Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ogloszenia-i-komunikaty.png Baner ogłoszenia i komunikaty

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego na rok 2021. Nabór wniosków

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do dnia 15 listopada 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

Warunki przyznawania stypendiów sportowych określone są w Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. 

 

Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2020 r. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):

  • młodzieżowca,
  • juniora,
  • juniora młodszego,
  • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków.

Prosimy o prawidłowe wpisywanie imprez sportowych do odpowiednich rubryk dotyczących Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski.

Wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę oraz pełnoletniego zawodnika, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Do wniosku należy załączyć komunikat z zawodów (komunikat organizatora) wraz z podaniem adresu strony internetowej dla wszystkich wymienionych osiągnięć wpisanych we wniosku (w przypadku braku komunikatu wyniki nie będą brane pod uwagę).

Uwaga!

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

TERMIN: do 15 listopada 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.


Kontakt:

Referat Sportu UMWP
tel. 58 32 68 856 lub 58 32 68 883

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.