Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
PLAN JUNCKERA – opis programu

PLAN JUNCKERA – opis programu

PLAN JUNCKERA - opis programu

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Inwestycje, MŚP, wzrost gospodarczy/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Ekoefektywne Pomorze, RPS Zdrowie dla Pomorzan, RPS Mobilne Pomorze, RPS Pomorska Podróż

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Inicjatywa UE, mająca na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz ożywienie strategicznych inwestycji w kluczowych sektorach w Europie. EFIS ma postać umowy kontraktowej pomiędzy Komisją a EBI obejmującej: gwarancje UE uzupełnione wkładem kapitałowym EBI. Źródłem finansowania jest również wkład państw członkowskich w formie kapitału (za pośrednictwem banków krajowych lub podobnych instytucji) oraz inwestorzy prywatni.

3 filary Planu Junckera:

  1. Utworzenie przez KE Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – nowy EFIS w ramach grupy EBI jako specjalny fundusz powierniczy: wsparcie na pokrycie ryzyka dla długoterminowych inwestycji i większy dostęp do finansowania ryzyka dla MŚP.
  2. Wsparcie i pomoc techniczna:
  • Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) ang. EIAH – Europejski Ośrodek Doradztwa Inwestycyjnego, EPEC.
  • Europejski Portal Projektówo Inwestycyjnych (EPPI/EIPP)
  1. Poprawa otoczenia regulacyjnego.

Do najważniejszych celów należą:

  • Usuwanie przeszkód dla inwestycji.
  • Zapewnienie widoczności projektom inwestycyjnym i pomocy technicznej podczas ich realizacji.
  • Inteligentniejsze wykorzystanie środków finansowych.

Instytucją Zarządzającą programu jest Komisja Europejska, a podmiotem wdrażającym Europejski Bank Inwestycyjny. Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju sprowadza się do: w przypadku projektów, w których zaangażowane są środki publiczne, podlegają one notyfikacji (Warunkiem skorzystania z tej procedury jest przekazanie odnośnego żądania Dyrekcji ds. Konkurencji Komisji Europejskiej przez właściwą instytucję państwa członkowskiego. W Polsce jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz do prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego. Europejski Bank Inwestycyjny nie prowadzi szczególnego naboru projektów. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym – projekt z posiadaną dokumentacją należy zgłosić do EBI.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.