Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorska Rady ds. Polityki Senioralnej obradowała po raz piąty

Pomorska Rady ds. Polityki Senioralnej obradowała po raz piąty

 

Badanie społeczne mieszkańców Pomorza w wieku 60+

Pierwszym tematem, poruszonym podczas posiedzenia była informacja dotycząca badania społecznego mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+, które realizowane jest obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przez firmę Q&Q Zakład Realizacji Badań Społecznych. Celem głównym realizowanego badania jest diagnoza sytuacji osób starszych w wymiarze: psychospołecznym, zdrowotnym, materialnym, rodzinnym. Badanie realizowane jest
w czterech typach jednostek samorządu terytorialnego na obszarze naszego województwa. Są to: miasto na prawach powiatu, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska. Wyniki badania posłużą m.in. do planowania polityki senioralnej w następnych latach. Podczas posiedzenia, członkowie rady poznali szczegóły dotyczące realizacji badania. Zaprezentowana została również metoda oraz narzędzie zastosowane w badaniu, które stanowi kwestionariusz wywiadu. Termin przekazania raportu końcowego to 3 grudnia tego roku. Wyniki badania zostaną zaprezentowane członkom rady podczas grudniowego posiedzenia.

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”

Kolejnym tematem poruszonym podczas posiedzenia rady było podsumowanie I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” organizowanej przez Pomorską Delegaturę Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Temat zaprezentowała Pani Barbara Średniawa-Badowska Przewodnicząca Prezydium Delegatury Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Z pomysłem zorganizowania pomorskiej, a w kolejnym etapie ogólnopolskiej olimpiady wiedzy obywatelskiej wyszła Pomorska Delegatura OPS. Eliminacje gminne olimpiady odbyły się w siedmiu gminach Pomorza: w Gdańsku, Gdyni, Malborku, Pruszczu Gdańskim, Redzie, Trąbkach Wielkich i Wejherowie. Odbywały się one w różnych terminach. Ostatnie odbyło się w grudniu 2017 r w Gdyni, Wejherowie i Redzie. Najlepszych 72 seniorów, którzy osiągnęli najwyższy wyniki w eliminacjach gminnych wystartowało 14 kwietnia br. w finale wojewódzkim. Za pomoc w organizacji olimpiady Pani Barbara złożyła specjalne podziękowania Panu Pawłowi Orłowskiemu – członkowi Zarządu Województwa Pomorskiego.

Wydobyć bogactwo różnorodności – słów kilka o zrealizowanym warsztacie międzypokoleniowym

Członkowie rady, wysłuchali również informacji dotyczącej realizacji warsztatów międzypokoleniowych w ramach cyklu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku „Aktywni z pasją”. Warsztat został przygotowany przez specjalistów z Politechniki Gdańskiej, pod kierownictwem Pani dr inż. Anity Richert-Kaźmierskiej. W warsztacie, który odbył się pod koniec maja na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG udział wzięło w sumie dziesięcioro seniorów oraz po tyle samo studentów WZiE PG oraz uczniów II LO w Gdańsku. Warsztaty miały na celu przede wszystkim identyfikację mocnych stron osób w różnym wieku oraz zdefiniowanie płaszczyzny współpracy międzygeneracyjnej. Ponadto miały one się przyczynić do integracji międzypokoleniowej oraz umożliwić konfrontację ze stereotypami na temat osób w różnym wieku. Dla wielu uczestników była to wyjątkowa możliwość do pracy z osobami w innym od swojego wieku na zasadzie partnerstwa. Warto podkreślić iż uczestnicy – uczniowie, studenci, dzięki wiedzy wyniesionej z warsztatów mogą stać się w przyszłości liderami we wdrażaniu zasad zarządzania różnorodnością na pomorskim rynku pracy.

Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

O możliwościach finansowania działań organizacji pozarządowych w przyszłym roku, w zakresie polityki senioralnej opowiedziała Pani Agata Chrul – kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (ROPS UMWP). W projekcie Programu, który został zaprezentowany podczas posiedzenia Rady znalazło się 18 obszarów współpracy. Samorząd Województwa Pomorskiego zamierza zlecać realizację zadań o charakterze ponadlokalnym organizacjom pozarządowym. Jednym z nich jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach, którego zamierza się przede wszystkim, wspierać aktywność obywatelską seniorów m.in. poprzez upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów, wspieranie działalności takich podmiotów jak: gminne Rady Seniorów, Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej, Pomorskie Forum Rad Seniorów, Pomorskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ponadto w ramach w/w obszaru realizowane będą projekty mające na celu promowanie wolontariatu senioralnego. Planowana wysokość środków przeznaczona na finansowanie całego Programu z budżetu Województwa określona zostanie w budżecie Województwa na rok 2019 i wynosić będzie ponad 8,3 mln zł.

Program został przyjęty jednogłośnie przez Sejmik Województwa Pomorskiego podczas ostatniej sesji, w poniedziałek 15 października.

Realizacja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. „Koperta Życia” dla pomorskich seniorów. Informacja z dyżurów Rad Seniorów

Ostatni punktem obrad była informacja dotycząca realizacji w ostatnich miesiącach przez Zespół ds. Polityki Senioralnej takich przedsięwzięć jak Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”, „Koperta Życia” dla pomorskich seniorów oraz dyżury z lokalnymi radami seniorów. Informacje te przedstawiła Pani Barbara Bałka – Koordynator Zespołu ds. Polityki Senioralnej (ROPS UMWP). W ostatnich miesiącach, podczas lokalnych uroczystości uhonorowano wszystkich laureatów w konkursie zarówno w kategorii „Zwyczajny-Niezwyczajny Senior”, jak i „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów” (wg. stanu na dzień posiedzenia rady zaplanowana była jeszcze tylko jedna uroczystość 11.10 w Łebie). O wszystkich wydarzeniach w ramach konkursu przeczytać można na stronie internetowej ROPS w zakładce Seniorzy.

Urząd Marszałkowski współfinansuje przygotowanie przez Gazetę Wyborczą „Kopert Życia” dla pomorskich seniorów. Koperty w nakładzie 16 tys. egzemplarzy trafią wraz z gazetą do osób starszych z naszego województwa jeszcze w październiku. Przygotowane specjalnie w tym celu „Koperty Życia” zawierać będą uzupełnione przez seniora, jego rodzinę lub lekarza najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia. Narzędzie to jest przydatne, szczególnie w sytuacji kiedy służby ratunkowe mają utrudniony kontakt z osobą wymagającą pomocy medycznej.

Pani Bałka zaprezentowała również informację dotyczącą działania, które na celu ma przede wszystkim poznanie potrzeb seniorów w województwie pomorskim. W ostatnich miesiącach odbyły się wspólne dyżury pracowników ROPS UMWP oraz lokalnych Rad Seniorów. Do tej pory dyżury, na które przychodzić mogły osoby starsze z gmin, w których się odbywały zostały zorganizowane w Malborku (7.VIII i 18.IX) i Czarnem (18.VIII i 8.X). Tematami, które dominowały w trakcie tych spotkań były przede wszystkim: osamotnienie osób starszych, uniwersytety trzeciego wieku, miejsce spotkań dla seniorów, cykliczne badania profilaktyczne, transport, spotkania emerytów z różnych branż, domy sąsiedzkie, NFZ, finanse i inne.

Posiedzenie rady zostało poprzedzone, krótkim wykładem i prezentacją malowidła „Niebo Polskie” w budynku dawnego Gimnazjum Polskiego przy ulicy Augustyńskiego 1 w Gdańsku.

Do pobrania: materiały z V posiedzenia Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (10.10.2018r)

Galeria zdjęć z V posiedzenia Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (Fot. Maciej Kochanowski)