Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20220627_113402-exif-remove-scaled.jpeg Raport o stanie województwa pomorskiego w 2021 r. przyjęty. Zarząd z wotum zaufania

Raport o stanie województwa pomorskiego w 2021 r. przyjęty. Zarząd z wotum zaufania

XLIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Marcin Szumny
27.06.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
27.06.2022

Na XLIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 27 czerwca 2022 r., radni przyjęli Raport o stanie województwa pomorskiego w 2021 r. Z tytułu rozpatrzenia raportu Zarząd Województwa otrzymał wotum zaufania. Za było 22 radnych. Radni PiS nie wzięli udziału w głosowaniu.

Raport opisuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2021 r. oraz podsumowuje działania zrealizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w 2021 r.

To był trudny rok

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezentując raport podkreślił, że powstał on za kolejny trudny z uwagi na pandemię, rok.

– Pandemia COVID-19 doprowadziła do społeczno-gospodarczej destabilizacji na całym świecie. Dlatego też w raporcie podkreślono wpływ pandemii na sytuację w regionie, ale też wskazywano działania zaradcze, które podejmowaliśmy w tym trudnym czasie – mówił marszałek Struk.

Przedstawiając opracowanie Mieczysław Struk podkreślił, że ze względu na brak najnowszych danych dotyczących wartości PKB w 2021 r. analizowano rok 2020 w odniesieniu do 2019 r.

Pomorzanie przedsiębiorczy mimo pandemii

Pomorskie było jednym z trzech regionów, w których regionalny PKB spadł w porównaniu do poprzedniego roku. Pomimo to nasz region utrzymał 7. pozycję pod względem wielkości PKB i zajął 6. miejsce jeśli chodzi o PKB na 1 mieszkańca. Pomorzanie należą do jednych z najbardziej przedsiębiorczych w kraju.

– Właśnie m.in. dzięki rosnącym i wysokim w skali kraju nakładom na B+R w relacji do PKB Pomorskie utrzymało 4. pozycję w rankingu innowacyjności województw – tłumaczył Mieczysław Struk.

W województwie realizowanych jest wiele inwestycji zagranicznych. Pomimo że pandemia mocno dotknęła dwie branże – turystykę (spadek liczby turystów zagranicznych) i kulturę (ograniczenia w dostępie do placówek), to w 2021 r. na Pomorzu zaobserwowano ożywienie w tych sektorach.

Pomorskie idealne do życia i pracy

Z raportu wynika, że nasz region jest dobrym miejscem do życia, nauki i pracy. W raporcie podkreślono wysoką atrakcyjność osiedleńczą (m.in. ze na względu na pracę, edukacje, ochronę zdrowia, komunikację) oraz dodatnie saldo migracji.

– Mamy korzystną strukturę wiekową dzięki najwyższemu odsetkowi mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Należymy do najbardziej aktywnych zawodowo województw, plasując się na 3. miejscu w kraju. Stopa bezrobocia, po gwałtownym wzroście w 2020 r., ponownie spadła do poziomu 5,1 proc. – zaznaczył marszałek województwa.

Co ważne, spadła też o 10 proc. liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

Inwestujemy w ochronę zdrowia, komunikację i środowisko

Dzięki realizacji wielu inwestycji (m.in.: budowy, rozbudowy szpitali, doposażenie w sprzęt medyczny i wyposażenie) poprawiła się dostępność do usług medycznych, w tym wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Jednym z głównych problemów naszego systemu ochrony zdrowia jest nierównomierne rozmieszczenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

– Niestety pomorski system ochrony zdrowia w zakresie organizacji i sposobu finansowania świadczeń uzależniony jest od uregulowań centralnych – podkreślił Struk.

Niewystarczająca jest też dostępność do opieki psychiatrycznej oraz nad przewlekle chorymi. Jeśli chodzi o transport, to w ubiegłym roku kontynuowano modernizację i rozwój infrastruktury.

– Odsetek dróg wojewódzkich o dobrym i zadowalającym stanie technicznym wzrósł do prawie 64 proc. – powiedział marszałek.

Pandemia wpłynęła natomiast na zmianę zachowań transportowych, spadło znaczenie transportu zbiorowego na rzecz indywidualnego. Mimo to, w wykorzystaniu kolei (liczba podroży na jednego mieszkańca) w 2021 r., po raz kolejny uplasowaliśmy się na 1. miejscu w Polsce. Wzrosła też liczba pasażerów przewiezionych w ramach kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich oraz połączeń lotniczych. Warto dodać, że dbamy o środowisko.

– Pomorze zajmuje 1. miejsce pod względem odsetka mieszkańców obsługiwanych przez zbiorczą kanalizację sanitarną oraz korzystających z oczyszczalni ścieków – zauważył marszałek Struk.

Rośnie produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Co ważne, ponad 56 proc. produkowanej w regionie energii elektrycznej pochodzi ze źródeł OZE, głównie z elektrowni wiatrowych.

Konkrety w liczbach

W 2021 r. wdrożono 46 strategii, planów i programów, a sejmik podjął 120 uchwał. Sejmik przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Podjęto wiele działań skierowanych na realizację jej celów m.in. powołano Pomorską Platformę Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Opracowano strategię rozwoju i wprowadzenia wodoru jako paliwa. Realizowano projekty zdrowotne jak: Pomorskie wspiera, Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów oraz Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży. Dzięki m.in. pożyczkom i poręczeniom kwotą 210 mln zł wsparto 1085 przedsiębiorstw. W ramach zwiększenia dostępu do autostrady A1 rozbudowano drogę wojewódzką nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie. Wyremontowano też 124 km dróg wojewódzkich. PKM realizowała projekt elektryfikacji linii kolejowej nr 248 (wraz z linią 253). W trosce o dziedzictwo kulturowe regionu wyremontowano Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – Błękitny Baranek.

– W sektorze pomocy i integracji społecznej kontynuowaliśmy działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Były to dwa projekty Pomorskie S.O.S i Pomorskie Dzieciom – tłumaczył Mieczysław Struk.

W obszarze edukacji realizowane były m.in. takie projekty jak: Pomorskie żagle wiedzy – wsparcie regionalne, Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie oraz Zdolni z Pomorza.

Zarząd z wotum zaufania

Po prezentacji raportu przez marszałka odbyła się krótka debata. Głos w niej zabrali przewodniczący klubów radnych Dla Pomorza Piotr Zwara i Koalicji Obywatelskiej Jerzy Kozdroń. Obaj dobrze ocenili raport. Jerzy Kozdroń zauważył, że jest coraz lepsza dostępność komunikacyjna do stolicy regionu. Docenił też, że województwo pomorskie ma największą dynamikę rozwoju w kraju zwłaszcza pod względem przedsiębiorczości. Natomiast Zwara stwierdził, że pomimo pandemii, cieszą go symptomy poprawy sytuacji jeśli chodzi o korzystanie z połączeń lotniczych.
W tym roku radni Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w dyskusji. Przewodniczący klubu radnych PiS Jerzy Barzowski tłumaczył, że to z powodu braku przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Powołując się na opinie wojewody twierdził, że aby procedura opiniowania absolutorium i wotum zaufania była możliwa, Komisja Rewizyjna musi mieć przewodniczącego. Kandydat PiS nie został wybrany na przewodniczącego, ponieważ nie uzyskał większości głosów. Przewodniczący sejmiku Jan Kleinszmidt tłumaczył, że to nie przewodniczący, a Komisja Rewizyjna opiniuje uchwały.

Za raportem i równoczesnym udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Województwa Pomorskiego głosowało 22 radnych i wszyscy byli za.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.