenarnego 22.11.2018 r:
  1. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz ocena realizacji planu w roku 2017.
  2. Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka.
 2. Przyjęto projekt regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dostosowanego do wymogów zgodnych z nowelizacją ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

8 listopada 2018 r. biuro WRDS wysłało do pana Kazimierza Smolińskiego, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  zaproszenie na posiedzenie WRDS w Gdańsku zaplanowane na dzień 22 listopada br.

13 listopada 2018 r. posiedzenie zespołu ds. społecznych

Obrady odbyły się zgodnie z porządkiem:

 1. Program Rodzina 500+, informacja o realizacji świadczenia wychowawczego w kontekście potencjału województwa, a kondycją rodzin pomorskich.
 2. Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na rok 2019 oraz ocena realizacji planu w roku 2017.
 3. Sprawy organizacyjne – harmonogram przygotowania planu pracy na rok 2019.

14 listopada 2018 r.

 1. WRDS otrzymało pismo przewodnie oraz stanowisko nr 8/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie kształcenia zawodowego.
 2. Przewodnicząca RDS pani Dorota Gardias przekazała stanowiska przyjęte na posiedzeniu WRDS w Gdańsku w dniu 25.10.2018 r. (w sprawie aktualnej sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego, w sprawie pieczy zastępczej – rodzaje pieczy, problem rodzin zastępczych, nabór, szkolenie, wsparcie oraz w sprawie oceny wsparcia nauczycieli w regionie – zadania realizowane przez dyrektora szkoły i inne instytucje wsparcia) zgodnie z właściwością do rozpatrzenia przez Zespół problemowy ds. usług publicznych oraz Podzespół ds. ochrony zdrowia.

15 listopada 2018 r. biuro WRDS przesłało do członków Rady oraz do członków Zespołu ds. gospodarczych pismo, adresowane do pana Marka Waleśkiewicza, Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące stanowiska WRDS w sprawie sytuacji gospodarczej w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 r. Odpowiedź do WRDS wpłynęła w dniu 15.11.2018 r. Niezwłocznie została przekazana do członków Rady.

16 listopada 2018 r. biuro WRDS wysłało do członków Rady zaproszenie otrzymane z Biura Rady Dialogu Społecznego, dotyczące Konferencji pt. „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OKIEM PARTNERÓW SPOŁECZNYCH”, na dzień 29 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego Warszawa, ul. Limanowskiego 23.

19 listopada 2018 r.

 1. Do WRDS wpłynęło pismo z Rady OPZZ województwa pomorskiego dotyczące realizacji zaleceń WRDS w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
 2. Do WRDS wpłynęło pismo z Forum Związków Zawodowych w sprawie zmiany swoich przedstawicieli w Zespole ds. bezpieczeństwa oraz w Zespole ds. gospodarczych.

20 listopada 2018 r. do WRDS wpłynęło pismo od pana lek. med. Jacka Bielana, Dyrektora Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, skierowane do pana Macieja Laszkiewicza, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP dotyczące informacji o stanie zaawansowania rozmów w związku z trwającym sporem zbiorowym dotyczącym wynagrodzeń pracowników obsługi.

22 listopada 2018 r. XXVIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Porządek obrad:

 1. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz ocena realizacji planu w roku 2017.
 2. Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka.
 3. Rozwój strategicznej infrastruktury transportowej w Polsce. Szanse i zagrożenia.
 4. Sprawy organizacyjne.
 1. Dostosowanie regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku do wymogów nowelizacji ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 2. Zmiany w składach Zespołów roboczych WRDS w Gdańsku.

Przyjęto:

 1. Stanowisko w sprawie „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019″.
 2. Stanowisko w sprawie „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”.
 3. Stanowisko w sprawie “Rozwój infrastruktury kolejowej – napęd dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski”.

26 listopada 2018 r. biuro WRDS przesłało do Rady Dialogu Społecznego uchwały przyjęte na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w dniu 22 listopada 2018 r. dotyczące stanowisk w sprawie:

 1. „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019″.
 2. „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”.
 3. „Rozwój infrastruktury kolejowej – napęd dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski”.

W tym samym terminie biuro WRDS wysłało do Członków WRDS:

 1. Pismo otrzymane od pana Pawła Orłowskiego, Członka Zarządu UMWP dotyczące możliwości dofinansowania procesu standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych ze środków RPO WP 2014-2020.
 2. Pismo otrzymane od pana Tomasza Robaczyńskiego, Podsekretarza Stanu Współprzewodniczącego Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych, adresowane do pana Szymona Wróbla, Sekretarza Strony Rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczące cen energii.

27 listopada 2018 r.

 1. Biuro WRDS przesyłało do zespołu ds. ochrony zdrowia informację o akcji protestacyjnej oraz protokół z negocjacji w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.
 2. Do WRDS wpłynęło pismo pana Tadeusza Ferenca, Prezydenta Miasta Rzeszowa, adresowane do pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzrostu cen sprzedaży energii elektrycznej. Pismo przekazano do Członków Rady oraz do Zespołu ds. gospodarczych.

28 listopada 2018 r. posiedzenie zespołu ds. ochrony zdrowia

Posiedzenie odbyło się w związku z trwającym sporem zbiorowym dotyczącym podwyżek płac w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Udział w spotkaniu wzięli: dyrekcja szpitala oraz przedstawiciele Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Ustalono, że do dnia 14.12.2018 r. dyrekcja szpitala przedstawi propozycje korekty wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych.

W tym samym dniu biuro WRDS wysłało do:

 1. pani Doroty Gardias, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego,
 2. pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury,
 3. pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 4. pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP

pismo przewodnie pana Dariusza Drelicha, Przewodniczącego WRDS w Gdańsku wraz z uchwałą nr 18 dotyczącą stanowiska w sprawie: „Rozwoju infrastruktury kolejowej – napędu dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski”.

3 grudnia 2018 r. do WRDS wpłynęła petycja Związku Zawodowego „Solidarność”, adresowana do pana Jacka Bielana Dyrektora Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w sprawie podwyżki płac w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Pismo przekazano do Zespołu ds. ochrony zdrowia.

4 grudnia 2018 r. do WRDS wpłynęło pismo do pana Dariusza Drelicha, Wojewody Pomorskiego od pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa dotyczące realizacji zadań w sprawie zatrudnianie cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.

5 grudnia 2018 r. do WRDS wpłynęło pismo przewodnie oraz Stanowisko Nr 12 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany interpretacji przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, które przekazano do wiadomości Członków WRDS.

6 grudnia 2018 r.

 1. Do WRDS wpłynęło pismo skierowane do pana Marszałka Województwa Pomorskiego, otrzymane od Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące działań podejmowanych przez Prezesa szpitala Copernicus.
 2. Wpłynęła odpowiedź dotycząca zadań realizowanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w sprawie zatrudnianie cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.
 3. Do WRDS wpłynęło pismo z Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego o nadaniu rekomendacji pani Annie Malinowskiej na członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz dokonaniu zmiany w składzie Prezydium za pana Bolesława Zasadę wpisany został pan Adam Liszczewski.

10 grudnia 2018 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Tematami spotkania było przygotowanie do posiedzenia plenarnego 20.12.2018 r:

 1. Program Rodzina 500+, informacja o realizacji świadczenia wychowawczego w kontekście potencjału województwa, a kondycja rodzin pomorskich.
 2. Podsumowanie trzeciej rocznej kadencji i przekazanie przewodnictwa WRDS stronie pracodawców.
 3. Omówienie propozycji do planu pracy Rady na 2019 r.
 4. Informacja dotycząca działań podmiotów wchodzących w skład WRDS w Gdańsku w sprawie zatrudnienia cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.

12 grudnia 2018 r. posiedzenie zespołu ds. społecznych

Na posiedzeniu poruszono następujące tematy:

 1. Problem wynagrodzeń pracowników skarbowych, pracowników służby celno skarbowej i Państwowej Straży Pożarnej – stan aktualny i zagrożenia. Strony sporu w dniu 08.11.2018 r. podpisały porozumienie, protest został zakończony.
 2. Stosunek organizacji wchodzących w skład WRDS do niezgodnych z prawem działań w zatrudnieniu cudzoziemców – stanowisko WRDS z 24 maja 2018 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Zespołu w roku 2018.
 4. Rozpatrzenie projektu planu pracy Zespołu/WRDS na rok 2019.

W tym samym dniu do Biura WRDS wpłynęło pismo do pana Dariusza Drelicha, Wojewody Pomorskiego od pana Jerzego Jerkiewicza, Prezesa Zarządu „Pracodawców Pomorza” w sprawie zatrudnianie cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.

20 grudnia 2018 r. XXIX posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Tematy obrad

 1. Program Rodzina 500+, informacja o realizacji świadczenia wychowawczego w kontekście potencjału województwa, a kondycja rodzin pomorskich.
 2. Informacja dotycząca działań podmiotów wchodzących w skład WRDS w Gdańsku w sprawie zatrudnienia cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.
 3. Podsumowanie trzeciej rocznej kadencji i przekazanie przewodnictwa WRDS stronie pracodawców.
 4. Przedstawienie planu pracy Rady na 2019 rok.

Kończąca się kadencja była kontynuacją wysokiej aktywności naszej Rady od początku jej funkcjonowania. Zgodnie z dokonaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oceną aktywności wojewódzkich rad dialogu społecznego, aktywność ta została doceniona również na szczeblu centralnym. W Informatorze Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tego roku, poświęconym wojewódzkim radom dialogu społecznego znalazł się zapis: „Pomorska WRDS jest liderem wśród pozostałych WRDS-ów. Dużą aktywnością wykazało się Prezydium, Rada jak również Zespoły. Świadczy o tym dodatkowo ilość przyjętych uchwał i stanowisk.”

Przyjęty na początku roku plan pracy został zrealizowany w całości i był uzupełniany o pilne, bieżące tematy, które wnosiły organizacje wchodzące w skład Rady. Dotyczyły one zarówno spraw społecznych, jak i gospodarczych. Większość tych tematów dotyczyła spraw pracowniczych. Były one przedmiotem posiedzeń Prezydium oraz zespołów roboczych, co zostało wykazane w powyższym sprawozdaniu.

Na podkreślenie zasługuje dobra, partnerska współpraca stron dialogu w ramach naszego WRDS. W omawianym okresie, wszystkie stanowiska i opinie zostały przygotowane przez zespoły robocze i przyjęte przez WRDS na zasadzie konsensusu. Przyjęte stanowiska i opinie były przekazywane do Rady Dialogu Społecznego w Warszawie oraz odpowiednich ministerstw i instytucji. Na ogół spotykaliśmy się z pozytywną reakcją, zwłaszcza RDS, która informowała nas o trybie postępowania w sygnalizowanych przez nas sprawach, jak też udzielała na nasze pisma odpowiedzi, podpisywane przez przewodniczącą RDS, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską. Niestety, nie wszystkie ministerstwa odpowiadały na nasze pisma i zaproszenia, o czym informowaliśmy przewodniczącą RDS. Na podkreślenie zasługuje też bardzo dobra współpraca Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z biurem naszej Rady.

Przedkładając Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego roczne sprawozdanie, Prezydium dziękuje Stronom dialogu za rzetelne i racjonalne podejście do omawianych problemów oraz wzajemną życzliwość, pozwalającą wypracować wspólne stanowiska, nawet w tematach, w których interesy Stron niejednokrotnie się różnią. Dziękujemy wszystkim członkom WRDS, zwłaszcza tym, którzy aktywnie uczestniczą w pracach Rady, jej Prezydium, jak i zespołów roboczych.

Dziękujemy członkom zespołów roboczych, które biorą na siebie odpowiedzialność za merytoryczne przygotowanie posiedzeń Rady, w tym projektów stanowisk i opinii, których uzgodnienie w zespołach znacznie usprawnia efektywność posiedzeń Rady. Dziękujemy wszystkim przewodniczącym zespołów, zwłaszcza zespołu ds. społecznych i zespołu ds. zdrowia, którzy przyjęli na siebie główny ciężar pracy w bieżącym roku.

Dziękujemy ekspertom i przedstawicielom licznych organizacji i instytucji współpracujących przygotowujących materiały oraz prezentacje na posiedzenia, w tym służbom Pana Marszałka i Pana Wojewody.

Dziękujemy Panu Marszałkowi za prowadzenie i sprawne funkcjonowanie biura WRDS oraz bieżącą współpracę merytoryczną i organizacyjną.

Dziękujemy Panu Dariuszowi Drelichowi, Wojewodzie Pomorskiemu za przewodniczenie naszej Radzie podczas upływającej, wymagającej dużego zaangażowania merytorycznego, organizacyjnego i czasowego, kadencji. Dziękujemy za sprawne prowadzenie posiedzeń Rady oraz jej Prezydium, w duchu porozumienia i współpracy.

 

 

Prezydium
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

 

 

Do pobrania:
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres trzeciej kadencji 19.12.2017 – 20.12.2018 r.