Środowisko
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/10/01.jpeg Dolina rzeki Płutnicy. To nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

Dolina rzeki Płutnicy. To nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

Mat. prasowy PBPR
29.10.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
29.10.2021

Niedaleko punktu widokowego Kaczy Winkiel nad Zatoką Pucką 29 października 2021 r. została odsłonięta tablica informująca o nowym obszarze chronionego krajobrazu. Obejmuje on rozległe łąki i pola uprawne oraz tereny podmokłe położone w dolinie rzeki Płutnicy. W ciągu ostatnich 10 lat w całej Polsce utworzono zaledwie trzy tego typu formy ochrony przyrody.

W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele trzech samorządów lokalnych: miasta Pucka, gminy wiejskiej Puck oraz Krokowej, w których granicach położony jest nowy OChK.

– Chcemy dzisiaj symbolicznie uhonorować zakończony sukcesem proces powołania nowego obszaru chronionego krajobrazu – zaznaczył marszałek Struk. – Obszar ten jest jednym z najciekawszych i najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów w skali całego naszego regionu.

Unikatowy krajobraz

Pod względem przyrodniczym dolina rzeki Płutnicy obejmuje rozległe połacie łąk i pól uprawnych. Pełni niezwykle istotną funkcję korytarza ekologicznego, łączącego tereny nadmorskie z Puszczą Darżlubską i Pradoliną Redy-Łeby. Podmokłe tereny, tworzące tzw. Puckie Błota, stanowią natomiast ważną ostoję ptactwa wodno-błotnego.

Okolice rzeki Płutnicy to również charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego. Na uwagę zasługują przede wszystkim pozostałości dawnych założeń pałacowych i dworskich wraz z otaczającymi parkami oraz historyczna sieć dróg z zachowanymi przydrożnymi alejami drzew. Tereny te mogą być wykorzystane jako podstawa do dalszego rozwoju turystyki pieszej, rowerowej czy krajoznawczej w tej części województwa pomorskiego.

Partnerska współpraca

Nowy OChK Doliny Rzeki Płutnicy został utworzony na mocy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z 26 lipca 2021 r. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 10 lat w całej Polsce utworzono zaledwie trzy tego typu formy ochrony przyrody. Podkreślenia wymaga też zaangażowanie gmin w procesie konsultacji projektu uchwały sejmiku w tej sprawie.

– Powołanie nowego obszaru chronionego krajobrazu, przy aprobacie wszystkich zainteresowanych stron, jest doskonałym przykładem partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem województwa, samorządami lokalnymi i instytucjami poziomu regionalnego – mówi Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.