Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

08.03.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 238/434/23 z dnia 7 marca 2023r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej oraz powołania Komisji Konkursowej.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej „ustawą”), tj.:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyż ustawy;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

Oferty na dofinansowanie zadań w wysokości do 50 000 zł należy składać za pośrednictwem generatora wniosków witkac.pl w terminie do 30 marca 2023 (do godz. 15.45)

Do pobrania