Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Pomorskiej Rady Oświatowej

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Pomorskiej Rady Oświatowej

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Pomorskiej Rady Oświatowej

24 lutego 2014 roku Sejmik Województwa Pomorskiego powołał, na podstawie art. 48 ust.1 i art. 49 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pierwszą, i jak do tej pory jedyną tego typu radę w Polsce o zasięgu wojewódzkim.

Znacząca rola edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu i jego mieszkańców znalazła swoje odzwierciedlenie zarówno w przyjętych dokumentach strategicznych określających najważniejsze kierunki działań na najbliższe lata: Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, jak i w wynegocjowanym z Komisją Europejską Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Praca Pomorskiej Rady Oświatowej może stać się istotnym wsparciem dla efektywnego wdrożenia zapisów dokumentów programowych oraz ważnym elementem budowania dobrej pomorskiej edukacji. Uchwała nr 792/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej.

20 maja 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego w Uchwale nr 525/353/14 określił skład osobowy Pomorskiej Rady Oświatowej. Pierwsza Pomorska Rada Oświatowa liczyła 47 członków, a wśród nich: Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, radni sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty, a także przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Związku Gmin Pomorskich, Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, jednostek samorządy terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, rad rodziców, młodzieżowych rad działających przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz związków pracodawców. Przewodniczącym Pomorskiej rady Oświatowej był pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały nr 792/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego kadencja Rady zakończyła się wraz  z upływem kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

26 października 2015 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 157/XIII/15 w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej, tym razem już na czas nieokreślony. Następnie 25 stycznia Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 193/XVII/16 o zmianie uchwały w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej wprowadził zmiany dotyczące zwiększenia liczby przedstawicieli pracodawców w Pomorskiej Radzie Oświatowej. Dzięki podjętym działaniom zapewniona została większa reprezentatywność środowiska pracodawców oraz włączono w prace Rady podmiot reprezentujący samorząd gospodarczy.

Celem powołania i funkcjonowania Rady jest opiniowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej w regionie. Uspołecznienie procesu podejmowania kluczowych decyzji  w obszarze edukacji jest elementem prowadzonego w naszym regionie dialogu edukacyjnego. Dialog ten, i związany z nim rozwój współpracy różnych instytucji oraz środowisk oświatowych, służą poprawie spójności edukacyjnej regionu, a tym samym przyczyniają się do podnoszenia jakości pomorskiej edukacji. Rzetelna rozmowa o kondycji pomorskich szkół, o potrzebach uczniów, rodziców i nauczycieli, o odpowiedzialności samorządów za jakość kształcenia w prowadzonych przez nie placówkach oświatowych jest szczególnie ważna w dobie przeprowadzanych i planowanych zmian w polskim systemie oświaty. Praca Pomorskiej Rady Oświatowej wspierała będzie również działania służące efektywnemu wydatkowaniu  dedykowanych edukacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Uchwałą nr 89/111/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego ustalił skład osobowy Pomorskiej Rady Oświatowej. Natomiast następującymi aktami prawnymi dokonano zmian w składzie Rady:

Obecnie działająca Pomorska Rada Oświatowa liczy 37 członków, a jej przewodniczącym jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Do pracy w Radzie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk, w tym osoby reprezentujące dyrektorów szkół, uczniów i rodziców, a także lokalnych władz samorządowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, środowiska akademickiego oraz mediów. W posiedzeniach Rady biorą także udział zaproszeni goście, będący ekspertami w obszarach związanych z podejmowanymi tematami.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.