Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
ERASMUS PLUS – wydatki kwalifikowalne

ERASMUS PLUS – wydatki kwalifikowalne

ERASMUS PLUS - wydatki kwalifikowalne

W ramach edukacji szkolnej:

 • Wyjazdy zagraniczne, m.in.: teaching assignment, szkolenia.
 • Działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom.
 • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.
 • Międzynarodowe spotkania projektowe.

W ramach kształcenia i szkolenia zawodowego:

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Opracowanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy.
 • Wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz europejskiego systemu zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym.

W ramach szkolnictwa wyższego:

 • Mobilność studentów i pracowników uczelni.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.
 • Pożyczki dla studentów podejmujących pełne studia drugiego stopnia w innym kraju uczestniczącym w programie.

W ramach edukacji dorosłych:

 • Edukacyjny wyjazdy zagraniczne, polegające na:
 • Udziale w kursach, szkoleniach, konferencjach.
 • Obserwacji pracy w organizacji zajmującej się niezawodową edukacją dorosłych.
 • Prowadzeniu zajęć dla dorosłych słuchaczy lub szkoleń dla kadry niezawodowej edukacji dorosłych w organizacji zagranicznej.
 • Spotkania międzynarodowe partnerów.
 • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
 • Krótkie wspólne szkolenia kadry – od 3 dni do 2 miesięcy.
 • Łączona mobilność dorosłych słuchaczy – od 5 dni do 2 miesięcy.
 • Dłuższe pobyty szkoleniowe kadry – prowadzenie zajęć w zagranicznej organizacji partnerskiej – od 2 do 12 miesięcy.
 • Opracowanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programówo, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej.
 • Wydarzenia upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej.

W ramach Młodzieży:

 • Wymiany młodzieżowe.
 • Wolontariat Europejski.
 • Europejski Korpus Solidarności – nowa inicjatywa KE skierowana do młodych Europejczyków, którzy chcą pomagać innym w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą.
 • Opracowanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych.
 • Wspieranie dialogu i budowanie relacji między młodymi ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży.
 • Organizacja spotkań, debat, seminariów, konsultacji i warsztatów dot. polityki i działań instytucji unijnych wobec młodzieży.

W ramach sportu:

 • Wspieranie dla współpracy partnerskiej.
 • Wspieranie dla niekomercyjnych europejskich imprez sportowych obejmujących kilka państw członkowskich.
 • Wsparcie dla lepszego wykorzystania wyników badań przy kształtowaniu polityki.
 • Dialog z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.