Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Gdańsk, ul. Ziemowita

Gdańsk, ul. Ziemowita

DMWP

LOKALIZACJA:

województwo: pomorskie,

powiat: m. Gdańsk,

gmina: m. Gdańsk,

miejscowość: Gdańsk.

 

DANE PODSTAWOWE

numer działek

61/3

62

63

64/2

obręb

15

łączna powierzchnia nieruchomości

1.716 m2

numer księgi wieczystej

GD1G/00248355/6

kształt działki

nieregularny

zabudowana

NIE

media

TAK

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

TAK

dostęp do drogi publicznej

TAK

 


 

Nieruchomość położona w dzielnicy Przymorze Małe w Gdańsku. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługową oraz tereny komunikacyjne – wewnątrzosiedlowa ulica Ziemowita.

 

Działki przylegają do siebie tworząc obszar nieregularny o korzystnym stopniu zwartości. Nieruchomość posiada dogodny i bezpośredni dostęp komunikacyjny. Obsługa komunikacyjna odbywa się m.in. poprzez działki nr 61/2 i nr 64/1 stanowiące odcinek pasa drogowego ulicy Ziemowita. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej płytami drogowymi.

 

Przez teren nieruchomości przechodzą następujące urządzenia infrastruktury technicznej: napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV, przewód kanalizacji sanitarnej, przewód gazowy (wyłączony z eksploatacji), sieć ciepłownicza, przewód wodociągowy, przewody telekomunikacyjne, przewody telewizji kablowej.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Subisława w mieście Gdańsku zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/1321/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 89 z dnia 22 września 2005 roku, poz. 1845) przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym w planie symbolem 007-M/U31 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierający teren zabudowy mieszkaniowej MN21 i teren usługowy U33 bez ustalania proporcji między terenami mieszkaniowymi i usługowymi.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.