Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/bec5a5e2-3125-4ad1-ba09-508b5ba92e73-5.jpg Regranting. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz NGO

Regranting. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz NGO

Ofertę należy złożyć: elektronicznie w systemie witkac.pl do 11 czerwca 2019 r. do godz. 15.00; w formie papierowej (w postaci wydruku z serwisu witkac.pl) wraz z wymaganymi załącznikami do 13 czerwca 2019 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie jednego Podmiotu zwanego dalej Operatorem projektu, który przeprowadzi otwarty Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego
w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie jednej oferty i zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi realizacji zadania województwa pomorskiego w roku 2019.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem.  

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.

Wszystkie kopie  składanych dokumentów, załączników muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do złożenia oferty. Na ostatniej stronie każdego z potwierdzanych dokumentów należy umieścić napis (pieczątkę) „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi,  strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Pozostałe strony potwierdzanych dokumentów powinny być parafowane.

Wymagania w stosunku do składanych ofert:

 • Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę;
 • Oferta powinna zawierać oświadczenia wymagane na ostatniej stronie oferty poprzez odpowiednie zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczeń, a tym samym jest brakiem formalnym);
 • Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

Formularz oferty w serwisie witkac.pl jest zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeśli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”).

 1. Podmiot zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.
 2. Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych NIE OTWIERAĆ”.
 3. Ofertę należy złożyć:
  a)  elektronicznie w systemie Witkac.pl do 11 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.
  b)  w formie papierowej (w postaci wydruku z serwisu witkac.pl) wraz z wymaganymi załącznikami do 13 czerwca 2019 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą.

W przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu do kancelarii.

Oferty złożone tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będą traktowane jako brak złożenia oferty!

Załączniki:

 1. Uchwała nr 475/47/149
 2. Ogłoszenie konkursu, zał. nr 1 
 3. Karta oceny załącznik do ogłoszenia