Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Dialog Terytorialny w Gminie Kępice

Dialog Terytorialny w Gminie Kępice

W spotkaniu ze strony gminy uczestniczyli: Maciej Chaberski – zastępca Burmistrza, Irena Dzierżawska – kierownik Referatu ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Olga Miśkiewicz – podinspektor w Referacie ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Joanna Małuj,  Joanna Juńska i Angelika Plata – projektanci Studium (Grupa Projektowa Zoom S.C.).

Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali: Jakub Pietruszewski – dyrektor PBPR, Anna Błażewicz-Stasiak – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Małgorzata Obroślińska (Referat Gospodarki Przestrzennej DRRP, UMWP), Grażyna Kubicz – kierownik Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej PBPR, Anna Łoziak – kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Elżbieta Gackowska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) oraz Elżbieta Pomierski (sekretarz Zespołu DT SWP).

W trakcie spotkania zostały omówione kluczowe zagadnienia, ujęte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, istotne pod względem zmiany studium Miasta i Gminy. Dotyczyły one ograniczenia rozlewania się zabudowy, zachowania czytelnego układu przestrzennego, wysokiej jakości środowiska, harmonii zabudowy i ekologicznych warunków życia. Poruszone zostały również dylematy dotyczące minimalnego programu dostępności do usług publicznych i transportu zbiorowego. Omówiono także kwestie związane z obsługą jednostek osadniczych w zakresie infrastruktury komunalnej (systemy zaopatrzenia w wodę i zbiorczą kanalizację) oraz sposoby wyeksponowania walorów krajobrazowych gminy i ich wykorzystania w rozwoju turystyki.

Katalog Wytycznych DT Gminy Kępice