Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kolej metropolitalna. Studium pasma kartusko-kościerskiego.

Kolej metropolitalna. Studium pasma kartusko-kościerskiego.

Pomorskie Biuro Planowana Regionalnego zakończyło prace nad studium pasma kartusko-kościerskiego pt. „Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu.” Podsumowanie tych prac zaprezentowane zostało podczas seminarium zorganizowanego dla samorządów z obszaru województwa pomorskiego, które odbyło się 4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Następnie przekazano je regionalnym instytucjom związanym z rozwojem infrastruktury, w tym rozwojem kolei metropolitalnej.

 

  Podsumowanie_studium_kolej_metropolitalna.pdf

 

Opracowanie stanowi obszerny materiał studialny dotyczący uwarunkowań rozwojowych pasma kartusko-kościerskiego, ukazanych poprzez pryzmat kolei metropolitalnej. Przeanalizowany został szereg zagadnień ujętych w sposób całościowy dla tego obszaru – ponad granicami administracyjnymi i podziałami kompetencyjnymi. Studium wskazuje istotne zróżnicowania poszczególnych lokalizacji, istniejące deficyty, jak również obserwowane trendy rozwojowe. Wskazuje potencjały, ale też zagrożenia, których uwzględnienie lub odpowiednio – brak uwzględnienia w działaniach (planistycznych, organizacyjnych, inwestycyjnych) podejmowanych na tym obszarze, może mieć istotny wpływ na jego dalszy rozwój. Analizy sporządzone zostały zarówno dla stanu obecnego, jak i w ujęciu dynamicznym (dla okresu 2012-2016/2017) i perspektywicznym (dla 2030 r.), dotyczą istniejącego zagospodarowania, jak potencjalnego, wynikającego z dokumentów planistycznych.

Zgodnie z przyjętym głównym celem opracowania, zawiera ono rekomendacje (adresowane do konkretnych podmiotów) do stworzenia i utrzymania warunków, w których kolej metropolitalna stanowić będzie realną alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Jest również szerokim materiałem informacyjnym do wykorzystania w celu podnoszenia atrakcyjności lokalizacji dostępnych za pośrednictwem kolei metropolitalnej.

 

Zakres opracowania:

 

§   TEKST GŁÓWNY

 Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu_Studium pasma kartusko-kościerskiego.pdf

 

§   44 ZAŁĄCZNIKI MAPOWE

 Plik ZIP ze wszystkimi załącznikami w formacie PNG

 Plik PDF ze wszystkimi załącznikam w wysokiej rozdzielczości

Pojedyńcze pliki PNG dostępne poniżej

 

§   2 ZAŁĄCZNIKI TEMATYCZNE

 Zał. nr 1 Karty węzłów i przystanków.pdf

 Zał. nr 2 Identyfikacja ograniczeń środowiskowych i związanych z istniejącą i planowaną infrastrukturą techniczną.pdf 

 

Niniejsze opracowanie jest opisem i wizualizacją przeprowadzonych analiz, na potrzeby których Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego sporządziło szeroką bazę danych przestrzennych. Baza ta może być wykorzystywana do kolejnych, sprofilowanych badań, w miarę pojawiających się potrzeb. W chwili obecnej służy do sformułowania scenariuszy rozwojowych dla przedmiotowego obszaru, na podstawie których przygotowany zostanie model transportowy.

ZAŁĄCZNIKI MAPOWE:

ZM.1. Dostępność transportowa węzłów i przystanków położonych w paśmie kartusko-kościerskim

ZM.2. Dostępność transportowa węzłów i przystanków położonych w Gdańsku i Gdyni

ZM.3. Dostępność węzłów i przystanków w obrębach ewidencyjnych

ZM.4. Kartogram połączeń autobusowych w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej

ZM.5. Połączenia autobusowe wiążące przystanki kolei metropolitalnej z otoczeniem

ZM.6. Tereny zabudowane w otoczeniu węzłów i przystanków – funkcje i główne obszary koncentracji

ZM.7. Zabudowa mieszkaniowa w otoczeniu węzłów i przystanków – rozmieszczenie

ZM.8. Zabudowa mieszkaniowa w otoczeniu węzłów i przystanków – koncentracje inwestycji deweloperskich

ZM.9. Użytkowanie gruntów w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej

ZM.10. Użytkowanie gruntów w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej

ZM.11. Liczba mieszkańców w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej

ZM.12. Liczba mieszkańców w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej

ZM.13. Szacowana liczba pracujących w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej

ZM.14. Szacowana liczba pracujących w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej

ZM.15. Rozmieszczenie przedsiębiorstw oraz lokalizacja głównych pracodawców

ZM.16. Rozmieszczenie przedsiębiorstw oraz lokalizacja głównych pracodawców w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej

ZM.17. Liczba oraz dominująca funkcja przedsiębiorstw wg schematu klasyfikacji PKD w obrębach ewidencyjnych

ZM.18. Liczba oraz dominująca funkcja przedsiębiorstw przy uwzględnieniu specyfiki przepływu ludności w obrębach ewidencyjnych

ZM.19. Dominująca funkcja przedsiębiorstw oraz kluczowe generatory ruchu w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej

ZM.20. Dominująca funkcja przedsiębiorstw oraz kluczowe generatory ruchu w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej

ZM.21. Dominująca funkcja przedsiębiorstw przy uwzględnieniu specyfiki przepływu ludności przepływu ludności oraz kluczowe generatory ruchu w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej

ZM.22. Dominująca funkcja przedsiębiorstw przy uwzględnieniu specyfiki przepływu ludności przepływu ludności oraz kluczowe generatory ruchu w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej

ZM.23. Infrastruktura turystyczna w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej

ZM.24. Stan prac planistycznych w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące i w trakcie przygotowania

ZM.25. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego procedowane w różnych okresach związanych z realizacją kolei metropolitalnej w Gdańsku i Gdyni

ZM.26. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego procedowane w różnych okresach związanych z realizacją kolei metropolitalnej w paśmie kartusko-kościerskim

ZM.27. Struktura zagospodarowania wg MPZP w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej w Gdańsku i Gdyni 

ZM.28. Struktura zagospodarowania wg MPZP w otoczeniu przystanków Rębiechowo i Pępowo Kartuskie

ZM.29. Struktura zagospodarowania wg MPZP w otoczeniu węzła Żukowo Wschód, przystanków Żukowo i Borkowo

ZM.30. Struktura zagospodarowania wg MPZP w otoczeniu przystanków Babi Dół i Dzierżążno

ZM.31. Struktura zagospodarowania wg MPZP w otoczeniu przystanków Kiełpino Kartuskie i Sławki oraz węzła Somonino

ZM.32. Struktura zagospodarowania wg MPZP w otoczeniu przystan6w Wieżyca i Krzeszna

ZM.33. Struktura zagospodarowania wg MPZP w otoczeniu przystanków Gołubie Kaszubskie i Skorzewo

ZM.34. Struktura zagospodarowania wg MPZP w otoczeniu węzłów Kościerzyna i Kartuzy

ZM.35. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – tereny rozwojowe w paśmie kartusko-kościerskim

ZM.36. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – tereny rozwojowe w Gdańsku i Gdyni – Intensywność zabudowy

ZM.37. Struktura własności

ZM.38. Struktura własności w otoczeniu węzłów i przystanków

ZM.39. Ograniczenia środowiskowe dla lokalizacji terenów inwestycyjnych i  rozwoju mieszkalnictwa – analiza

ZM.40. Ograniczenia lokalizacji terenów inwestycyjnych i rozwoju terenów mieszkalnictwa wynikające ze stanu zagospodarowania – istniejąca i planowana infrastruktura techniczna

ZM.41. Ograniczenia środowiskowe i związane z istniejącą i planowaną infrastrukturą techniczną dla lokalizacji terenów inwestycyjnych – synteza

ZM.42. Ograniczenia środowiskowe i związane z istniejącą i planowaną infrastrukturą techniczną dla rozwoju terenów mieszkaniowych – synteza

ZM.43. Lokalizacja zabytków nieruchomych w obszarze oddziaływania kolei metropolitalnej

ZM.44. Lokalizacja zabytków nieruchomych w otoczeniu węzłów i przystanków kolei metropolitalnej