Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego”

07.03.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 239/434/23 z dnia 7 marca, ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3”.

Do pobrania