Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zespół Środowiska i Krajobrazu

Zespół Środowiska i Krajobrazu

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. prowadzenie procedury planistycznej dla projektu audytu krajobrazowego województwa pomorskiego,

2. prowadzenie studiów i przygotowanie koncepcji rozwojowych obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym, w szczególności Żuław, Strefy Przybrzeżnej oraz kształtowania potencjału rozwojowego w oparciu o walory przyrodnicze i krajobrazowe,

3. sporządzanie opracowania ekofizjograficznego i jego aktualizacja,

4. prowadzenie analiz i studiów oraz opracowywanie koncepcji i programów w zakresie obszarów chronionych, w tym związanych z:

-przygotowaniem planów ochrony parków krajobrazowych,

-weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu,

-kształtowaniem sieci ekologicznej,

-kształtowaniem sieci regionalnych i ponadregionalnych produktów turystycznych,

4. opracowywanie wytycznych planistycznych do kształtowania sieciowych produktów turystycznych, w szczególności rowerowych, wodnych i kulturowych regionu,

5. sporządzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz innych opracowań w zakresie planowania przestrzennego, wynikających z przepisów prawa i dokumentów krajowych,

6. sporządzanie, w miarę potrzeb, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w tym dla strategii rozwoju województwa i regionalnych programów strategicznych oraz innych dokumentów programowania regionalnego,

7. aktualizacja baz danych w zakresie zagadnień przypisanych Zespołowi.

8. Zespół może wykonywać także inne zadania, ustalone wspólnie przez Dyrektora Biura
i Kierownika Zespołu

Pracownicy zespołu