Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/09/IMG_5225.jpg Agnieszka Kapała-Sokalska podczas sesji sejmiku

Przemysłowy ZOZ częścią Copernicusa. Będzie lepiej dla pacjentów i personelu

Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska podczas XXIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
28.09.2020
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
28.09.2020

Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej został połączony ze spółką Copernicus Podmiot Leczniczy. Za przyjęciem uchwały było 18, a wstrzymało się 11 radnych województwa.

Uchwała została podjęcia podczas XXIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 28 września 2020 r.

Co oznacza połączenie?

Włączenie PZOZ-u do Copernicusa jest szansą dla pacjentów korzystających z usług przychodni oraz personelu. Copernicus PL jest silniejszym publicznym podmiotem, który udziela świadczeń w zakresie POZ oraz AOS. To spółka z rozpoznawalną, silną marką, który jest podmiotem strategicznym o stabilnej i ugruntowanej pozycji w Gdańsku, województwie pomorskim, a także w kraju. Sytuacja finansowa Copernicusa jest coraz lepsza. Świadczy o tym rosnący kapitał podstawowy oraz systematyczny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, w tym głównie przychodów z NFZ-u. Ma to przełożenie na poprawę wyniku finansowego i konsekwentne dążenie do zbilansowania działalności spółki. – Połączenie obu spółek umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oraz zoptymalizowanie procesów zarządczych, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych. Warto podkreślić, że jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o połączeniu jest też analiza zmieniającego się w sposób dynamiczny otoczenia organizacyjno-prawnego podmiotów leczniczych – wyjaśniała decyzję członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Więcej świadczeń dla pacjentów

Co ważne, po połączeniu spółek zostaną zachowane dotychczasowe świadczenia wykonywane przez PZOZ z ewentualną możliwością zmiany lokalizacji wykonywania niektórych z nich. Nadal będą realizowane na terenie Gdańska w ramach Copernicusa. Zarząd spółki przedstawił wstępną koncepcję utworzenia na bazie PZOZ-u jednostki organizacyjnej Copernicus – Profilaktyka. Do głównych jej działań mają należeć: medycyna pracy, medycyna sportowa, medycyna transportu, orzecznictwo (pozwolenie na broń, licencje pracowników ochrony itp.), programy profilaktyczne (onkologia, kardiologia, ortopedia, położnictwo, choroby cywilizacyjne, badania przesiewowe, rozwój programu komercyjnej rehabilitacji ruchowej). Planowany jest także rozwój badań psychiatrycznych i psychologicznych (pracownia badań psychologicznych i psychomotorycznych dla celów orzeczniczych – kierowcy, agenci ochrony, operatorzy sprzętu itp.). – Połączenie spółek pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności do konsultacji psychiatrycznych dla pacjentów spółki Copernicus. Pozwoli też uzyskać pacjentom dostęp do bardzo szerokiego katalogu świadczeń i usług medycznych, przy efektywnym wykorzystaniu zasobów pozostających w gestii jednego właściciela – Samorządu Województwa Pomorskiego oraz uzyskać przejrzystą i łatwo dostępną informację o możliwości korzystania ze świadczeń w ramach jednego podmiotu leczniczego – dodała Kapała-Sokalska.

Lepiej dla personelu

Pracownicy placówki będą mieli szansę rozwoju i bardziej elastycznych warunków płacowych. Zwiększy się możliwość pozyskania nowej kadry medycznej, a także dostosowania miejsca pracy na terenie Gdańska w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Co ważne, warunki pracy i płacy nie ulegną pogorszeniu.

O PZOZ-ie

PZOZ od 13 czerwca 2012 r. jest spółką i zatrudnia 109 osób. Udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku oraz w oparciu o umowy z zakładami pracy w zakresie medycyny pracy. Realizuje: świadczenia specjalistyczne w zakresie POZ, AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) w poradniach okulistyki, otolaryngologii, pulmonologii, rehabilitacji, zdrowa psychicznego, neurologii i logopedii. Od miasta wynajmuje część nieruchomości przy ul. Wałowej 27 w Gdańsku. W tym samym budynku znajdują się też Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku oraz niepubliczna przychodnia zatrudniająca lekarzy POZ i specjalistów. Sytuacja finansowa POZ jest stabilna, a głównym źródłem przychodów są świadczenia z zakresu medycyny pracy. W 2019 r. dzięki temu przychodnia zyskała ok. 1,6 mln zł. Z perspektywy czasu wzrost przychodów jest niewielki, a wynik finansowy oscyluje na granicy zbilansowania.

Co ważne, wynajmowana przez spółkę nieruchomość nie wymaga pilnych remontów. Nie ma też konieczności zakupu nowego sprzętu i wyposażenia. Warunki lokalowe i finansowe powodują, że PZOZ nie ma możliwości rozwoju i większych inwestycji, przez to pozycja na rynku świadczeń zdrowotnych nie należy do silnych.

Historia spółki

Copernicus od 30 września 2013 r. jest spółką zatrudniającą we wszystkich podmiotach 3,6 tys. pracowników. Przypomnijmy, że w skład wchodzą: Szpital św. Wojciecha i Szpital im. Mikołaja Kopernika, Wojewódzkie Centrum Onkologii i Województwa Przychodnia Stomatologiczna (od  23 kwietnia 2018 r.). Spółka udziela szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, świadczeń w ramach POZ, a także zajmuje się edukacją zdrowotną, promocją zdrowia oraz kształceniem w zawodach medycznych.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.