Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
OFERTA NR: PBPR 1/17

OFERTA NR: PBPR 1/17

Wymagania:

– wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna,
– znajomość zagadnień prawnych z zakresu gospodarki przestrzennej,
– znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu województwa,
– znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem obsługi sekretariatu, przyjmowaniem i rejestrowaniem pism,
– dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
– znajomość obsługi komputera – MS Office,
– komunikatywna znajomość języka angielskiego,
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

ZAKRES STANOWISKA PRACY:

– udział w tworzeniu opracowań planistycznych, w tym m.in. projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
metropolitalnego,
– przyjmowanie i rejestrowanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Biura,
– obsługa Biura, spotkań organizowanych w Biurze,
– prowadzenie ewidencji zarządzeń dyrektora Biura, rejestru upoważnień i pełnomocnictw, dokumentacji kontroli zarządczej,
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej odbywanych w Biurze staży i praktyk zawodowych,
– organizowanie zakupów wyposażenia, materiałów biurowych, gazet, publikacji oraz usług niezbędnych w działalności Biura, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
– wykonywanie kserokopii, bindowanie, laminowanie opracowań planistycznych i dokumentów.
– współpraca z Głównym Księgowym.

Szczegóły w ogłoszeniu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.