Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018 rozstrzygnięty

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018 rozstrzygnięty

Ideą konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego jest promocja takiego kształtowania otoczenia, które sprzyja integracji lokalnej wspólnoty, odpowiada na jej potrzeby, budzi poczucie tożsamości i odpowiedzialności za przestrzeń, aktywizuje działalność społeczną i gospodarczą, a także stanowi jeden z ważnych elementów wizerunku wspólnoty terytorialnej. W tym roku po raz pierwszy w formule konkursu znalazła się odrębna kategoria dla działań nieinfrastrukturalnych, tzw. „miękkich” – przewidziana dla projektów realizowanych z inicjatywy i na podstawie pomysłów społeczności lokalnych.

W tym roku do konkursu zostały zgłoszone przedsięwzięcia ukończone między 1 stycznia 2016 r. a 31 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zgodnie przyznała nagrodę główną za „Rewaloryzację Parku Oruńskiego” w Gdańsku.

Park Oruński należy do najcenniejszych zachowanych dawnych gdańskich parków. W XX w. pierwotny układ parku uległ prawie całkowitemu zatarciu. W latach siedemdziesiątych XX w. wykonano modernizację parku, która wprowadziła nowy układ nienawiązujący do historycznego kształtu. Przed rewaloryzacją drogi spacerowe i place były o nawierzchni asfaltowej lub nieutwardzonej mineralnej. Alejki oraz mała architektura były w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym, przestrzeń zdegradowana. W takiej postaci park nie prezentował wartości historycznych i estetycznych przynależnych zabytkowi tej rangi. Głównym celem zadania było przywrócenie obiektowi świetności poprzez ochronę i zabezpieczenie zachowanej substancji zabytkowej parku, jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W efekcie rewaloryzacji zostały wyeksponowane i przywrócone elementy pierwotnego historycznego układu przestrzennego, bazującego na zachowanej rycinie planu parku z okresu ok. 1860r. Park został wyposażony w niestandardowe, specjalnie zaprojektowane elementy małej architektury.

Projekt został uhonorowany za:

 • dobry przykład odnowy zabytkowego założenia parkowego,
 • znaczący wpływ na wizerunek dzielnicy i miasta,
 • zintegrowanie dolnego i górnego tarasu miasta,
 • wprowadzenie rozwiązań przyjaznych dla różnych grup użytkowników,
 • wykonany z szacunkiem dla założeń historycznego parku i wrażliwością na aspekty krajobrazowe, otwierające nowe możliwości rozwojowe dla dzielnicy Orunia.

 

 

Ponadto komisja konkursowa przyznała 4 wyróżnienia – I i II stopnia w 3 kategoriach:

Wyróżnienie I stopnia dla gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich otrzymało Miasto Starogard Gdański, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie „Park Nowe Oblicze” za:

 • wykorzystanie oddolnej inicjatywy,
 • wypełnienie luki w strukturze przestrzennej śródmieścia atrakcyjną przestrzenią rekreacyjną,
 • wielofunkcyjność i uniwersalność zastosowanych rozwiązań.

 

 

Wyróżnienie II stopnia dla gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich otrzymało Miasto Rumia, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie „Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Zagórskiej Strugi” za:

 • wzmocnienie znaczenia centralnie położonych terenów rekreacyjnych jako przestrzeni publicznej istotnej z punktu widzenia całej społeczności miasta,
 • zastosowanie prostych rozwiązań projektowych w ciekawy sposób nawiązujących do tożsamości kulturowej obszaru i regionu.

 

 

Wyróżnienie I stopnia dla gmin wiejskich otrzymała Gmina Pszczółki, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie „Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich” za:

 • ciekawy i oryginalny pomysł na połączenie funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych i ekosystemowych w ramach jednego obszaru,
 • wspieranie różnorodności biologicznej na obszarze poprzemysłowym/wykorzystanie obszaru poprzemysłowego na potrzeby rozwoju przestrzeni publicznej,

 

 

Wyróżnienie I stopnia w kategorii projekt nieinfrastrukturalny otrzymało Miasto Pruszcz Gdański, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie „Rewitalizacja Parku z Gruszą przez młodych architektów” za:

 • twórcze wykorzystanie inwencji młodego pokolenia
 • promocję społecznego zaangażowania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej