Samorząd
Baner ogłoszenia i komunikaty

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego na rok 2021. Nabór wniosków

14.10.2020
NKG

NKG
14.10.2020

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do dnia 15 listopada 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

Warunki przyznawania stypendiów sportowych określone są w Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. 

 

Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2020 r. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):

  • młodzieżowca,
  • juniora,
  • juniora młodszego,
  • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków.

Prosimy o prawidłowe wpisywanie imprez sportowych do odpowiednich rubryk dotyczących Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski.

Wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę oraz pełnoletniego zawodnika, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Do wniosku należy załączyć komunikat z zawodów (komunikat organizatora) wraz z podaniem adresu strony internetowej dla wszystkich wymienionych osiągnięć wpisanych we wniosku (w przypadku braku komunikatu wyniki nie będą brane pod uwagę).

Uwaga!

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

TERMIN: do 15 listopada 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.


Kontakt:

Referat Sportu UMWP
tel. 58 32 68 856 lub 58 32 68 883

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.