Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji

Standardowy proces rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przebiega następująco:

 

I etap – Weryfikacja nadesłanych dokumentów

 

Uważnie analizujemy każdą nadesłaną aplikację pod kątem zgodności z wymogami formalnymi przedstawionymi w ofercie oraz weryfikujemy zawarte w liście motywacyjnym uzasadnienie chęci podjęcia pracy na danym stanowisku pracy.

 

Zanim złożysz do nas ofertę, sprawdź dokładnie, czy zawiera wymagane dokumenty ustalone w ogłoszeniu, w szczególności:

  • list motywacyjny oraz informacje dot. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  • kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
  • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (pobierz tutaj oświadczenie)

II etap – test kwalifikacyjny

Fakultatywnie, w zależności od potrzeb, selekcji kandydatów dokonujemy na podstawie testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę merytoryczną, posiadane umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, na które aplikuje kandydat.

Test wiedzy obejmuje zakres merytoryczny podany w ogłoszeniu.