Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

W spotkaniu, ze strony gminy uczestniczyli: Wojciech Łukasiewicz – Zastępca Burmistrza Gminy, Jan Prokopowicz – Podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa i infrastruktury terenowej, zamówień publicznych, oraz Artur Kozłowski – projektant Studium.

Samorząd województwa na spotkaniu reprezentowali: Anna Łoziak – Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Barbara Lewicka – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Dominik Muła – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR (Sekretarz).

Ze względu na brak aktualności obowiązującego od 1999 r. dokumentu Studium, gmina podjęła się jego całościowej aktualizacji. Na spotkaniu omówiono najważniejsze zagadnienia, które w kontekście zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, powinny zostać uwzględnione w przygotowywanym dokumencie. Omówione zostały m.in. zasady rozwoju nowych terenów mieszkaniowych, przebieg planowanej obwodnicy Malborka i potencjału gospodarczego węzłów drogowych, uwarunkowania związane z energetyką wiatrową, a także problemy związane z określeniem stref ochronnych terenów zamkniętych. Wśród omówionych tematów znalazły się również kwestie środowiskowe, w tym planowane działania związane z weryfikacją granic obszaru chronionego krajobrazu Rzeki Nogat oraz potrzeba uwzględnienia stref ochrony ekspozycji obiektu UNESCO, czyli zamku w Malborku.

Katalog Wytycznych DT Gminy Malbork