Etapy rekrutacji

Standardowy proces rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przebiega następująco:

 

I etap – Weryfikacja nadesłanych dokumentów


Uważnie analizujemy każdą nadesłaną aplikację pod kątem zgodności z wymogami formalnymi przedstawionymi w ofercie oraz weryfikujemy zawarte w liście motywacyjnym uzasadnienie chęci podjęcia pracy na danym stanowisku pracy.

Zanim złożysz do nas ofertę, sprawdź dokładnie, czy zawiera wymagane dokumenty ustalone w ogłoszeniu, w szczególności:
 

  • list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
  • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (pobierz tutaj oświadczenie).


II etap – test kwalifikacyjny


Fakultatywnie, w zależności od potrzeb, selekcji kandydatów dokonujemy na podstawie testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę merytoryczną, posiadane umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, na które aplikuje kandydat.

Test wiedzy obejmuje zakres merytoryczny podany w ogłoszeniu.