Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
EASI – opis programu

EASI – opis programu

EASI - opis programu

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Zatrudnienie, rynek pracy/RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Pomorski Port Kreatywności

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Do celów ogólnych programu należą:

 • Zwiększenie zaangażowania wśród osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki na wszystkich poziomach oraz realizacja konkretnych i skoordynowanych działań na szczeblu Unii i państw członkowskich w odniesieniu do unijnych celów.
 • Wspieranie budowania odpowiednich, dostępnych i wystarczających systemów zabezpieczenia społecznego i rynków pracy oraz ułatwienie przeprowadzenia politycznych reform.
 • Promowanie dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników na uczciwych zasadach oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia.
 • Promowanie zatrudnienia i włączenia społecznego poprzez zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji, które chcą złożyć mikroprzedsiębiorstwo.

Priorytety programu:

 • Zwracanie uwagi na grupy w trudnej sytuacji.
 • Promowanie równowagi kobiet i mężczyzn.
 • Zwalczanie dyskryminacji.
 • Promowanie trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy.
 • Gwarantowanie odpowiedniej ochrony społecznej.
 • Zwalczanie długotrwałego bezrobocia.
 • Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.